Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Chinangwa chokudzoka kwaKristu ndechei?

Jesu Kristu asati aenda kudenga muna 33 C.E., akavimbisa kuti aizodzoka. Akazvifananidza nemurume weimba huru akaenda kunyika iri kure kwenguva yakareba, ndokuzodzoka ava nesimba rokutonga samambo. Chinangwa chokudzoka kwaJesu ndechokuita kuti vanhu vawane hurumende yakanaka.—Verenga Ruka 19:11, 12.

Jesu achaita kuti vanhu vave nehurumende yakanaka

Kristu anodzoka nemuviri wakaita sei? Akamutswa semunhu wemudzimu asingaoneki. (1 Petro 3:18) Akabva aenda kudenga uye akagara kuruoko rworudyi rwaMwari. (Pisarema 110:1) Pave paya, Jesu akazoendeswa pamberi pe“Akakwegura Pamazuva,” Jehovha Mwari, uyo akabva apa Jesu simba rokutonga vanhu. Saka Jesu anodzoka, kwete semunhu, asi saMambo asingaoneki.—Verenga Dhanieri 7:13, 14.

Jesu achaitei paanosvika?

Jesu paanosvika asingaoneki pamwe chete nengirozi dzake, achatonga vanhu. Achaparadza vanhu vakaipa uye achapa upenyu husingaperi kune vaya vanobvuma kutongwa naye.—Verenga Mateu 25:31-33, 46.

SaMambo, Jesu achachinja nyika kuti ive paradhiso. Achamutsa vakafa kuitira kuti vanakidzwe neupenyu muParadhiso yepanyika.—Verenga Ruka 23:42, 43.