Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Waizviziva Here?

Waizviziva Here?

Pane uchapupu here hwokuti vaKristu vakatiza muJudhiya Jerusarema risati raparadzwa muna 70 C.E.?

“Pamunoona Jerusarema rakombwa nemauto akadzika misasa, panguva iyoyo zivai kuti rava kuda kuitwa dongo. Panguva iyoyo vari muJudhiya ngavatange kutizira kumakomo, nevaya vari mukati maro ngavabude, uye vaya vari kumaruwa ngavarege kupinda mariri.” (Ruka 21:20, 21) Jesu akapa vadzidzi vake mirayiridzo iyoyo yaiva nechokuita nokuparadzwa kwaizoitwa Jerusarema. Pane uchapupu here hwokuti vadzidzi vakateerera nyevero iyoyo?

Papera makumi emakore Jesu afa, masoja eRoma achitungamirirwa naCestius Gallus akapinda muJudhiya kuti amise kumukira kwakanga kuchiitika.[1] Izvi zvakapupurirwa nemunyori wenhoroondo dzechiJudha ainzi Josephus uyo akararama panguva iyoyo.[2] Masoja eRoma akakomba Jerusarema uye zvaiita sokuti aiva nechivimbo chokuti achakunda guta racho.[3] Asi Gallus akangoerekana audza masoja acho kuti adzokere.[4] Munyori wenyaya dzechechi Eusebius akati panguva iyoyo vaKristu vaigara muJudhiya vakabva vatizira kuPera, guta raiva munzvimbo yemakomo munharaunda yeDhekaporisi.[5]

Papera makore akati, muna 70 C.E., masoja eRoma akadzoka akakomba Jerusarema achitungamirirwa naTitus.[6] Panguva iyi masoja eRoma akapedzisa basa rakanga risina kuitwa naGallus rokuparadza Jerusarema.[8] Mazana ezviuru zvevanhu akavharirwa muJerusarema uye akaurayiwa.[9]

Ndivanaani vainzi “vanakomana vevaprofita”?

Nhoroondo dzeBhaibheri dzinotaura nezvevaprofita Samueri, Eriya uye Erisha dzinotaurawo nezvevarume vainzi “vanakomana vevaprofita.” Somuenzaniso, Erisha akatuma “mumwe wevanakomana vevaprofita” kuti anozodza Jehu kuva mambo waIsraeri.—2 Madzimambo 9:1-4.

Vamwe vaongorori veBhaibheri vanofunga kuti mashoko aya haarevi vana vevaprofita chaivo, asi vanhu vaigara pamwe chete vachishanda pamwe chete.[1] Bhuku rinonzi Journal of Biblical Literature rinoti mapoka aya aiva nenhengo “dzaizvipira kuita basa raYahweh [Jehovha] dzichitungamirirwa nemuprofita uyo aiita . . . sababa vavo.”[2] (2 Madzimambo 2:12) Nyaya yokuzodzwa kwaJehu inotoratidza kuti munhu akatumwa naErisha aiva “mushandi womuprofita” wacho.—2 Madzimambo 9:4.

Zvinoita sokuti “vanakomana vevaprofita” vairarama upenyu hwakaderera. Vamwe vacho vakararama panguva yaErisha vanonzi vakazvivakira pokugara vachishandisa demo ravakanga vatoita zvokukwereta. (2 Madzimambo 6:1-5)[4] Bhaibheri rinoratidza kuti vamwe vavo vainge vakaroora nokuti rinotaura nezveimwe chirikadzi ye“vanakomana vevaprofita.” (2 Madzimambo 4:1) Zviri pachena kuti vaIsraeri vakanga vakatendeka vaikoshesa basa raiitwa nevanakomana vevaprofita, nokuti pamwe pacho zvinonzi vakatovapa zvokudya.—2 Madzimambo 4:38, 42.[5]