Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Kubudirira Pakurwira Pfungwa Dzako

Kubudirira Pakurwira Pfungwa Dzako

URI kurwiswa! Uye muvengi wako mukuru, Satani, ari kushandisa chombo chine ngozi zvikuru kuti akurwise. Chii ichocho? Mashoko anotsausa! Chombo ichocho chakanyanya kugadzirirwa kurwisa pfungwa dzako kwete muviri wako.

Muapostora Pauro ainge akangwarira ngozi yemashoko anotsausa aSatani, asi havasi vaKristu vese vainge vakangwarira saizvozvo. Semuenzaniso, vamwe vaiva muKorinde vakanga vava kuzvivimba, vachifunga kuti vakanga vakadzika midzi muchokwadi zvekuti vaisazombofa vakawa pakunamata. (1 VaK. 10:12) Ndosaka Pauro akavanyevera achiti: “Ndinotya kuti zvimwe, sokunyengedzwa kwakaitwa Evha nenyoka nemanomano ayo, pfungwa dzenyu dzingashatiswa dzikabva pakutendeseka nokuchena zvakakodzera Kristu.”​—2 VaK. 11:3.

Kunetseka kwaiita Pauro kunoratidza kuti hatifaniri kuvarairwa. Kuti ukunde hondo yekurwira pfungwa dzako unofanira kuziva ngozi yemashoko anotsausa, wozvidzivirira.

MASHOKO ANOTSAUSA ANE NGOZI ZVAKADINI?

Mashoko anotsausa anoshandiswa kunyengera vanhu kana kudzora mafungiro nemaitiro avo. Maererano nebhuku rinonzi Propaganda and Persuasion mashoko anotsausa “akaipa chaizvo uye anokuvadza vamwe.”

Mashoko anotsausa ane ngozi zvikuru nekuti anogona kukanganisa mafungiro edu zvishoma nezvishoma tisingambozvioni. Tinogona kuafananidza negasi rine muchetura ratisingagoni kuona kana kunhuwidza. Imwe nyanzvi inoongorora maitiro evanhu inonzi Vance Packard, yakataura kuti mashoko anotsausa anokanganisa maitiro edu “kupfuura zvatingafungidzira.” Imwe nyanzvi yakataura kuti nemhaka yemashoko anotsausa, varume nevakadzi  “vakapedzisira vaita zvinhu zvisina musoro zvine ngozi,” zvakadai ‘sekuurayana kwemarudzi, hondo, rusarura uye kuvenga zvimwe zvitendero.’​—Easily Led​—A History of Propaganda.

Saka kana vanhuwo zvavo vachikwanisa kutinyengera nemashoko avo anotsausa, zvakadini naSatani? Anga achidzidza maitiro evanhu kubvira pavakasikwa. “Nyika yose” yava musimba rake. Anogona kushandisa chero chikamu chayo kuti aparadzire nhema dzake. (1 Joh. 5:19; Joh. 8:44) Satani ari kubudirira ‘pakupofumadza pfungwa dzevanhu’ zvekuti iye zvino “ari kutsausa nyika yose inogarwa.” (2 VaK. 4:4; Zvak. 12:9) Ungadzivisa sei mashoko ake anotsausa?

SIMBISA KUTENDA KWAKO

Kuti tikwanise kurwisa mashoko anotsausa, Jesu akapa murayiro wekuti: “Ziva chokwadi, uye chokwadi chichakusunungura.” (Joh. 8:31, 32) Kana ari muhondo, musoja anoda kuziva kwaangawana mashoko echokwadi nekuti muvengi anogona kuparadzira nhema kuti amuvhiringidze. Jehovha akatipa mashoko echokwadi. MuBhaibheri, unogona kuwana zvese zvaunoda kuti ukwanise kurwisa mashoko anotsausa aSatani.​—2 Tim. 3:16, 17.

