Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 SWEDERA PEDYO NAMWARI

‘Anozadza Mwoyo Yedu Kwazvo’

‘Anozadza Mwoyo Yedu Kwazvo’

Jehovha ane hanya nesu zvechokwadi here, kana kuti haana basa nekutambura kunoita vanhu panyika? Mhinduro yeBhaibheri kumubvunzo iwoyo inotinyaradza. Mwari ane hanya zvechokwadi nevanhu uye anoda kuti tinakidzwe neupenyu. Zuva roga roga, anoita kuti vanhu vabatsirwe nezvakanaka zvakawanda zvaanoita, kunyange vaya vasingamuongi zvachose. Chimbofunga nezvemashoko emuapostora Pauro.—Verenga Mabasa 14:16, 17.

Achitaura nevanhu vaiva muguta reRistra avo vakanga vasinganamati Mwari, Pauro akati: “Muzvizvarwa zvakapfuura [Mwari] akabvumira marudzi ose kuti afambe munzira dzawo, chokwadi, kunyange zvazvo asina kurega kuzvipupurira pakuti akaita zvakanaka, achikupai mvura inobva kudenga nemwaka inobereka zvibereko, achizadza mwoyo yenyu kwazvo nezvokudya nomufaro.” Mashoko iwayo airevei kuvateereri vaPauro?

Zvaiva nyore kuti vanhu vomuRistra vanzwisise mashoko aPauro. Vaigara munzvimbo yaiitwa zvokurima uye yaiva nevhu rakaorera nemvura yakawanda. Zvisinei, sokuyeuchidzwa kwavakaitwa naPauro, Mwari ndiye anogovera mvura uye mwaka inobereka zvibereko. Saka pose pavaikohwa zvirimwa zvakawanda uye pavainakirwa nezvokudya, vaitobatsirwa nokunaka kwaMwari.

Mashoko aPauro kuvanhu vomuRistra anotidzidzisa zvidzidzo zvakawanda nezvaJehovha Mwari.

Jehovha anotipa rusununguko rwokusarudza. Ona kuti Jehovha akabvumira vanhu vemarudzi ose ‘kuti vafambe munzira dzavo.’ Rimwe duramazwi revashanduri veBhaibheri rinotaura kuti mashoko aya anogona kureva “kufamba sezvavaifarira” kana kuti “kuita zvavaifunga kuti ndizvo zvakanaka.” Jehovha haana waanomanikidza kumunamata. Akatipa rusununguko rwokusarudza mararamiro atinoda kuita.—Dheuteronomio 30:19.

Jehovha anoda kuti timuzive. Pauro akatsanangura kuti Mwari haana “kurega kuzvipupurira.” Duramazwi rambotaurwa nezvaro rinoti mashoko aya anogona kunzi, “akanyatsoratidza vanhu kuti iye ndiMwari akaita sei.” Zvisikwa zvaMwari zvinonyatsoratidza pachena “zvaari zvisingaoneki,” zvinosanganisira kunaka kwake, uchenjeri, simba uye rudo. (VaRoma 1:20) Jehovha akazivisa zvakawanda nezvake muBhaibheri. (2 Timoti 3:16, 17) Hazvisi pachena here kuti anoda kuti timuzive?

Zuva roga roga, Mwari anoita kuti vanhu vabatsirwe nezvakanaka zvakawanda zvaanoita, kunyange vaya vasingamuongi zvachose

Jehovha anoda kuti tifare. Pauro akati, Mwari anozadza ‘mwoyo yedu kwazvo nezvokudya nomufaro.’ Kunyange mutadzi asingadaviri kuti kuna Jehovha anogona kudya zvokuti mwoyo wake unogutsikana uye anogona kufarawo. Asi, Mwari anoda kuti tiwane mufaro wechokwadi uye unogara kwenguva refu. Izvozvo zvinogona kuitika chete kana tikadzidza chokwadi nezvake uye tikachishandisa muupenyu hwedu.—Pisarema 144:15; Mateu 5:3.

Tose tinobatsirwa nokunaka kwaJehovha zuva nezuva. Wadii kudzidza zvakawanda nezvokuti ungaratidza sei kuti unoonga Mwari anozadza mwoyo wako “kwazvo nezvokudya nomufaro”?

Ndima dzeBhaibheri Dzamunogona Kuverenga Muna July

Mabasa 11-28