Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 DZIDZISAI VANA VENYU

Mwari Anorwadziwa—Tingaitei Kuti Afare?

Mwari Anorwadziwa—Tingaitei Kuti Afare?

Wakamborwadziwa zvakanyanya here zvokuti wakachema? * Tose tinogona kunge takamborwadziwa. Dzimwe nguva tinombochema nekuti tinenge tatsamwa. Mumwe munhu angataura mashoko enhema uye akaipa nezvedu. Izvozvo zvinorwadza handiti?—Mwari anorwadziwawo vanhu pavanotaura nhema nezvake. Ngatimbokurukura nezvenyaya iyi tione kuti tingaita sei kuti tifadze Mwari pane kumurwadzisa.

Bhaibheri rinoti vamwe vanhu vaiti vanoda Mwari ‘vakamurwadzisa.’ Ichokwadi, “vakarwadzisa” Mwari! Asi hapana angarwadzisa muviri waJehovha Mwari. NdiMwari wemasimbaose. Ngatione kuti Jehovha anorwadziwa sei kana tikasamuteerera.

Vanhu vaviri vakatanga kusikwa naJehovha pasi pano vakamurwadzisa zvikuru. Vaviri ava vakaiswa muParadhiso yepanyika yainzi “munda weEdheni.” Vaviri ava ndivanaani?—Ndizvozvo, Adhamu ndiye akatanga kusikwa, ndokuzotevera Evha. Ngatione kuti vakarwadzisa sei Jehovha.

Pavakaiswa mumunda weEdheni naJehovha, akavaudza kuti vautarisire. Akavaudzawo kuti vaikwanisa kuva nevana uye vaizorarama vari mumunda uyu vasingafi. Asi Adhamu naEvha vasati vava nevana, pakaitika chimwe chinhu chakaipa. Unoziva here kuti chii chakaitika?—Imwe ngirozi yakaita kuti Evha uye Adhamu vapandukire Jehovha. Ngatione kuti yakazviita sei.

Ngirozi iyi yakaita kuti nyoka iite kunge iri kutaura. Evha akafarira zvaakanzwa nekuti nyoka yacho yakati ‘aizofanana naMwari.’ Saka akaita  zvaakaudzwa nenyoka yacho. Unoziva here kuti chii chaakaita?

Evha akadya muchero wemuti wakaudzwa Adhamu naJehovha kuti vasadya. Mwari asati asika Evha, ainge audza Adhamu kuti: “Ungadya miti yose yomunda kusvikira waguta. Asi usadya muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, nokuti nezuva raunoudya chokwadi uchafa.”

Evha aiziva mutemo uyu. Asi, akaramba akatarira muti wacho, uye akaona kuti “wakanga wakanakira kudya uye kuti wakanga uri chimwe chinhu chinoyevedza . . . Naizvozvo akatanga kutora michero yawo achidya.” Akazopawo Adhamu muchero wacho uye “akatanga kuudya.” Unofunga kuti nei Adhamu akaudya?—Nekuti Adhamu akada Evha zvikuru kupfuura kuda kwaaiita Jehovha. Akasarudza kufadza Evha pane kufadza Mwari. Asi kuteerera Jehovha kunokosha kupfuura kuteerera mumwe munhu!

Uchiri kuyeuka here nezvenyoka yakataura naEvha? Sezvinongoita munhu anogona kuita kuti chidhori chiite sechiri kutaura, mumwe munhu akaita kuti nyoka iyi iite seiri kutaura. Inzwi raibva panyoka raiva raani?—Raiva inzwi re“nyoka yepakutanga, iyo inonzi Dhiyabhorosi uye Satani.”

Unoziva here kuti ungaita sei kuti Jehovha afare?—Kuburikidza nekuramba uchiedza kumuteerera. Satani anoti anogona kuita kuti munhu wose aite zvaanoda. Asi Jehovha anotikurudzira kuti: “Mwanakomana [kana kuti mwanasikana] wangu, iva akachenjera ufadze mwoyo wangu, kuti ndigone kupindura iye anondishora.” Satani anoshora Jehovha. Anoti anogona kuita kuti vanhu vose vasanamate Mwari. Saka kuti Jehovha afare, muteerere uye munamate! Uchashanda nesimba kuti udaro here?

^ ndima 3 Kana uchiverenga nemwana, kamutsetse ako kari kungokuyeuchidza kuti umbomira uye umukurudzire kuti ataurewo.