Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 Kukurukura Nemuvakidzani

Mwari Anopisa Vanhu Mugehena Here?

Mwari Anopisa Vanhu Mugehena Here?

ZVAPUPU ZVAJEHOVHA zvinonakidzwa nokukurukura Bhaibheri nevavakidzani vazvo. Pane nyaya yomuBhaibheri inombokutemesa musoro here? Pane zvaunoda kuziva here nezvezvinotendwa neZvapupu zvaJehovha kana kuti manamatiro avo? Kana zviripo, usazeza kubvunza pauchazoonana nomumwe weZvapupu zvaJehovha. Achafara kutaura newe nyaya dzakadaro.

Zvakanyorwa pasi apa ndizvo zvingaitwa nemumwe weZvapupu zvaJehovha paanenge achikurukura nemuvakidzani wake. Ngatimbotii Chapupu chinonzi Mauricio chasvika pamba pomurume anonzi Alejandro.

Mwari Acharanga Vakaipa Here?

Mauricio: Ndafara kukuona zvakare Alejandro.

Alejandro: Kana neniwo.

Mauricio: Ndiri kufunga nezveimwe nyaya yawakataura nezvayo pandakapedzisira kuuya.

Alejandro: Inyaya ipi zviya?

Mauricio: Wakati wakashamisika kunzwa kuti Zvapupu zvaJehovha hazvibvume kuti kune gehena.

Alejandro: Zvechokwadi ndakashamisika. Zvinotondinetsa kuti sei musingatende izvozvo.

Mauricio: Wazviita nokundiudza izvozvo. Ndinoda chaizvo kunzwawo zvinofungwa nevamwe. Sezvo vanhu vaine maonero akasiyana-siyana panyaya yegehena, ungandiudzawo here zvaunotenda panyaya iyi?

Alejandro: Ndinotenda kuti vanhu vakaipa vachaenda kugehena kana vafa uye vachanopiswa ikoko nokusingaperi.

Mauricio: Ndizvo zvinofungwawo nevakawanda. Asi nhai Alejandro, pane zvimwe zvinhu zvinorwadza zvakamboitika kwauri here?

Alejandro: Ehe. Hanzvadzi yangu yakapondwa makore mashanu akapfuura.

Mauricio: Ndine urombo zvikuru. Ndinofunga unomusuwa chaizvo.

Alejandro: Ehe. Zuva hariperi ndisina kumufunga.

Mauricio: Ndakaona kuti vakawanda vanoda chaizvo kuti vakaipa vapiswe mugehena nokuti vanoshungurudzwa nezvavanoita. Vanenge vachitoda kuti vatsiviwe nemhaka yezvakaipa zvavanoita.

Alejandro: Kana neniwo ndinoda kuti munhu akauraya hanzvadzi yangu apiswe nemhaka yezvakaipa zvaakaitira mhuri yedu.

Mauricio: Hapana chakaipa nemanzwiro auri kuita. Bhaibheri rinodzidzisa kuti kunyange Mwari anoshatirwawo chaizvo paanoona vanhu vasina mhosva vachitambura, saka anovimbisa kuti acharanga vakaipa. Ona mashoko  ari pano pana Isaya 3:11 anoti: “Munhu akaipa ane nhamo!—Ane dambudziko; nokuti achaitirwa sezvaakaitawo nemaoko ake!” Saka tinogona kuva nechivimbo chokuti Mwari acharanga vanhu vakaipa.

Alejandro: Asi handiti wati hakuna gehena, saka vacharangwa sei?

Mauricio: Mubvunzo wako wakanaka. Muchidimbu mhinduro ndeyokuti Mwari acharanga vanhu vakaipa nokuvaparadza zvachose. Ona zvinotaurwa neBhaibheri pano pana 2 VaTesaronika 1:9. Ungaverenga ndima yacho here?

Alejandro: Zvakanaka. Panoti: “Ivava vachatongerwa kuparadzwa nokusingaperi vabve pamberi paShe.”

Mauricio: Saka Alejandro uri kuona here kuti hatitarisiri kuzoonazve vakaipa nokuti Mwari achavatongera kufa zvachose? Havana tariro yokuzomboraramazve.

Alejandro: Ndaona zvinotaurwa nendima yacho, asi hapana kurangwa kwavanenge vaitwa apa. Handiti munhu wose anofa? Saka vakaipa havafaniri kurangwa zvinorwadza kupfuura ipapo here?

Zvii Zvinofanira Kuitwa?

Mauricio: Ndaona kuti uri munhu anofarira zvakarurama.

Alejandro: Ndizvozvo chaizvo.

Mauricio: Zvakanaka izvozvo. Chokwadi ndechokuti Mwari akatisika tichiziva zvakanaka nezvakaipa. Iyewo anoda chaizvo zvinhu zvakarurama. Saka kana vatungamiriri vezvitendero vachidzidzisa kuti Mwari anoranga vanhu mugehena, vanenge vachiti Mwari haana kururama.

Alejandro: Uri kurevei?

Mauricio: Rega ndikuratidze nyaya inotevera. Wakamboverenga muBhaibheri nezvaAdhamu naEvha here?

Alejandro: Ehe. Mwari akavati vasadya muchero womumwe muti asi ivo havana kuteerera.

Mauricio: Ndizvozvo. Ngatimboongororai nhoroondo yacho pamwe chete. Iri pana Genesisi 2:16, 17, panoti: “Jehovha Mwari akarayirawo munhu kuti: ‘Ungadya miti yose yomunda kusvikira waguta. Asi usadya muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, nokuti nezuva raunoudya chokwadi uchafa.’” Mwari akati chii chaizoitika kana Adhamu akadya muti waakarambidzwa?

Alejandro: Akati Adhamu aizofa.

