Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Simbisa Kutenda Kwako Mune Zvaunotarisira

Simbisa Kutenda Kwako Mune Zvaunotarisira

“Kutenda kutarisira nechivimbo zvinhu zvinenge zvichitarisirwa.”—VAH. 11:1.

NZIYO: 81, 134

1, 2. (a) Tariro yevaKristu vechokwadi yakasiyana sei netariro yevanhu vari munyika yaSatani? (b) Mibvunzo ipi inokosha yatichakurukura?

VAKRISTU vechokwadi vane tariro yakazonaka! Pasinei nekuti takazodzwa here kana kuti tiri “mamwe makwai,” tose zvedu tinotarisira kuona chinangwa chaMwari chepakutanga chichizadzika uye zita raJehovha richitsveneswa. (Joh. 10:16; Mat. 6:9, 10) Izvi ndizvo zvinhu zvinonyanya kukosha zvatinotarisira. Tinotarisirawo kuzowana mubayiro watakavimbiswa weupenyu husingaperi ‘mumatenga matsva’ aMwari kana kuti ‘munyika yake itsva.’ (2 Pet. 3:13) Panguva ino, tinotarisira kuona vanhu vaMwari vachiwedzera kubudirira pakunamata.

2 Vanhu vakawanda vanewo tariro yavainayo, asi vangasava nechokwadi chekuti ichazombozadzika. Semuenzaniso, kunyange zvazvo vanhu vanoita zvekubheja vangatarisira kuhwina rotari, kashoma kuti vave nechokwadi chekuti vachaihwina. Asi kutenda kwechokwadi “kutarisira nechivimbo” kuti tariro yedu yechiKristu ichazadzika. (VaH. 11:1) Zvisinei, ungazvibvunza kuti, “Ndingava sei nechokwadi nezvandinotarisira? Uye zvinobatsirei kuva nekutenda kwakasimba mune zvandinotarisira?”

3. Kutenda kwechiKristu kunobva pachokwadi chipi?

 3 Vanhu havaberekwi vaine kutenda uye hakungouyi kwega. Kuti tive nekutenda, tinofanira kubvumira mudzimu mutsvene waMwari kuti utungamirire mwoyo yedu. (VaG. 5:22) Bhaibheri haritauri kuti Jehovha ane kutenda kana kuti anofanira kuva nako. Nemhaka yekuti Jehovha ndiye wemasimbaose uye kuti ane uchenjeri, hapana chinomutadzisa kuzadzisa chinangwa chake. Baba vedu vane chokwadi nekuzadzika kwemakomborero avakavimbisa zvekuti kwavari anoita sekuti atovapo. Ndosaka vachiti: “Zvaitika!” (Verenga Zvakazarurwa 21:3-6.) Kutenda kwechiKristu kunobva pakuti Jehovha ‘ndiMwari akatendeka,’ anogara achiita zvaakavimbisa.—Dheut. 7:9.

DZIDZA KUBVA KUVANHU VAKARARAMA KARE VAIVA NEKUTENDA

4. Varume nevakadzi vakatendeka vakararama chiKristu chisati chavapo vaiva netariro ipi?

4 Chitsauko 11 chaVaHebheru chine mazita evarume nevakadzi 16 vaiva nekutenda. Munyori waro anotaura nezvavo uye nezvevamwe “vakanga vapupurirwa nokutenda kwavo.” (VaH. 11:39) Vese zvavo ‘vaitarisira nechivimbo’ kuti Mwari aizomutsa ‘mwana’ waakavimbisa kuti aparadze vavengi vaMwari vese uye azadzise chinangwa chaJehovha chepakutanga. (Gen. 3:15) Vanhu ava vakafa ‘mwana’ akavimbiswa, Jesu Kristu, asati avhura nzira yekuti vamwe vazorarama kudenga. (VaG. 3:16) Zvisinei, nemhaka yekuti zvakavimbiswa naJehovha hazvikundikani, vachamutswa kuti vazorarama upenyu husina chivi muparadhiso pasi pano.—Pis. 37:11; Isa. 26:19; Hos. 13:14.

