Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvatinodzidza Mumunyengetero Wakanyatsogadzirirwa

Zvatinodzidza Mumunyengetero Wakanyatsogadzirirwa

“Ngavarumbidze zita renyu rinokudzwa.”—NEH. 9:5.

1. Igungano ripi rakaitwa nevanhu vaMwari ratichakurukura nezvaro uye mibvunzo ipi inovapo?

“SIMUKAI, rumbidzai Jehovha Mwari wenyu narini kusvikira narini.” Nemashoko iwayo anokurudzira, vanhu vaMwari vekare vakaunganidzwa kuti vanyengetere pamwe chete uye munyengetero iwoyo ndemumwe weminyengetero yakareba chaizvo iri muBhaibheri. (Neh. 9:4, 5) Kuungana kwacho kwakaitika muJerusarema pazuva rechi24 romwedzi wechinomwe wechiJudha unonzi Tishri muna 455 B.C.E. Patinenge tichikurukura zvakaitika zuva iri rinokosha risati rasvika, zvibvunze kuti: ‘Chii chaigara chichiitwa nevaRevhi chakaita kuti gungano iri ribudirire? Zvii zvimwe zvandingadzidza mumunyengetero uyu wakanyatsogadzirirwa?’—Pis. 141:2.

MWEDZI WAIKOSHA

2. VaIsraeri vakatisiyira muenzaniso upi wakanaka pagungano ravakaita pavakapedza kuvakazve rusvingo rweJerusarema?

2 Pachine mwedzi gungano iri risati raitwa, vaJudha vainge vapedza kuvakazve rusvingo rweJerusarema. (Neh. 6:15) Vanhu vaMwari vakapedza basa iri mumazuva 52 chete, uye vakabva vaisa pfungwa dzavo pazvinhu zvokunamata. Saka pazuva rokutanga romwedzi waTishri, vakaungana panzvimbo yaiungana vanhu kuti vanzwe Ezra nevamwe vaRevhi vachiverenga mutemo zvinonzwika uye vachiutsanangura. Mhuri imwe neimwe, kusanganisira “vose vakanga vave kuziva zvokugona kuteerera,” vakamira, vakateerera “kubvira utonga huchitsvuka kusvikira masikati.” Chokwadi uyu muenzaniso wakanaka kune vaya vanopinda misangano muDzimba dzoUmambo dzakanaka! Asi pamisangano yakadaro, pfungwa dzako dzinombombeya-mbeya here wotanga kufunga zvimwe zvinhu zvisingakoshi? Kana uchimbodaro, funga muenzaniso wevaIsraeri ivavo vakateerera ndokunyatsofungisisa  zvavakanzwa zvokuti vakatosvika pakusvimha misodzi nemhaka yokusateerera kwavaiita Mutemo waMwari.—Neh. 8:1-9.

3. VaIsraeri vakateerera murayiro upi?

3 Zvisinei, iyi yaisava nguva yokureurura zvivi. Raiva zuva romutambo uye Jehovha aida kuti vanhu vafare vachimunamata. (Num. 29:1) Saka Nehemiya akaudza vanhu kuti: “Endai, mudye zvinhu zvakakora, munwe zvinhu zvinotapira, mutumire migove yezvokudya kune uyo asina chaagadzirirwa; nokuti zuva rino idzvene kunaShe wedu, musarwadziwa, nokuti mufaro waJehovha ndiyo nhare yenyu.” Zvinofadza kuti vanhu vakateerera, uye iri rakava zuva ‘rokufara kwazvo.’—Neh. 8:10-12.

