Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Sango rinonzi Biriya riri muGalilee

Waizviziva Here?

Waizviziva Here?

Ichokwadi here kuti muIsraeri maiva nemiti yakawanda semataurirwo azvinoitwa muBhaibheri?

BHAIBHERI rinotaura kuti Nyika Yakapikirwa yaiva nedzimwe nzvimbo dzaiva nemasango uye miti ‘yakawanda kwazvo.’ (1 Madz. 10:27; Josh. 17:15, 18) Asi vamwe pavanoona kuti nzvimbo dzakakura dzenyika yacho angova magwenga, vangafunga kuti hadzina kumbobvira dzava nemiti yakawanda.

Sumbu remaonde

Bhuku rinonzi Life in Biblical Israel rinotaura kuti “masango akanga ari muIsraeri ainge akakura chaizvo kupfuura zvaave mazuva ano.” Miti yainge yakanyanya kuwanda munzvimbo dzakakwirira yaisanganisira miti yemafuta (Aleppo pine), mievergreen oak, uye miterebinth. Miti yemionde yainge yakawandawo muShefera, nzvimbo ine zvikomo iyo iri nechepakati pemhenderekedzo yegungwa reMediterranean nemakomo akaita zienda nakuenda.

Bhuku rinonzi Plants of the Bible rinoti dzimwe nzvimbo dziri muIsraeri hadzisisina miti. Izvi zvakakonzerwa nei? Bhuku racho rinotsanangura kuti izvi zvakaitika zvishoma nezvishoma, richiti: “Vanhu vanoramba vachitema miti kuitira kuti vave nenzvimbo yakati kurei yekurima neyemafuro, uyewo kuti vawane zvokuvakisa nehuni.”