Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 SWEDERA PEDYO NAMWARI

“Jehovha Akakukanganwirai Nomwoyo Wose”

“Jehovha Akakukanganwirai Nomwoyo Wose”

“Munhu asingakanganwiri vamwe akafanana nemunhu ari kupaza zambuko raari kufanira kuyambuka naro.” Mashoko aya akataurwa naEdward Herbert, munyori wezvakaitika kare wekuBritain, akararama mumakore okuma1600 achiratidza kuti chimwe chezvikonzero nei tichifanira kukanganwira vamwe ndechokuti, tichazodawo kukanganwirwa nevamwe. (Mateu 7:12) Asi pane chimwe chikonzero chinotonyanya kukosha chokuti tikanganwire vamwe. Ona mashoko omuapostora Pauro ari pana VaKorose 3:13.—Verenga.

Nemhaka yokuti tose tine chivi, pane dzimwe nguva tinombogumbura vamwe uye vanotigumburawo. (VaRoma 3:23) Tingava sei norugare nevamwe vanhu vane chivi sesu? Afemerwa naMwari, Pauro akapa zano rokuti tive nomwoyo murefu uye tikanganwirane. Zano iri rakanyorwa makore 2 000 akapfuura asi richiri kushanda chaizvo nanhasi. Ngatimbonyatsoongororai mashoko aPauro.

“Rambai muchishivirirana.” Mashoko okuti “rambai muchishivirira” anobva mushoko rechiGiriki rinoreva mwoyo murefu. Rimwe duramanzwi rinoti vaKristu vanoita izvi kupfurikidza “nokutsungirira zvinoitwa nevaya vane unhu hunovagumbura.” Shoko rokuti “muchishivirirana” rinoratidza kuti tose tinofanira kuva nemwoyo murefu. Saka kana tikayeuka kuti nesu tinogumburawo vamwe, zvichaita kuti tichengetedze rugare pasinei nokuti vamwe vanoita zvatisingafariri. Asi zvakadini kana vamwe vakatitadzira?

‘Rambai muchikanganwirana nomwoyo wose.’ Maererano neimwe nyanzvi, shoko rechiGiriki rakashandurwa kuti “kanganwirai nomwoyo wose,” “handiro rinonyanya kushandiswa kureva kukanganwira . . . asi rinoreva zvinopfuura izvozvo, richisimbisa nyasha dzinoratidzwa pakukanganwira kwacho.” Rimwe bhuku rinoti shoko iri rinogona kureva “kuita zvakanaka, zvinofadza, uye zvinobatsira.” Tinoratidza nyasha patinokanganwira vamwe nokuzvidira kunyange kana tiine “chikonzero chokunyunyutira mumwe.” Saka nei tichifanira kukanganwira vamwe nokuzvidira? Nekuti pasina nguva, tingazodawo kukanganwirwa nemunhu watakambokanganwira.

“Jehovha zvaakakukanganwirai nomwoyo wose, imiwo itai saizvozvo.” Chikonzero chikuru nei tichifanira kukanganwira vamwe ndechokuti, Jehovha Mwari anotikanganwira nomwoyo wose. (Mika 7:18) Chimbofunga nezvenyasha dzinoratidzirwa naJehovha kuvatadzi vanopfidza. Jehovha haatadzi sezvatinoita. Asi, nokuzvidira anokanganwira zvachose vatadzi vanopfidza kunyange zvazvo achiziva kuti hapana paanozoda kukanganwirwa nevatadzi vacho. Chokwadi, Jehovha ndiye muenzaniso wakanaka wokukanganwira vatadzi vanopfidza!

Jehovha ndiye muenzaniso wakanaka wokukanganwira vatadzi vanopfidza!

Ngoni dzaJehovha dzinotiita kuti tiswedere pedyo naye uye tinzwe tichida kumutevedzera. (VaEfeso 4:32–5:1) Saka tinofanira kuzvibvunza kuti, ‘Kana Jehovha achindikanganwira nenyasha, iniwo ndingazotadza sei kukanganwira vamwe vanenge vanditadzira uye vapfidza zvechokwadi?’—Ruka 17:3, 4.