4. Chii chakaitwa nemisoro yemhuri dzechiIsraeri, uye chii chinokosha chakaitwa paMutambo Wematumba?

4 Zuva rakatevera, misoro yemhuri yakaungana kuti ione zvaifanira kuitwa nevaIsraeri kuti vanyatsotevedzera Mutemo waMwari. Pakudzidza kwavakaita Magwaro, vakaona kuti mumwedzi wechinomwe vaifanira kuita Mutambo Wematumba pamwe chete nokuungana kukuru kwaibva musi wa15 kusvika musi wa22 wemwedzi waTishri, uye vakabva vatanga kugadzirira. Uyu ndiwo Mutambo Wematumba wakabudirira chaizvo kubvira pamazuva aJoshua uye “pakava nokufara kukuru kwazvo.” Chimwe chinhu chinokosha chakaitwa pamutambo uyu kwaiva kuverengwa kweMutemo waMwari zvinonzwika, “zuva nezuva, kubvira pazuva rokutanga kusvikira pazuva rokupedzisira.”—Neh. 8:13-18.

ZUVA ROKUREURURA

5. Vanhu vaMwari vakaitei vaRevhi vasati vavanyengeterera?

5 Pashure pemazuva maviri mutambo wapera, nguva yokuti vaIsraeri vachireurura zvivi zvavo yainge yasvika sezvo vainge vakundikana kuteerera Mutemo waMwari. Iri raisava zuva rokupembera. Asi vanhu vaMwari vakatsanya uye vakapfeka masaga kuratidza kusuruvara. Mutemo waMwari wakaverengwazve kweanenge maawa matatu mangwanani. Ava masikati, “vaireurura nokukotamira Jehovha Mwari wavo.” Zvadaro vaRevhi vakabva vapa munyengetero wavo wakanyatsogadzirirwa vachimiririra vanhu vose. —Neh. 9:1-4.

6. Chii chakaita kuti vaRevhi vape munyengetero nemwoyo wose, uye tinodzidzei?

6 Zviri pachena kuti kuverenga kwaiita vaRevhi Mutemo waMwari nguva dzose kwakavabatsira kugadzirira munyengetero uyu womwoyo wose. Ndima gumi dzokutanga dzinonyanya kutaura nezvemabasa aJehovha uye unhu hwake. Dzimwe dzasara dzinonyanya kutaura ‘nezvengoni zhinji’ dzaMwari uye mashoko okubvuma kuti vaIsraeri vainge vasina kukodzera kuratidzwa ngoni dzakadaro. (Neh. 9:19, 27, 28, 31) Minyengetero  yedu ichavawo yemwoyo wose kana tikafungisisa Shoko raMwari zuva nezuva sezvaiita vaRevhi. Kana tikadaro tinenge tichibvumira Jehovha kuti ataure nesu tisati tanyengetera uye tichava nezvakawanda zvokutaura.—Pis. 1:1, 2.

7. VaRevhi vakakumbirei kuna Mwari, uye tinodzidzei?

7 Munyengetero uyu unongova nechikumbiro chimwe chete. Chikumbiro ichi chiri muchikamu chechipiri chendima 32, iyo inoti: “Zvino, haiwa Mwari wedu, Mwari mukuru, ane simba neanotyisa, anochengeta sungano nokuva nomutsa worudo, musarega kutambudzika kwose kwakatiwana, isu nemadzimambo edu nemachinda edu nevapristi vedu nevaprofita vedu nemadzitateguru edu nevanhu venyu vose kubvira pamazuva emadzimambo eAsiriya kusvikira nhasi, kuchioneka sokuduku pamberi penyu.” VaRevhi vakatisiyira muenzaniso wakanaka wokutanga nokurumbidza uye kutenda Jehovha tisati takumbira zvatinoda muminyengetero yedu.

KURUMBIDZA ZITA RAMWARI RINOKUDZWA

8, 9. (a) VaRevhi vakatanga sei munyengetero wavo? (b) VaRevhi pavakataura nezvemauto maviri okudenga, vanofanira kunge vaitaura nezvei?

