Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Jehovha Anoratidza Sei Kuti Anotida?

Jehovha Anoratidza Sei Kuti Anotida?

“Onai kuti rudo rukuru zvakadini rwatakaitirwa naBaba.”—1 JOH. 3:1.

NZIYO: 91, 13

1. Muapostora Johani akakurudzira vaKristu kuti vafunge nezvei uye nei akavakurudzira kudaro?

ZVINOKOSHA chaizvo kuti tifungisise mashoko akataurwa nemuapostora Johani pana 1 Johani 3:1. Johani paakataura kuti “onai kuti rudo rukuru zvakadini rwatakaitirwa naBaba,” aikurudzira vaKristu kuti vafunge nezvekudzama kwerudo rwavanoratidzwa naMwari uye nzira dzaanoratidza nadzo kuti anovada. Kufungisisa kudiwa kwatinoitwa naJehovha kuchaita kuti tiwedzere kumuda uye kuchasimbisa ushamwari hwedu naye.

2. Nei vamwe vachiomerwa nokubvuma kuti Mwari anovada?

2 Asi vamwe vanhu havazivi kuti Mwari anovada. Vanofunga kuti Mwari akangomirira kugadza mitemo nokuranga vaya vasingamuteereri. Vamwewo vakakura vachidzidziswa dzidziso dzenhema, saka vanofunga kuti Mwari haana hanya nesu uye hazviiti kuti timude. Kunewo vamwe vanoti Mwari anongoda munhu wose pasinei nezvaanoita. Asi pawakadzidza Bhaibheri, wakaona kuti Jehovha anonyanya kuzivikanwa nerudo uye kuti rudo ndirwo rwakaita kuti ape Mwanakomana wake kuti atidzikinure. (Joh. 3:16; 1 Joh. 4:8) Asi marererwo awakaitwa uye kwawakakurira zvinogona kuita kuti uomerwe nokubvuma kuti Mwari anokuda.

3. Chii chinotibatsira kuziva kuti Mwari anotida?

3 Saka Jehovha anoratidza sei kuti anotida? Kuti tiwane mhinduro, tinofanira kutanga taziva ukama huri pakati pedu naJehovha Mwari. Jehovha ndiye akasika vanhu vose. (Verenga Pisarema 100:3-5.) Ndosaka Bhaibheri richiti Adhamu aiva “mwanakomana waMwari,” uye ndosaka Jesu akadzidzisa vateveri vake kuti vadane Mwari vachiti “Baba vedu vari kumatenga.” (Ruka 3:38; Mat. 6:9) Jehovha ndiye akatipa upenyu uye ndiye Baba vedu, saka ukama huri pakati pedu naye ndehuya huri pakati pababa nevana vavo. Saka Jehovha anotida sokuda kunoita baba vana vavo.

4. (a) Jehovha akasiyana papi navanababa vedu vepanyika? (b) Tichakurukurei munyaya ino neinotevera?

4 Vanababa vedu vepanyika vakasiyana naJehovha pakuti vakaberekwa vaine chivi. Pasinei nezvavanoedza kuita, havakwanisi kunyatsoratidza rudo serwunoratidzwa naJehovha. Kunotova nevamwe vanhu vachine mavanga mumwoyo mavo okushungurudzwa kwavaiitwa navanababa vavo. Izvozvo zvinorwadza chaizvo. Asi Jehovha haamboiti utsinye hwakadaro. (Pis. 27:10) Kuziva kuti Jehovha anotida uye ane hanya nesu kuchasimbisa ushamwari hwedu naye. (Jak. 4:8) Munyaya ino, tichakurukura nzira ina idzo Jehovha anoratidza nadzo kuti anotida. Uye mune inotevera, tichakurukura nzira ina dzatingaratidza nadzo kuti tinomuda.

JEHOVHA NDIBABA VANE RUPO

5. Muapostora Pauro akati chii nezvaMwari paaitaura nevanhu vomuAtene?

5 Muapostora Pauro paaiva muAtene kuGirisi, akaona kuti muguta racho makanga makazara zvidhori zvavanamwari vainzi nevanhu vomuAtene ndivo vaivapa upenyu uye zvokurarama nazvo. Akabva ataura kuti: “Mwari akaita nyika nezvinhu zvose zviri mairi . . . anopa vanhu vose upenyu nemhepo yokufema nezvinhu zvose. . . . Naye tine upenyu, tinofamba uye tiripo.” (Mab. 17:24, 25, 28) Rudo ndirwo runoita kuti Jehovha atipe “zvinhu zvose” kuti tirarame. Funga nezvezvimwe zvinhu zvaakatipa zvinoratidza kuti anotida.