Mauricio: Ndizvozvo. Pafunge: Chivi chaAdhamu chakaita kuti vanhu vose vaberekwe vari vatadzi. * Panyaya iyi pane here panotaura nezvokupiswa mugehena?

Alejandro: Kwete.

Mauricio: Kudai kuri kuti Adhamu naEvha vaizopiswa mugehena, Mwari angadai asina kuvayambira here? Izvozvo zvaizoratidza kuti ane rudo uye akarurama.

Alejandro: Ndinobvumirana newe.

Mauricio: Onawo zvakataurwa naMwari pashure pokunge Adhamu naEvha vatadza. Ungaverenga pana Genesisi 3:19 here?

Alejandro: Zvakanaka. Panoti: “Uchadya zvokudya zveziya rechiso chako kusvikira wadzokera kuvhu, nokuti wakatorwa kwariri. Zvauri guruva uchadzokera kuguruva.”

Mauricio: Mazviita. Mwari akati Adhamu aizoenda kupi kana afa?

Alejandro: Akati aizodzokera kuguruva revhu.

Mauricio: Ndizvozvo chaizvo. Asi handiti kuti munhu azodzokera kune imwe nzvimbo anofanira kunge aimbovako?

Alejandro: Ehe.

Mauricio: Saka Adhamu aimbova kupi asati asikwa naMwari?

Alejandro: Akanga asipo.

Mauricio: Ndizvozvo. Waona here kuti hapana panotaurwa nezvegehena pamutongo waMwari? Zvaizova zvakanaka here kuti  Mwari audze Adhamu kuti aizodzokera muvhu raakatorwa kwariri iye achiziva zvake kuti aizomupisa mugehena?

Alejandro: Kwete.

Satani Anoita Zvinodiwa naMwari Here?

Mauricio: Pane zvimwe zvatinogona kufunga nezvazvo padzidziso yegehena.

Alejandro: Zvii izvozvo?

Mauricio: Vanhu vanowanzoti ndiani “anotongera” vanhu kuti vaende kugehena? Vanoti ndiani anopisa vanhu mugehena?

Alejandro: NdiDhiyabhorosi.

Mauricio: Asi Dhiyabhorosi muvengi mukuru waMwari. Kana Mwari achiendesa vanhu kugehena kuti vanopiswa naDhiyabhorosi, hazvizoiti here sokuti Mwari naDhiyabhorosi vanoita mushandirapamwe?

Alejandro: Handina kumbopafunga ipapo wena.

Mauricio: Rega ndimbokupa muenzaniso. Handiti une mwana?

Alejandro: Ehe ndine mwanakomana achangobva kusvitsa makore 15.

Mauricio: Ngatitii mwanakomana wako anokupandukira. Anoita zvinhu zvakawanda zvakaipa zvinokugumbura. Ungaita sei?

Alejandro: Ndinoedza kumubatsira kuti achinje.

Mauricio: Ndine chokwadi chokuti unoedza waedzazve kumubatsira kuti achinje.

Alejandro: Ndizvozvo.

Mauricio: Asi ngatitii haakuteereri, pasinei nezvose zvaunomuudza. Unozoguma waona kuti wava kutofanira kumuranga.

Alejandro: Ehe.

Mauricio: Asi unganzwa sei kana ukaziva kuti pane mumwe murume akaipa anga achifurira mwanakomana wako achimudzidzisa kuita zvinhu zvose izvozvo zvakaipa?

Alejandro: Ndinomugumbukira.

Mauricio: Saka chimbondiudza, kana waziva kuti pane murume anga achifurira mwana wako kuti akupandukire, ungakumbira murume iyeye kuti akurangire mwana wako here?

Alejandro: Aiwa. Hazvina musoro.

Mauricio: Saka zvingava nemusoro here kuti Mwari ape Satani Dhiyabhorosi basa rokuranga vanhu vakaipa iye Satani wacho ariye ari kuvatsausa?

Alejandro: Umm handifungi.

Mauricio: Uyezve, kana Mwari achida kuti vakaipa varangwe, Dhiyabhorosi aizobvuma here kuvaranga iye ari muvengi mukuru waMwari?

Alejandro: Izvi zvandiitira zvitsva!

Jehovha Achabvisa Uipi Hwose

Mauricio: Asi iva nechokwadi chokuti Mwari acharanga vanhu vakaipa vasingadi kuchinja. Tinogona kuverenga rugwaro rwokupedzisira rwunojekesa pfungwa iyoyo. Rugwaro rwacho ndiPisarema 37:9. Ndapota verenga ndima yacho?

Alejandro: Rega ndiverenge. Inoti: “Vanoita zvakaipa vachaparadzwa, asi vaya vanotarisira kuna Jehovha ndivo vachagara nhaka yenyika.”

Mauricio: Mazvita. Zvanzi Jehovha Mwari achaita sei nevanhu vakaipa?

Alejandro: Ndima yati achavaparadza.

Mauricio: Ndizvozvo. Kureva kuti achavatsakatisa zvachose. Asi vanhu vakanaka, kureva “vaya vanotarisira kuna Jehovha,” vachararama upenyu hwakanaka nokusingaperi pasi pano. Asi izvi zvingaita kuti uve nemibvunzo, yakaita seyokuti: Sei Mwari achimborega vanhu vachiita zvakaipa? Kana chiri chokwadi kuti acharanga vakaipa, sei asati azviita?

Alejandro: Mibvunzo iyoyo ine musoro.

Mauricio: Kana uchida ndinogona kuzokuratidza mhinduro dzeBhaibheri patichazoonana zvekare. *

Alejandro: Yaa ndinoda.

^ ndima 79 Kuti uwane mamwe mashoko, ona chitsauko 11 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.