Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 KUBVA MUDURA RENHOROONDO YEDU

“Tichishingaira Uye Tiine Rudo Mumwoyo Medu Kupfuura Kare”

“Tichishingaira Uye Tiine Rudo Mumwoyo Medu Kupfuura Kare”

MUSI weChishanu mangwanani muna September 1922, muimba yaiitirwa gungano makanga mava kutopisa sezvo makanga mava nevanhu 8 000. Sachigaro akazivisa kuti chero ani zvake aigona hake kubuda panguva yechikamu ichi chinokosha chegungano, asi hapana aizobvumirwa kudzoka.

Pashure pechikamu chekuimba nziyo, Hama Joseph F. Rutherford vakaenda pachikuva. Vakawanda vakagara pasi vachida chaizvo kunzwa zvaizotaurwa. Vashomanana vaifamba-famba nekuti vaitadza kugadzikana nemhaka yekupisa. Mukurukuri akavakurudzira kuti vagare pasi vateerere. Pakatanga hurukuro, pane akaonawo here jira rainge rakamonwa zvakanaka riri nechepamusoro pemukurukuri?

Hama Rutherford vakakurukura musoro waiti: “Umambo hwekudenga hwava kutonga.” Kweawa nehafu inzwi ravo rine simba rakaita maungira muimba yacho sezvavaikurukura kuti vaprofita vekare vakazivisa sei vasingatyi nezveUmambo hwaiuya. Pavakasvika pachikamu chinokosha chehurukuro yacho vakabvunza kuti: “Munotenda here kuti Mambo ane mbiri akatanga kutonga?” Vateereri vakapindura vachishevedzera vachiti: “Hongu!”

“Saka dzokerai mundima, Haiwa imi vanakomana vaMwari wokumusorosoro!” vakadaro Hama Rutherford nenzwi riri pamusoro. “Tarirai, Mambo anotonga! Imi muri nhume dzake. Naizvozvo zivisai, zivisai, zivisai.”

Panguva iyoyo, jira raiva nechepamusoro rakamononoka, richiratidza mashoko ekuti: “Zivisai Mambo noUmambo.”

“Vateereri vakafara chaizvo,” akadaro Ray Bopp. Anna Gardner akati: “Vanhu vakaombera zvekuti mapuranga edenga remba yacho akaita seachazunguzika.” Fred Twarosh akati, “Vanhu vese vakabva vasimuka pamwe chete.” Evangelos Scouffas akati, “Zvaiita sekuti pane rimwe simba rakatisimudza patainge takagara uye maziso edu akati yangarara nemisodzi.”

Vakawanda vaiva pagungano iroro vakanga vagara vachitoparadzira mashoko akanaka eUmambo. Asi parizvino vakanzwa sekuti vakanga vakurudzirwa kutangazve kuparidza mashoko akanaka. Ethel Bennecoff akataura kuti Vadzidzi veBhaibheri vakaenda ‘vachishingaira uye vaine rudo mumwoyo mavo kupfuura kare.’ Odessa Tuck, uyo aiva nemakore 18 panguva iyoyo, akabva pagungano iri atsunga kupindura mubvunzo wekuti “Ndiani achatiendera?” Akati: “Ndaisaziva kuti ndaizoparidza kupi, ndaizoparidza chii uye ndaizoparidza sei. Chandaiziva ndechekuti ndaida kuita saIsaya, uyo akati: ‘Ndiri pano! Nditumei.’” (Isa. 6:8) Ralph Leffler akati, “Pazuva iri rakakurumbira ndipo pakatanga mushandirapamwe wekuzivisa Umambo wava kuitwa pasi rose mazuva ano.”

 Ndosaka zvisingashamisi kuti gungano iri rakaitirwa muCedar Point, Ohio muna 1922 richiri kuyeukwa sechiitiko chinokosha chaizvo munhoroondo yesangano. George Gangas akati, “Gungano iroro rakaita kuti ndisada kupotsa kunyange gungano rimwe chete zvaro.” Haatomboyeuki achipotsa gungano. Julia Wilcox akanyora kuti: “Handikwanisi kutsanangura kufara kwandinoita pese panotaurwa nezveCedar Point 1922 mumabhuku edu. Ndinogara ndichida kutaura kuti, ‘Ndinokutendai Jehovha nekundibvumira kuvapowo pagungano iri.’”

Zvichida vakawanda vedu mazuva ano tinoyeukawo gungano rakatibaya mwoyo rikaita kuti tide kushingaira uye tide Mwari wedu naMambo waakagadza. Patinoyeuka gungano racho, tinonzwa tichidawo kutaura kuti, “Ndinokutendai Jehovha nekundibvumira kuvapowo pagungano iri.