6. Jehovha akatipa musha wakaita sei? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)

6 Somuenzaniso, Jehovha akatipa pasi rino kuti rive musha wedu. (Pis. 115:15, 16) Masayendisiti akapedza mari yakawanda chaizvo achiongorora zvinhu zviri muchadenga kuti aone kana kuine mamwe mapuraneti akafanana nepasi rino. Kunyange zvazvo vakawana mapuraneti akawanda, hapana kana imwe yavakawana yokuti vanhu vanokwanisa kurarama. Pazvinhu zvose zvakasikwa naMwari, zvinoita sokuti hapana kana chimwe chete chakafanana nepasi rino ratinogara. Pafunge, kune mapuraneti akawanda chaizvo ari muMilky Way (yatinoti gwara renzou), uye kune mamwewo akawanda asiri imomo. Asi pane ose iwayo, nyika ndiyo chete yakasikwa zvekuti inokwanisa kugarwa nevanhu, uye ndiwo musha wakanaka uye wakachengeteka, wakasikirwa vanhu naJehovha. (Isa. 45:18) Izvi zvinoratidza kuti Jehovha anotida.—Verenga Jobho 38:4, 7; Pisarema 8:3-5.

7. Masikirwo atakaitwa anoratidza sei kuti Mwari anonyatsotida?

7 Kunyange zvazvo Jehovha akatipa musha wakanaka chaizvo, anoziva kuti kana tichida kufara uye kugutsikana muupenyu, tinewo zvimwe zvinhu zvatinoda zvinopfuura kungova nezvokurarama nazvo. Mwana anonyatsonzwa akachengeteka kana achiona kuti vabereki vake vanomuda. Jehovha akatisika nomufananidzo wake, saka izvi zvinoreva kuti tinokwanisa kuona rudo rwake uye toratidzawo kuti tinomuda. (Gen. 1:27) Uyewo, Jesu akati: “Vanofara vaya vanoziva zvinodiwa zvavo zvomudzimu.” (Mat. 5:3) Jehovha ndiBaba vane rudo, saka ‘anotipa zvinhu zvose kuti tifare.’ Izvi zvinosanganisira zvokurarama nazvo uye zvokunamata.—1 Tim. 6:17; Pis. 145:16.

JEHOVHA ANOTIDZIDZISA CHOKWADI

8. Nei zvakakodzera kuti tidzidziswe naJehovha?

8 Vanababa vanoda vana vavo uye vanoda kuvadzivirira kuti vasatsauswa kana kunyengerwa. Asi vabereki vakawanda havateereri mitemo iri muShoko raMwari, saka havakwanisi kutungamirira vana vavo zvakanaka. Izvi zvinowanzopedzisira zvaita kuti mhuri dzishaye mufaro. (Zvir. 14:12) Asi Jehovha ‘ndiMwari wechokwadi.’ (Pis. 31:5) Anoda vana vake uye anoda kuti chiedza chake chechokwadi chipenye chichivatungamirira pane zvose zvavanoita muupenyu hwavo, kunyanya pazvinhu zvokunamata. (Verenga Pisarema 43:3.) Jehovha akatizivisa chokwadi chipi uye izvi zvinoratidza sei kuti anotida?

Vanababa vechiKristu vanotevedzera Jehovha nokudzidzisa vana vavo chokwadi uye kuvabatsira kuti vave neushamwari naBaba vavo vokudenga (Ona ndima 8-10)

9, 10. Jehovha anoratidza sei kuti anotida nokutiudza chokwadi (a) nezvake? (b) nezvedu?

9 Kutanga, Jehovha anotiudza chokwadi nezvake. Anotiudza zita rake iro rinowanikwa kakawanda muBhaibheri kupfuura mamwe mazita ose arimo. Izvi zvinoita kuti timuzive uye anobva aswedera pedyo nesu. (Jak. 4:8) Jehovha anotiudzawo kuti ndiMwari akaita sei. Zvinhu zvakasikwa zvinoratidza kuti Jehovha ane simba neuchenjeri, uyewo Magwaro anoratidza kuti ndiMwari anotonga zvakarurama uye ane rudo. (VaR. 1:20) Akafanana nababa vane rudo uye vanoruramisa zvinhu uye izvi zvinoita kuti zvive nyore kuti vana vavo vave neushamwari hwepedyo navo.