5, 6. Abrahamu nemhuri yake vakaramba vakaisa pfungwa patariro ipi, uye vakaita sei kuti varambe vaine kutenda kwakasimba? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)

5 VaHebheru 11:13 inotaura nezvevamwe vakararama chiKristu chisati chavapo ichiti: “Ivava vose vakafa vachitenda, kunyange vasina kuwana kuzadzika kwezvipikirwa, asi vakazviona zviri kure, vakazvikwazisa.” Mumwe wavo aiva Abrahamu. Akaramba achiyeuka here tariro inofadza yekurarama pasi pekutonga ‘kwemwana’ akavimbiswa? Jesu akapindura mubvunzo iwoyo zvakajeka paakaudza vavengi vake kuti: “Abrahamu baba venyu vakafara kwazvo vachitarisira kuona zuva rangu, uye vakariona, vakafara.” (Joh. 8:56) Ndizvo zvakaitawo Sara, Isaka, Jakobho, nevamwewo vakaramba vakaisa pfungwa patariro yeUmambo hwaizouya, uhwo ‘Mwari ari muvaki nomuiti wahwo.’—VaH. 11:8-11.

6 Abrahamu nemhuri yake vakaita sei kuti varambe vaine kutenda kwakasimba? Vanofanira kunge vakadzidza nezvaMwari nekuteerera zvaitaurwa nevanhu vakuru vaiva nekutenda, nekuratidzwa zvimwe zvinhu naMwari, kana kuti nekuverenga zvinyorwa zvekare zvaivimbwa nazvo. Chinonyanya kukosha ndechekuti havana kukanganwa zvavakanga vadzidza asi vakakoshesa zvakavimbiswa naMwari uye vakafungisisa nezvazvo. Nemhaka yekuti tariro yavo yaiva yechokwadi, varume nevakadzi ava vakanga vakagadzirira kuti kunyange vakatambura vaizoramba vakavimbika kuna Mwari.

7. Zvii zvatinopiwa naJehovha kuti tive nekutenda kwakasimba, uye tinofanira kuitei nazvo?

7 Kuti kutenda kwedu kurambe kwakasimba, Jehovha akatipa Shoko rake rakakwana, Bhaibheri. Kuti ‘tifare’ uye ‘tibudirire’ tinofanira kugara tichiverenga Shoko raMwari, zuva nezuva kana zvichiita. (Pis. 1:1-3; verenga Mabasa 17:11.) Sezvaiita vanamati vaJehovha vakararama chiKristu chisati chavapo, tinofanira kuramba tichifungisisa zvakavimbiswa naMwari, toteerera zvaanotirayira. Jehovha anotikomborerawo nezvekudya zvekunamata zvakawanda zvaanotipa  achishandisa “muranda akatendeka, akangwara.” (Mat. 24:45) Saka kana tikakoshesa zvatinodzidza kubva pazvinhu zvekunamata zvatinopiwa naJehovha, tichaita sevanhu vekare vaiva nekutenda, avo ‘vaiva nechivimbo’ nezvetariro yavo yeUmambo.

8. Kunyengetera kunosimbisa sei kutenda kwedu?

8 Kunyengetera kwaibatsirawo zvapupu zvakararama chiKristu chisati chavapo kuti zvirambe zviine kutenda kwakasimba. Kutenda kwavo kwakasimbiswa pavakaona kupindurwa kweminyengetero yavo naMwari. (Neh. 1:4, 11; Pis. 34:4, 15, 17; Dhan. 9:19-21) Isuwo tinogona kuudza Jehovha zvinotinetsa, tichiziva kuti achatinzwa, otisimbisa kuti titsungirire tichifara. Minyengetero yedu painopindurwa, kutenda kwedu kunowedzera kusimba. (Verenga 1 Johani 5:14, 15.) Sezvo kutenda kuri chimwe chezvinhu zvinoumba chibereko chemudzimu, tinofanira ‘kuramba tichikumbira’ mudzimu waMwari, sezvatakakurudzirwa naJesu kuti tiite.—Ruka 11:9, 13.

9. Kuwedzera pakuzvinyengeterera, tinofanirawo kunyengeterera vanaani?

9 Kunyange zvakadaro, minyengetero yedu haifaniri kuva yekungokumbira Mwari kuti atibatsire chete. Tinogonawo kuonga uye kurumbidza Jehovha nekuda ‘kwemabasa ake anoshamisa mazhinji zvekuti hatigoni kuarondedzera.’ (Pis. 40:5) Uyewo, minyengetero yedu inofanira kuratidza kuti ‘tinofunga vaya vari mujeri sekunge kuti takasungwa pamwe chete navo.’ Uye tinofanira kunyengeterera hama dzedu pasi rose, kunyanya ‘dziya dziri kutitungamirira.’ Zvinotibaya mwoyo patinoona Jehovha achipindura minyengetero yedu.—VaH. 13:3, 7.