8 Kunyange zvazvo munyengetero wavo wainge wakanyatsogadzirirwa, vaRevhi ava vaizvininipisa uye vainzwa sokuti mashoko avo aisakwanisa kunyatsorumbidza Jehovha. Saka munyengetero wavo wakatanga nemashoko okuzvininipisa vachikumbirira vanhu vaMwari kuti: “Ngavarumbidze zita renyu rinokudzwa, rinokudzwa kupfuura kukomborera kwose nokurumbidza.”—Neh. 9:5.

9 Munyengetero wacho wakaenderera mberi uchiti: “Ndimi Jehovha moga; ndimi makaita matenga, iko kumatengatenga, neuto razvo rose, nyika nezvose zviri mairi, makungwa nezvose zviri maari; uye muri kuzvichengetedza zvose zviri zvipenyu; uye uto rokumatenga riri kukukotamirai.” (Neh. 9:6) Chokwadi Jehovha Mwari ndiye akasika zvinhu zvose zviri kumatenga kusanganisira mapoka enyeredzi asingaverengeki. Ndiye akasikawo zvinhu zvose zviri panyika yedu yakanaka chaizvo akaita kuti pave nezvinhu zvipenyu zvakasiyana-siyana zvinoramba zvichiberekana. Ngirozi tsvene dzaMwari dzakaonawo kusikwa kwezvinhu zvose izvi uye dzinogona kutsanangurwawo ‘seuto rokumatenga.’ (1 Madz. 22:19; Job. 38:4, 7) Uyewo ngirozi dzinozvininipisa padzinoita zvinodiwa naMwari dzichishumira vanhu vane zvivi “vachagara nhaka yoruponeso.” (VaH. 1:14) Isu tinogona kutevedzerawo ngirozi nokushumira Jehovha takabatana seuto rakanyatsorongeka.—1 VaK. 14:33, 40.

10. Chii chatinodzidza pane zvakaitirwa Abrahamu naMwari?

10 VaRevhi vakabva vataura nezvezvakaitirwa Abramu naMwari. Abramu akasvitsa  makore 99 asina mwana nemudzimai wake akanga asingabereki, Sarai. Jehovha akabva amuchinja zita rake kuti anzi Abrahamu, zvinoreva kuti “baba vemarudzi mazhinji.” (Gen. 17:1-6, 15, 16) Mwari akavimbisawo Abrahamu kuti mwana wake ndiye aizogara nhaka nyika yeKenani. Vanhu vanowanzokanganwa zvavanovimbisa, asi Jehovha haadaro. VaRevhi vakanyengetera vachiti: “Ndimi Jehovha Mwari wechokwadi, makasarudza Abramu, mukamubudisa muUri yevaKadheya, mukamutumidza kuti Abrahamu. Makawana mwoyo wake wakatendeka pamberi penyu; naizvozvo makaita sungano naye kuti mumupe nyika yevaKenani, . . . kuti muipe vana vake; uye makaita zvamakataura, nokuti makarurama.” (Neh. 9:7, 8) Kudai tikatevedzera Mwari wedu akarurama nokugara tichiedza kuita zvatinenge tavimbisa.—Mat. 5:37.

KURONDEDZERA ZVINHU ZVAKAITWA NAJEHOVHA

11, 12. Tsanangura zvinorehwa nezita raJehovha uye kuti akaratidza sei zvarinoreva pane zvaakaitira vazukuru vaAbrahamu.

11 Zita rokuti Jehovha rinoreva kuti “Anoita Kuti Zvinhu Zvive Sezvaanoda.” Izvi zvinoreva kuti Mwari anoramba achishanda kuti azadzise zvaanovimbisa. Izvozvo zvinonyatsooneka pane zvaakaitira vazukuru vaAbrahamu pavaiva varanda muIjipiti. Panguva iyoyo zvaiita sezvisingaiti kuti rudzi rwose rwusunungurwe uye rwugare muNyika Yakapikirwa. Zvisinei, Mwari akaita zvose zvaidiwa kuti azadzise vimbiso yake zvichiita kuti akodzerwe nezita rake rokuti Jehovha.