Asi Satani, mutsausi mukuru, anozviziva izvozvo. Saka anoshandisa nyika yake kuti vanhu vasava nechido chekuverenga uye kudzidza Bhaibheri. Usanyengedzwa nemazano ake! (VaEf. 6:11) Iva munhu ‘anokwanisa kunzwisisa’ chokwadi chakadzama cheBhaibheri. (VaEf. 3:18) Izvozvo zvinoda kuti unyatsoshanda nesimba. Asi yeuka zvakataurwa nemumwe munyori anonzi Noam Chomsky kuti: “Hapana munhu achadira chokwadi mupfungwa dzako. Kuti uchiwane unofanira kuzvitsvagira wega.” Saka ‘zvitsvagire wega’ ‘nekunyatsoongorora Magwaro zuva nezuva.’​—Mab. 17:11.

Kuti ukunde hondo yekurwira pfungwa dzako unofanira kuziva ngozi yemashoko anotsausa, wozvidzivirira

Yeuka kuti Satani haadi kuti unyatsofunga. Nemhaka yei? Nekuti mashoko asiri echokwadi “anogona kunyatsoshanda kana vanhu . . . vakaitwa kuti vasanyatsofunga zvakanaka,” rinodaro rimwe bhuku rinonzi Media and Society in the Twentieth Century. Saka usangobvuma zvaunenge wanzwa usina kunyatsofunga nezvazvo. (Zvir. 14:15) Shandisa simba rekufunga rawakapiwa naMwari  kuti uite kuti chokwadi chive chako.​—Zvir. 2:10-15; VaR. 12:1, 2.

RAMBA WAKABATANA NEVAMWE

Nyanzvi dzinoziva zvehondo dzinogona kushandisa mashoko anotsausa kuti masoja evavengi asava nechido chekurwa. Dzinogona kuita kuti masoja acho arwisane pachawo kana kuanyengera kuti abve pane vamwe. Zvinonzi mumwe mukuru mukuru wemasoja wekuGermany akabvuma kuti chimwe chikonzero chakaita kuti vakundwe paHondo Yenyika I ndechekuti vanhu “vakanyengedzwa nemashoko anotsausa emuvengi sezvinoita tsuro inonyengedzwa nenyoka.” Satani anoshandisa unyengeri hwakadaro paanenge achiedza kuparadzanisa vanhu kuti avakurire. Semuenzaniso, anogona kuita kuti vaKristu vanetsane kana kuita kuti vave kure nesangano raJehovha nekuti vanenge vachiona sekuti pane kusaruramisira kuri kuitwa.

Usanyengedzwa! Tungamirirwa neShoko raMwari. Semuenzaniso, panyaya yekuramba takabatana nehama nehanzvadzi dzedu, Bhaibheri rinotikurudzira ‘kuregererana nemwoyo wese’ uye kukurumidza kugadzirisa zvatinenge tisingawirirani. (VaK. 3:13, 14; Mat. 5:23, 24) Rinotinyevera zvakasimba kuti tisazviparadzanisa neungano. (Zvir. 18:1) Iva nechokwadi chekuti wakagadzirira kuzvidzivirira pamashoko anotsausa aSatani. Zvibvunze kuti: ‘Pandakagumburwa nehama yangu, zvandakazoita zvakafadza Mwari here kana kuti zvakafadza Satani?’​—VaG. 5:16-26; VaEf. 2:2, 3.

RAMBA UINE CHIVIMBO

Musoja asina kuvimbika kumutungamiriri wake haarwi zvakanaka. Saka vanhu vanotaura mashoko anotsausa vanoedza kuita kuti musoja asavimba nemutungamiriri wake. Vanogona kushandisa mashoko anotsausa akadai seekuti: “Vatungamiriri vako havasi vekuvimba navo!” uye “Usarega vachikupinza muna taisireva!” Kuwedzera pane izvozvo vanogona kushandisa chero zvikanganiso zvingaitwa nevatungamiriri ivavo. Izvi ndizvo zvinoitwa naSatani. Haakandi mapfumo pasi pakuedza kuita kuti usava nechivimbo nevari kushandiswa naJehovha pakutungamirira.