10 Jehovha anotiudzawo chokwadi nezvedu. Anoita kuti tizive basa redu muurongwa hwake. Izvi zvinoita kuti mhuri yake yokudenga nepanyika ive nerugare uye ive yakarongeka. MuBhaibheri tinodzidza kuti vanhu vakasikwa vasina kodzero yokuzvitonga, uye kuramba chokwadi ichocho kunoguma nematambudziko. (Jer. 10:23) Kuziva chokwadi ichi kunotibatsira kuti tirarame upenyu hwakanaka. Tinokwanisa chete kuva nerugare uye kuva neupenyu hunogutsa kana tikabvuma kutungamirirwa naMwari. Jehovha anotiudza zvose izvi nokuti anotida.

11. Chii chatakavimbiswa naJehovha chinoratidza kuti anotida?

11 Baba vane rudo vanofunga nezveramangwana revana vavo. Vanoda kuti vana vavo vararame upenyu hune chinangwa. Asi zvinosiririsa chaizvo kuti vakawanda havatombozivi zvichaitika mune ramangwana, uye vamwe vanotambisa upenyu hwavo vachitsvaka zvinhu zvisingabatsiri. (Pis. 90:10) Asi sevana vaMwari, tinonyatsoziva kuti Jehovha anotida nokuti akativimbisa ramangwana rakanaka. Izvi zvinoita kuti upenyu hwedu hunyatsova nechinangwa.

JEHOVHA ANOTSIURA UYE ANORANGA VANA VAKE

12. Yambiro yakapiwa Kaini uye Bharuki inoratidza sei kuti Jehovha aivada?

12 Jehovha paakaona kuti Kaini akanga ava kuda kuita zvakaipa, akamuyambira achiti: “Nei wakatsamwa kwazvo uye chiso chako chasuruvarirei? Kana ukaita zvakanaka, haungakwidziridzwi here? . . . [Uchakunda chivi] here?” (Gen. 4:6, 7) Zvinosiririsa chaizvo kuti Kaini haana kuteerera yambiro iyoyo uye kusateerera ikoko kwakaita kuti atambure. (Gen. 4:11-13) Bharuki, munyori waJeremiya, paakanga aora mwoyo uye ava kunzwa kuneta, Jehovha akamunyevera kuti achinje mafungiro ake. Bharuki aiva akasiyana naKaini pakuti akateerera zvaakaudzwa naJehovha uye izvozvo zvakamuponesa.—Jer. 45:2-5.

13. Nei Jehovha akabvumira kuti vashumiri vake vakatendeka vasangane nemiedzo?

13 Pauro akanyora kuti: “Jehovha anoranga waanoda; chokwadi, anorova munhu wose waanogamuchira somwanakomana.” (VaH. 12:6) Asi chirango hachingorevi kurwadziswa chete. Dzimwe nguva munhu anogona kusangana nemamiriro ezvinhu muupenyu anoita kuti adzidze chimwe chinhu. MuBhaibheri mune mienzaniso yakawanda yevashumiri vaMwari vakatendeka vakasangana nemiedzo yakakura iyo ingangodaro yakavadzidzisa chimwe chinhu. Funga nezvaJosefa, Mosesi uye Dhavhidhi. Bhaibheri rinonyatsorondedzera zvakaitika muupenyu hwavo. Patinoverenga nezvokubatsirwa kwavaiitwa naJehovha pavaiva mumiedzo uye nezvemabasa makuru avakazopiwa, tinobva tanyatsoona kuti Jehovha ane hanya nesu uye anotida.—Verenga Zvirevo 3:11, 12.

14. Patinokanganisa, Jehovha anoratidza sei kuti anotida?

14 Kurangwa kwatinoitwa naJehovha kunoita kuti tione kudzama kwakaita rudo rwake kwatiri. Kana vanhu vanenge vaita zvakaipa vakabvuma kurangwa naJehovha vopfidza, Jehovha ‘achavakanganwira zvikuru.’ (Isa. 55:7) Izvozvo zvinorevei? Dhavhidhi akataura nezvekukanganwira kunoita Jehovha achiti: “Iye anokanganwira kukanganisa kwako kwose, anoporesa matenda ako ose, anonunura upenyu hwako mugomba, anokupfekedza korona yomutsa worudo nengoni. Sokuva kure kwakaita kunobuda zuva kubva kumavirira, saizvozvowo akaisa kudarika kwedu kure nesu.” (Pis. 103:3, 4, 12) Ngatirambei tichibvuma kutsiurwa naJehovha uye kurangwa naye nokuti izvozvo zvinoratidza kuti anotida.—Pis. 30:5.

