Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 NYAYA IRI PAKAVHA | BHAIBHERI RINOMBOTAURA NEZVEI?

Mwari Anoronga Kununura Vanhu

Mwari Anoronga Kununura Vanhu

Mwari akavimbisa Abrahamu ainge akatendeka kuti “mwana” akapikirwa aizobva mudzinza rake. Vanhu ve“marudzi ose” vaizokomborerwa kupfurikidza nemwana iyeye. (Genesisi 22:18) Jakobho muzukuru waAbrahamu akazotamira kuIjipiti, mhuri yake ndokukura kusvika yava rudzi rwakakura rwaIsraeri.

Nokufamba kwenguva, Farao wekuIjipiti aiva neutsinye akaita kuti vaIsraeri vave varanda vake kusvikira Mwari asarudza muprofita Mosesi, uyo akazotungamirira rudzi rwacho kubuda muIjipiti, ruchipfuura nemumvura yakakamuraniswa yeGungwa Dzvuku. Pashure peizvi, Mwari akapa vaIsraeri mitemo yake iyo yaisanganisira Mirayiro Gumi, kuti ivatungamirire nokuvadzivirira. Mitemo iyoyo yaitaura zvakajeka zvibayiro zvaidiwa kuti munhu akanganwirwe zvivi. Afemerwa naMwari, Mosesi akaudza vaIsraeri kuti Mwari aizovatumira mumwe muprofita. Muprofita wacho ndiye aizova “mwana” akavimbiswa.

Papera makore anopfuura 400, Mwari akavimbisa Mambo Dhavhidhi kuti “mwana” akafanotaurwa nezvake muEdheni aizotonga umambo hwaizogara nokusingaperi. Ndiye aizova Mesiya, Mununuri akasarudzwa naMwari kuti aponese vanhu, oita kuti nyika ino ivezve Paradhiso.

Nguva sezvayaifamba, Mwari akazivisa zvakawanda nezvaMesiya achishandisa Dhavhidhi nevamwe vaprofita. Vakafanozivisa kuti Mesiya aizozvininipisa uye aizova nemutsa, uye kuti pakutonga kwake aizopedza nzara, kusaruramisira uye hondo. Vanhu vose vaizogarisana zvakanaka kunyangewo nemhuka. Zvinhu zvinopesana nechinangwa chaMwari chepakutanga zvakadai sekurwara, kutambura uye rufu, zvaizopera uye vakafa vaizomutswa voraramazve panyika.

Mwari akafanotaura achishandisa muprofita Mika kuti Mesiya aizoberekerwa muBhetrehema uye achishandisa Dhanieri akazivisa kuti Mesiya aizourayiwa. Asi Mwari aizomutsa Mesiya kubva kuvakafa, omugadza kuti ave Mambo kudenga. Dhanieri akafanoratidzwa kuti pakupedzisira Umambo hwaMesiya hwaizobvisa zvachose dzimwe hurumende dzose, hwosara huchitonga. Mesiya akauya sezvakanga zvaprofitwa here?

Inobva muna Genesisi, zvitsauko 22-50, uyewo Eksodho, Dheuteronomio, 2 Samueri, Mapisarema, Isaya, Dhanieri, Mika, Zekariya 9:9.