12 Munyengetero wakanyorwa naNehemiya unoti nezvaJehovha: “Makaona kutambudzika kwemadzitateguru edu muIjipiti, mukanzwa kuchema kwawo paGungwa Dzvuku. Makabva maitira Farao nevashandi vake vose nevanhu vose vomunyika yake zviratidzo nezvishamiso, nokuti maiziva kuti vaizvikudza pamberi pavo; uye makazviitira zita sezvazvakaita nhasi. Makakamura gungwa pamberi pavo, zvokuti vakayambuka nepakati pegungwa nepanyika yakaoma; uye makakanda vaivatevera munzvimbo dzakadzika, sedombo mumvura ine simba.” Munyengetero wacho unobva wawedzera zvimwe zvakaitirwa vanhu naJehovha uchiti: “Mukakunda vagari vomunyika yacho pamberi pavo, ivo vaKenani . . . Vakatora maguta akavakirirwa nenyika yakaorera, vakaita kuti dzimba dzakazara nezvinhu zvose zvakanaka dzive dzavo, migodhi yemvura yakacherwa, minda yemizambiringa neminda yemiorivhi nemiti yezvokudya mizhinji, vakatanga kudya, vakaguta, vakakora, vakafara nokuda kwokunaka kwenyu kukuru.”—Neh. 9:9-11, 24, 25.

13. Jehovha akatarisira sei vaIsraeri pakunamata, asi vakaita sei?

13 Pane zvimwe zvakawanda zvairamba zvichiitwa naMwari kuti azadzise chinangwa chake. Somuenzaniso, vaIsraeri vachangobuda muIjipiti, Jehovha akavatarisira pane zvokunamata. VaRevhi pavainyengetera vakati nezvaMwari: “Makaburukira paGomo reSinai mukataura navo muri kudenga, mukabva mavapa zvamakatonga zvakarurama nemitemo yechokwadi, mirau yakanaka nemirayiro.” (Neh. 9:13) Jehovha akaedza kudzidzisa vanhu vake achiitira kuti vakwanise kutakura zita rake dzvene sevanhu vaizogara nhaka Nyika Yakapikirwa, asi havana kuteerera zvinhu zvakanaka zvavakadzidza.—Verenga Nehemiya 9:16-18.

VAISRAERI VAIFANIRA KURANGWA

14, 15. (a) Jehovha akaratidzira sei ngoni vanhu vake vaitadza? (b) Tinodzidzei pamabatiro akaita Mwari vaIsraeri?

14 Mumunyengetero wavo, vaRevhi vakataura zvivi zviviri zvakaitwa nevaIsraeri vachangobva kuvimbisa kuti vaizoteerera Mutemo waMwari paGomo reSinai. Saka vaifanira kufira murenje. Asi munyengetero  wacho unorumbidza Jehovha uchiti: “Nengoni dzenyu huru hamuna kuvasiya murenje. . . . Kwemakore makumi mana makavagovera zvokudya . . . Hapana chavakashaya. Nguo dzavo hadzina kusakara, netsoka dzavo hadzina kuzvimba.” (Neh. 9:19, 21) Mazuva ano, Jehovha anotipawo zvose zvatinoda kuti timushumire takatendeka. Ngatisambofa takaita sezviuru zvevaIsraeri zvakafira murenje nemhaka yokusateerera uye kusava nokutenda. Chokwadi, zvinhu izvozvo “zvakanyorwa kuti tinyeverwe isu tasvikirwa nokuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva ino.”—1 VaK. 10:1-11.