JEHOVHA ANOTIDZIVIRIRA

15. Chii chinoratidza kuti Jehovha anokoshesa vashumiri vake?

15 Baba vane rudo vanodzivirira mhuri yavo kuti isapinda munjodzi. Baba vedu vokudenga Jehovha ndozvavanoitawo. Munyori wepisarema akati nezvaJehovha: “Anorinda mweya yevakavimbika vake; anovanunura mumaoko evakaipa.” (Pis. 97:10) Funga izvi: Kana ukaona kuti pane chimwe chinhu chiri kuda kukuvadza maziso ako, unokurumidza kuadzivirira nokuti unoakoshesa chaizvo. Jehovha anodzivirirawo vashumiri vake sezvaunongoitawo maziso ako. (Verenga Zekariya 2:8.) Izvi zvinoratidza kuti anovakoshesa chaizvo!

16, 17. Tsanangura kuti Jehovha aidzivirira sei vanhu vake kare uye mazuva ano.

16 Jehovha anogona kudzivirira vanhu vake achishandisa ngirozi. (Pis. 91:11) Imwe ngirozi yakauraya masoja 185 000 evaAsiriya muusiku humwe chete, ikaponesa vanhu vaMwari muJerusarema. (2 Madz. 19:35) Muapostora Petro naPauro nevamwewo vashumiri vaJehovha, vakanunurwa nengirozi pavaiva mujeri. (Mab. 5:18-20; 12:6-11) Mazuva anowo, Jehovha anotidzivirira. Mumwe mumiririri wemahofisi edu makuru paakashanyira rimwe bazi muAfrica, akataura kuti nyika yacho yainge yasakadzwa nokurwisana kwaikonzerwa nevezvematongerwo enyika uye magakava aiitwa nevezvitendero. Vanhu vaitorerwa zvinhu zvavo, vamwe vaibatwa chibharo uye vamwe vaiurayiwa. Asi hapana kana hama nehanzvadzi dzedu dzakaurayiwa kunyange zvazvo vakawanda vakarasikirwa nezvinhu zvavo. Pavakabvunzwa kuti zvinhu zvakanga zvakavamirira sei, vose vaipindura vachinyemwerera vachiti: “Jehovha ari kutichengeta!” Vainyatsonzwa kuti Mwari anovada.

17 Dzimwe nguva Jehovha anobvumira vavengi kuti vauraye vashumiri vake sezvakaitwa Stefani. Kunyange zvakadaro, anodzivirira vanhu vake seboka paanovanyevera nezvenzira dzinoshandiswa naSatani kutsausa vanhu. (VaEf. 6:10-12) Jehovha anoshandisa Shoko rake uye mabhuku anobudiswa nesangano rake kutibatsira kuziva zvakaipira Indaneti, kuda mari, varaidzo inobudisa unzenza uye kurwisana, nezvimwewo zvinogona kutikanganisa. Saka zviri pachena kuti Baba vedu Jehovha vanotida uye vanotidzivirira.

ROPAFADZO YAKAKURA

18. Kuziva kuti Jehovha anokuda kunoita kuti unzwe sei?

18 Kukurukura kwataita nzira shoma idzo Jehovha anoratidza nadzo kuti anotida kunoita kuti tive nemanzwiro akafanana neaMosesi. Achifunga nezvekushumira kwaainge aita Jehovha kwenguva yakareba, Mosesi akati: “Tigutsei mangwanani nomutsa wenyu worudo, kuti tishevedzere nomufaro uye tifare mazuva edu ose.” (Pis. 90:14) Takakomborerwa chaizvo nokuti tinoziva kuti Jehovha anotida uye tinoona achitiratidza rudo rwake muupenyu hwedu. Kungofanana nomuapostora Johani, tinonzwa tichida kutaura kuti: “Onai kuti rudo rukuru zvakadini rwatakaitirwa naBaba.”—1 Joh. 3:1.