VAKARAMBA KUTYORA MUTEMO WAMWARI

10. Tine mienzaniso ipi yevashumiri vaMwari vakaramba kutyora mutemo wake, uye chii chakavapa simba rekudaro?

10 Muchitsauko 11 chaVaHebheru, muapostora Pauro anotsanangura miedzo yakatsungirirwa nevashumiri vaJehovha vakawanda vasina kutaurwa nemazita. Semuenzaniso, anotaura nezvevakadzi vakafirwa nevanakomana vavo asi vakazovagamuchira kuburikidza nerumuko. Anobva ataurawo nezvevamwe “vakaramba kusunungurwa norumwe rudzikinuro, kuti vawane kumuka kuri nani.” (VaH. 11:35) Kunyange zvazvo tisingagoni kuva nechokwadi chekuti Pauro aitaura nezvavanaani, vamwe vakadai saNabhoti naZekariya vakatemwa nematombo kusvika vafa nekuti vaiteerera Mwari uye vaiita kuda kwake. (1 Madz. 21:3, 15; 2 Mak. 24:20, 21) Dhanieri neshamwari dzake vaiva nemukana ‘wekusunungurwa’ kudai vakatyora mutemo waMwari. Pane kudaro, kutenda kwavaiva nako musimba raMwari kwakaita kuti vakwanise ‘kudzivisa miromo yeshumba’ uye ‘kudzivisa simba remoto.’’—VaH. 11:33, 34; Dhan. 3:16-18, 20, 28; 6:13, 16, 21-23.

11. Vamwe vaprofita vakatsungirira miedzo ipi pamusana pekutenda kwavo?

11 Nemhaka yekutenda kwavo, vaprofita vakadai saMikaya naJeremiya, ‘vakaedzwa nekusekwa uye nekuiswa mujeri.’ Vamwe vakadai saEriya “vakadzungaira mumarenje nomumakomo nemapako nomuninga dzepanyika.” Vose zvavo vakatsungirira nekuti ‘vaiva nechivimbo nezvinhu zvavaitarisira.’—VaH. 11:1, 36-38; 1 Madz. 18:13; 22:24-27; Jer. 20:1, 2; 28:10, 11; 32:2.

12. Ndiani akaratidza muenzaniso mukuru wekutsungirira miedzo, uye chii chakamubatsira kuti adaro?

12 Pashure pekutsanangura nezvevarume nevakadzi vaiva nekutenda, Pauro akataura nezvemuenzaniso mukuru pane yose, Ishe wedu Jesu Kristu. VaHebheru 12:2 inoti: “Akatsungirira padanda rokutambudzikira nokuda kwomufaro wakaiswa pamberi pake, asina hanya nokunyadziswa, uye akagara kuruoko rworudyi rwechigaro choumambo chaMwari.” Tinofanira ‘kunyatsofunga’ muenzaniso waJesu wekutenda  patinosangana nemiedzo yakakura zvikuru. (Verenga VaHebheru 12:3.) Vamwe vaKristu vepakutanga vakadai saAndipasi vakaurayirwa kutenda kwavo sezvakaitwa Jesu nekuti vakaramba kutyora mutemo waMwari. (Zvak. 2:13) Vaizowana mubayiro wekumutswa kuti vararame kudenga uye tariro iyoyo yaipfuura “kumuka kuri nani” kwaitarisirwa nevarume vaiva nekutenda vakararama chiKristu chisati chavapo. (VaH. 11:35) Pashure pekunge Umambo hwaberekwa muna 1914, vakazodzwa vose vakatendeka vainge vakarara murufu vakamutswa kuti vararame kudenga vachitonga pamwe chete naJesu.—Zvak. 20:4.

MIENZANISO YEKUTENDA YEMAZUVA ANO

13, 14. Rudolf Graichen akasangana nemiedzo ipi uye chii chakamubatsira kutsungirira?

13 Mamiriyoni evanamati vaMwari mazuva ano vari kutevedzera muenzaniso waJesu nekuramba vakaisa pfungwa patariro yavo uye nekusabvumira kuti miedzo ideredze kutenda kwavo. Funga nezvaRudolf Graichen, akaberekwa muna 1925 kuGermany. Aiyeuka mifananidzo yezvinhu zvemuBhaibheri yaiva pamadziro mumba make. Akanyora kuti: “Mumwe mufananidzo waiva nemhumhi negwayana, mbudzana neingwe, mhuru neshumba, zvese zviri murugare zvichitungamirirwa  nemukomana mudiki. . . . Ndakaramba ndichiyeuka mifananidzo iyoyo.” (Isa. 11:6-9) Pasinei nekutambudzwa zvine utsinye kwemakore akawanda neNazi Gestapo uye neCommunist Stasi yekuEast Germany, Rudolf akaramba achitenda zvakasimba kuti paradhiso yepanyika ichavapo.

