NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA May 2017

Magazini ino ine nyaya dzokudzidza dzaJuly 3-30, 2017.

Kubatsira ‘Vatorwa’ Kuti ‘Vashumire Jehovha Vachifara’

Ungaparidza sei mashoko akanaka kuvatorwa vasati vava kuziva Jehovha?

Kubatsira Vana ‘Vevatorwa’

Kana uri mubereki akatamira kune imwe nyika, ungaita sei kuti vana vako vave nemukana wakanyatsonaka wekudzidza nezvaJehovha? Vamwe vangabatsira sei?

NYAYA YEUPENYU

Kuva Matsi Hakuna Kunditadzisa Kudzidzisa Vamwe

Walter Markin haakwanisi kunzwa, asi awana mufaro uye mubayiro pakushumira Jehovha Mwari.

Usarega Rudo Rwako Ruchitonhora

Vamwe vaKristu vekare vakasiya rudo rwavaiva narwo pakutanga. Chii chingatibatsira kuti kuda kwatinoita Jehovha kurambe kwakasimba?

“Unondida Here Kupfuura Idzi?”

Jesu akadzidzisa Simoni Petro chidzidzo chinokosha panyaya yekuti chii chinofanira kuva pekutanga muupenyu. Tingashandisawo here chidzidzo ichi mazuva ano?

Gayo Akabatsira Sei Hama Dzake?

Gayo aiva ani, uye nei tichifanira kutevedzera muenzaniso wake?

Mufaro Unobva Pakurarama Nezvishoma

Chii chakaita mumwe murume nemudzimai vatange kurarama nezvishoma? Vakazviita sei? Nei chisarudzo chavo chakaita kuti vafare?

KUBVA MUDURA RENHOROONDO YEDU

“Tichishingaira Uye Tiine Rudo Mumwoyo Medu Kupfuura Kare”

Pakapera gungano ravo ra1922, Vadzidzi veBhaibheri vakaitei pavakakurudzirwa ‘kuzivisa Mambo noUmambo hwake’?