15 Zvinosuwisa kuti vaIsraeri pavakapinda muNyika Yakapikirwa, vakatanga kunamata vanamwari vevaKenani. Kunamata kwevaKenani kwaisanganisira kuita zvounzenza uye kupa vana vavo sezvibayiro. Saka Jehovha akarega rudzi rwaainge asarudza rwuchidzvinyirirwa nemarudzi akapoteredza. Pavakapfidza, Jehovha akavanzwira ngoni akavakanganwira uye akabva avanunura pavavengi vavo. Pose pavaimutadzira seizvi, Jehovha airamba ‘achivanunura.’ (Verenga Nehemiya 9:26-28, 31.) VaRevhi vakareurura vachiti: “Makavanzwira tsitsi kwemakore mazhinji, mukaramba muchivapupurira nomudzimu wenyu muchishandisa vaprofita venyu, asi havana kuteerera. Makazovaisa muruoko rwemarudzi enyika dzacho.”—Neh. 9:30.

16, 17. (a) Chii chakaitika vaIsraeri pavakatangazve kusateerera Jehovha? (b) VaIsraeri vakareurura kuti chii, uye vakavimbisei?

16 Kunyange pavakadzoka kubva kuBhabhironi, vaIsraeri vakatangazve kusateerera. Zvakaguma nei? VaRevhi vakaenderera nemunyengetero wavo vachiti: “Tarirai! Nhasi tiri varanda; uye kana iri nyika yamakapa madzitateguru edu kuti vadye zvibereko zvayo nezvinhu zvayo zvakanaka, tarirai! tiri varanda pairi, uye zvibereko zvayo zviri kuwandira madzimambo amakaisa patiri nokuda kwezvivi zvedu, uye . . . tiri kutambudzika kwazvo.”—Neh. 9:36, 37.

17 VaRevhi vaireva here kuti Mwari ainge asina kururama nokuvarega vachitambudzika? Kwete! Vakareurura kuti, “Makarurama pazvose zvauya patiri, nokuti makaita nokutendeka, asi isu tisu takaita zvakaipa.” (Neh. 9:33) Munyengetero uyu unobva wapera nevimbiso yokuti vaIsraeri vaizoteerera Mutemo waMwari. (Verenga Nehemiya 9:38; 10:29) Vakuru vechiJudha 84 vakabva vaisa zvisimbiso pagwaro rainge ranyorwa.—Neh. 10:1-27.

18, 19. (a) Chii chatinofanira kuita kana tichida kurarama munyika itsva yaMwari? (b) Tinofanira kuramba tichinyengetera nezvechii uye nei tichifanira kudaro?

18 Tinofanira kurangwa naJehovha kana tichida kupinda munyika yake itsva yakarurama. Muapostora Pauro akabvunza kuti: “Ndoupi mwanakomana uyo baba vasingarangi?” (VaH. 12:7) Tinoratidza kuti tinobvuma kutungamirirwa naMwari muupenyu hwedu nokuramba tichimushumira takatendeka uye nokubvumira mudzimu wake kuti utiruramise. Uye kana tikaita chivi chakakura, tinogona kuva nechokwadi chokuti Jehovha achatikanganwira kana tikapfidza zvechokwadi uye tikabvuma kurangwa.

19 Munguva pfupi iri kuuya, Jehovha achaita zvinhu zvinoshamisa kupfuura zvaakaita paakanunura vaIsraeri kubva muIjipiti uye vanhu vose vachaziva kuti ndiMwari mukuru. (Ezek. 38:23) Sokuzadziswa kwakaitwa vimbiso yokuti vaIsraeri vaizopinda muNyika Yakapikirwa, vaKristu vose vanoramba vakatendeka vachatowana upenyu husingaperi munyika itsva yaMwari yakarurama. (2 Pet. 3:13) Zvatiine tarisiro yakanaka zvakadaro, ngatirambei tichinyengetera kuti zita rinokudzwa raMwari ritsveneswe. Nyaya inotevera ichakurukura zviri mune mumwe munyengetero zvatinofanira kuita kuti tikomborerwe naMwari iye zvino uye nokusingaperi.