14 Mimwe miedzo yakasangana naRudolf kwaiva kufa kwaamai vake nechirwere chetyphus vari mumusasa wevasungwa muRavensbrück, uye kuona kutenda kwababa vake kuchiderera zvekusvika pakusaina gwaro rekuti vakanga vasisiri mumwe weZvapupu zvaJehovha. Paakabudiswa mujeri, Rudolf akava neropafadzo yekushumira semutariri wedunhu uye akazokokwa kuChikoro cheGiriyedhi. Akanzi anoshanda semumishinari kuChile, kwaakashumira semutariri wedunhu zvakare. Asi miedzo yaRudolf yakanga isati yapera. Papera gore abva kuchata nemumishinari ainzi Patsy, mwanasikana wavo akashaya. Mudzimai wake akazoshayawo aine makore 43 chete. Rudolf akatsungirira miedzo yose iyi, uye kunyange zvazvo akanga akwegura uye achirwara, aiva piyona wenguva dzose uye mukuru pakabuda nyaya yake youpenyu muNharireyomurindi yaAugust 1, 1997, mapeji 20-25. [1]

15. Tine mienzaniso ipi yeZvapupu zvaJehovha zviri kutsungirira kutambudzwa zvichifara?

15 Zvapupu zvaJehovha zvinoramba zvichifara mutariro yazvo pasinei nekutambudzwa zvakanyanya. Semuenzaniso, hama nehanzvadzi dzedu dzakawanda dziri mumajeri muEritrea, Singapore, neSouth Korea, kazhinji kacho nemhaka yekuita maererano nemashoko aJesu ekuti tisatora bakatwa. (Mat. 26:52) Pamazana evasungwa ava pana Isaac, Negede, naPaulos, avo vava nemakore anopfuura 20 vari mujeri kuEritrea. Hama idzi hadzina rusununguko rwekuchengeta vabereki vadzo vakwegura kana kuroora, asi dziri kuramba dzakavimbika pasinei nekubatwa neutsinye. Mufaro uri pazviso zvavo, sezvatinoona pawebsite yedu yejw.org, unoratidza kuti vari kuchengetedza kutenda kwavo kwakasimba. Kunyange magadhijeri avo ava kuvaremekedza.

Uri kubatsirwa here nemienzaniso yevanhu vemazuva ano vane kutenda vari muungano yenyu? (Ona ndima 15, 16)

16. Kutenda kwakasimba kunokudzivirira sei?

16 Vanhu vaJehovha vakawanda havana kumbobvira vatambudzwa zvakanyanya. Asi vane yavowo miedzo yekutenda. Vakawanda vakatsungirira urombo kana kuti vakatambura muhondo kana kuti vakawirwa nenjodzi dzinongoitika dzega. Vamwe vakatevedzera muenzaniso waAbrahamu, Isaka, Jakobho naMosesi pakuti vakasiya mukurumbira nepfuma kuti vaise pfungwa pakushumira Jehovha. Vanorwisa zvakasimba kuti vakunde muedzo wekuda kurarama upenyu hweumbozha hwekungoita zvakavanakira. Chii chiri kuita kuti vakwanise kudaro? Vanoda Jehovha uye vane kutenda kwakasimba muvimbiso yekuti achagadzirisa zvakaipa zvose uye achapa vashumiri vake vakatendeka mubayiro weupenyu husingaperi munyika itsva ine kururama.—Verenga Pisarema 37:5, 7, 9, 29.

17. Watsunga kuitei, uye chii chichakurukurwa munyaya inotevera?

17 Munyaya ino, taona kuti kufungisisa zvakavimbiswa naMwari uye kugara tichinyengetera kunoita sei kuti kutenda kwedu kurambe kwakasimba. Izvozvo zvichaita kuti tikwanise kutsungirira miedzo yekutenda sezvatinoramba takaisa pfungwa patariro yedu yechiKristu tiine “chivimbo.” Asi kutsanangurwa kunoitwa kutenda muBhaibheri kunosanganisira zvakawanda, sezvatichaona munyaya inotevera.

^ [1] (ndima 14) Onawo nyaya inoti “Despite Trials, My Hope Has Remained Bright” iri muAwake! yaApril 22, 2002, inotaura nezveupenyu hwaAndrej Hanák wekuSlovakia.