 Ungazvidzivirira sei? Tsunga kuramba uri musangano raJehovha uye ramba uchitsigira vanhu vari kushandiswa pakutungamirira pasinei nekuti vanhu vane chivi. (1 VaT. 5:12, 13) Usakurumidza ‘kuzununguswa pakufunga kwako’ paunosangana nemiedzo inobva kuvanhu vakapandukira sangano kana kuti vamwe vanonyengera kunyange zvazvo zvavanotaura zvingaita sezvechokwadi. (2 VaT. 2:2; Tito 1:10) Tevedzera zano rakapiwa Timoti. Batisisa chokwadi chawakadzidza uye yeuka kuti wakachidzidza kupi. (2 Tim. 3:14, 15) Pane uchapupu hwakawanda hunoratidza kuti unogona kuvimba nenzira iri kushandiswa naJehovha pakutitungamirira muchokwadi kwemakore anoda kusvika 100.​—Mat. 24:45-47; VaH. 13:7, 17.

USAPEDZWA SIMBA NEKUVHUNDUTSIRWA

Asi ramba uchiyeuka kuti pamwe pacho zviri nyore kuona mashoko anotsausa aSatani. Dzimwe nguva anoshandisa kutyisidzira, “imwe yenzira dzaange achishandisa kubvira kare kare.” (Easily Led—A History of Propaganda) Semuenzaniso, vaAsiriya vaikunda vavengi vavo vachishandisa “kuvhundutsira pamwe chete nemashoko anotsausa,” akanyora kudaro Professor Philip M. Taylor wekuBritain. Satani achashandisa kutya vanhu, kutya kutambudzwa, kutya kufa uye kumwewo kutya kuti akukunde uye akutadzise kushumira Jehovha.​—Isa. 8:12; Jer. 42:11; VaH. 2:15.

Usarega Satani achishandisa kutya kuti akupedze simba kana kukutadzisa kuramba wakaperera. Jesu akati: “Musatya vaya vanouraya muviri asi vasingazokwanisi kuita chimwe chinhu chinopfuura izvozvo.” (Ruka 12:4) Iva nechivimbo chakasimba chekuti Jehovha achakuchengetedza, achakupa “simba rinopfuura renguva dzose” uye achakubatsira kurwisa chero chii chingaita kuti utye.​—2 VaK. 4:7-9; 1 Pet. 3:14.

Ichokwadi kuti unogona kusangana nezvinhu zvingaita kuti utye. Asi yeuka zvakataurwa naJehovha achikurudzira Joshua achiti: “Shinga, usimbe. Usavhunduka kana kutya, nokuti Jehovha Mwari wako anewe kwose kwaunoenda.” (Josh. 1:9) Kana ukatanga kuzvidya mwoyo, kurumidza kunyengetera kuna Jehovha uchimuudza zvese zviri kukunetsa. Unogona kuva nechokwadi chekuti “rugare rwaMwari . . . rucharinda mwoyo [wako]” kuitira kuti uve nesimba rekurwisa mashoko anotsausa aSatani.​—VaF. 4:6, 7, 13.

Unoyeuka here mashoko anotsausa akashandiswa nenhume yevaAsiriya, Rabhisheki, achityisidzira vanhu vaMwari? Nemamwe mashoko aitaura kuti, ‘Hapana chinogona kukudzivirirai paAsiriya. Kunyange Mwari wenyu, Jehovha, hapana zvaanokwanisa kuita.’ Akawedzera kuti: ‘Jehovha akatiudza kuti tiparadze nyika ino.’ Jehovha akatii nazvo? “Usatya mashoko awanzwa andatukwa nawo nevashandi vamambo weAsiriya.” (2 Madz. 18:22-25; 19:6) Akabva atuma ngirozi ikauraya vaAsiriya 185 000 usiku humwe chete!​—2 Madz. 19:35.

IVA AKACHENJERA​—RAMBA UCHITEERERA JEHOVHA

Wakamboona here firimu raiva nemunhu ainyengedzwa asi asingazvizivi? Wakaita here seuchashevedzera kuti: ‘Usabvume iwe! Uri kunyeperwa!’ Chifungidzira ngirozi dzichishevedzera mashoko akadaro kwauri dzichiti: “Usanyengedzwa nenhema dzaSatani!”

Saka usateerere mashoko anotsausa aSatani. (Zvir. 26:24, 25) Teerera Jehovha uvimbe naye pane zvese zvaunoita. (Zvir. 3:5-7) Anokuda uye anokukurudzira achiti: “Mwanakomana wangu, iva akachenjera ufadze mwoyo wangu.” (Zvir. 27:11) Ukadaro, uchakunda hondo yekurwira pfungwa dzako!