Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mibvunzo Inobva Kuvaverengi

Mibvunzo Inobva Kuvaverengi

Mibvunzo Inobva Kuvaverengi

MuKristu angaramba aine hana yakanaka here kana akabvuma kushanda basa rinoita kuti apakate pfuti?

Zvapupu zvaJehovha mupasi rose zvinokoshesa chaizvo basa razvakapiwa naMwari rokugovera mhuri dzazvo zvinhu zvokunyama. (1 Timoti 5:8) Zvisinei, mamwe mabasa anopesana zviri pachena nemirayiro yeBhaibheri uye haafaniri kuitwa. Aya anosanganisira basa rine chokuita nokubhejera, kushandisa ropa zvisizvo, uye kukurudzira kushandiswa kwefodya. (Isaya 65:11; Mabasa 15:29; 2 VaKorinde 7:1; VaKorose 3:5) Mamwe mabasa, kunyange zvazvo asingarambidzwi zvakananga muBhaibheri, anogona kukanganisa hana yomunhu kana kukanganisa hana dzevamwe.

Mumwe nomumwe anofanira kuzvisarudzira kana achizopinda basa rinoita kuti apakate pfuti kana chimwe chombo. Zvisinei, basa rinoita kuti munhu apakate pfuti rinogona kuzoita kuti ave nemhosva yeropa kana akafanira kushandisa chombo chake. Saka, muKristu anofanira kufunga nezvenyaya yacho achinyengetera kuti aone kana achida kuita zvokuzongofungira ipapo kuti oshandisa chombo chake here icho chingauraya munhu. Kutakura chombo kunoisawo munhu pangozi yokukuvadzwa kana yokuurayiwa paanorwiswa kana kuti paanorwiswa nevaya vanoda kudzorera.

Vamwe vanogonawo kugumburwa nezvinosarudzwa nomunhu wacho. Somuenzaniso, basa guru romuKristu nderokuparidza mashoko akanaka oUmambo hwaMwari. (Mateu 24:14) Angagona here kudzidzisa vamwe ‘kuva norugare nevanhu vose,’ iye achiwana chouviri nokutakura chombo? (VaRoma 12:18) Zvakadini nevana uye vamwe vomumhuri? Kuva nechivhorovhoro mumba kungaisa upenyu hwavo pangozi here? Uyezve, vamwe havazogumburwi here nezvinenge zvasarudzwa nomunhu panyaya yacho?—VaFiripi 1:10.

‘Mumazuva ano okupedzisira,’ vanhu vakawanda vava ‘kutyisa, havadi zvakanaka.’ (2 Timoti 3:1, 3) Achiziva izvi, munhu angaramba ‘asina chaanopomerwa’ here kana akasarudza basa rokupakata pfuti ringaita kuti arwisane nevanhu vakadaro? (1 Timoti 3:10) Hazviiti. Nokuda kwechikonzero ichi, ungano haingaoni munhu akadaro se“asina chaanopomerwa” kana akaramba achitakura chombo pashure pokunge apiwa zano reBhaibheri nenzira yomutsa. (1 Timoti 3:2; Tito 1:5, 6) Saka, murume kana mukadzi akadaro haazogoni kuwana chero ropafadzo dzipi zvadzo dzinokosha muungano.

Jesu akavimbisa vadzidzi vake kuti kana vakaisa zvinhu zvine chokuita noUmambo panzvimbo yokutanga muupenyu hwavo, havafaniri havo kunyanya kunetseka kuti vachawana sei zvavanoda muupenyu. (Mateu 6:25, 33) Kutaura zvazviri, kana tikavimba naJehovha zvakazara, “iye acha[ti]tsigira. Haazombobvumiri munhu akarurama kuti azununguke.”—Pisarema 55:22.