Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Pane tariro here yokuti vakafa vachamutswa?

Rufu rwakafanana nokurara pakuti vakafa havana chavanoziva uye havana chavanokwanisa kuita. Asi Musiki anogona kumutsa vakafa. Achiratidza izvi, Mwari akapa Jesu simba, zvikaita kuti agone kumutsa vanhu vainge vafa.—Verenga Muparidzi 9:5; Johani 11:11, 43, 44.

Rufu rwakafanana papi nokurara?

Mwari akavimbisa kuti achamutsa vaya vaanosarudza kuyeuka kuti vazorarama munyika itsva ichange iine kururama. Asi vanofanira kuramba vari murufu kusvikira Mwari avamutsa. Mwari Wemasimbaose anoda chaizvo kushandisa simba rake kumutsa vakafa.—Verenga Jobho 14:14, 15.

Vaya vachamutswa vachange vakaita sei uye vachagara kupi?

Mwari paachamutsa vanhu, vanhu vacho vachange vachiziva kuti ivo ndivanaani, uye vachayeuka hama neshamwari dzavo. Kunyange zvazvo muviri womunhu uchiora, Mwari anokwanisa kumutsa munhu iyeye aine muviri mutsva.—Verenga 1 VaKorinde 15:35, 38.

Vashoma chete ndivo vachamutsirwa kunorarama kudenga. (Zvakazarurwa 20:6) Vakawanda vachamutswa vachararama munyika inenge yava paradhiso. Vachapiwa mukana wokutanga patsva vaine tariro yokurarama nokusingaperi.—Verenga Pisarema 37:29; Mabasa 24:15.