Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Zvinoita here kuti tirarame nokusingaperi?

Chii chatakapiwa chinogona kutisunungura parufu?

Murume wokutanga Adhamu, akararama kwemazana emakore. Asi akazokwegura ndokufa. Kubvira ipapo, vanhu vakaedza kuita zvakawanda kuti vasakwegura. Kunyange zvakadaro vanhu vose vari kungofa. Nei? Adhamu akakwegura ndokufa nekuti akaita chivi paasina kuteerera Mwari. Tinokwegura uye tinofa nekuti tine chivi chakabva kuna Adhamu.—Verenga Genesisi 5:5; VaRoma 5:12.

Kuti tiwane upenyu husingaperi, tinoda mumwe munhu anotibhadharira rudzikinuro. (Jobho 33:24, 25) Rudzikinuro mutengo unobhadharwa kuti munhu asunungurwe, uye isu tinoda kusunungurwa kubva murufu. (Eksodho 21:29, 30) Jesu akabhadhara mutengo wacho paakatifira.—Verenga Johani 3:16.

Tingawana sei upenyu husingaperi?

Haasi munhu wose achasunungurwa kubva paurwere uye pakukwegura. Chokwadi ndechokuti, vose vasingateereri Mwari, vacharasikirwa neupenyu sezvakaita Adhamu. Vaya vacharegererwa zvivi zvavo ndivo vachawana upenyu husingaperi.—Verenga Isaya 33:24; 35:3-6.

Kuti tiregererwe, pane zvatinofanira kuita. Tinofanira kusvika pakuziva Mwari kuburikidza nokudzidza Shoko rake Bhaibheri. Rinotidzidzisa kuti tingava sei neupenyu hunofadza, tingafarirwa sei naMwari uye tingawana sei upenyu husingaperi.—Verenga Johani 17:3; Mabasa 3:19.