Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mibvunzo Inobva Kuvaverengi

Mibvunzo Inobva Kuvaverengi

Zvakakodzera here kuti muKristu agare nepfuti kuti azvidzivirire kubva kune vanhu?

Kunyange zvazvo vaKristu vangatora matanho ekuti vazvidzivirire, vanoita izvozvo maererano nemazano ari muBhaibheri. Mazano acho haatikurudziri kushandisa zvombo zvakadai sepfuti, kuti tizvidzivirire kubva kune vamwe vanhu. Ona zvinotevera:

Jehovha anoona upenyu sehutsvene, kunyanya upenyu hwemunhu. Munyori wemapisarema Dhavhidhi, aiziva kuti Jehovha ndiye “tsime roupenyu.” (Pis. 36:9) Saka kana muKristu akasarudza kutora matanho ekuzvidzivirira iye pachake kana zvinhu zvake, anofanira kuita zvese zvaanogona kuti asauraya munhu kuti asava nemhaka yeropa.​—Dheut. 22:8; Pis. 51:14.

Kunyange zvazvo kushandisa zvinhu zvakasiyana-siyana kuchigona kuita kuti munhu ave nemhaka yeropa, pfuti dzinogona kuita kuti zvive nyore kuuraya munhu netsaona kana kuti nemaune. * Uyezve munhu anenge achida kukurwisa anogona kunge asina kugadzikana, saka akaona kuti une pfuti zvinhu zvingatowedzera kuipa zvekuti panogona kutofiwa.

Jesu paakaudza vateveri vake kuti vatakure mapakatwa pausiku hwake hwekupedzisira ari panyika aisafunga nezvekuzvidzivirira. (Ruka 22:36, 38) Asi Jesu akaita kuti vauye nemapakatwa kuitira kuti avadzidzise kuti vasarwa, kunyange vakavingwa nemhomho  yevanhu vane zvombo. (Ruka 22:52) Petro paakashandisa bakatwa raaiva naro kuti arwise muranda wemupristi mukuru, Jesu akarayira Petro kuti: “Dzorera bakatwa rako munzvimbo yaro.” Jesu akabva ataura chokwadi chinokosha, zano richiri kutungamirira vateveri vake nanhasi rekuti: “Vose vanotora bakatwa vachaparara nebakatwa.”​—Mat. 26:51, 52.

Maererano naMika 4:3, vanhu vaMwari “vanopfura mapakatwa avo kuti ave miromo yemagejo nemapfumo avo kuti ave zvokuchekereresa miti.” Chiratidzo ichi chevaKristu vechokwadi chinoenderana nezano remuapostora Pauro rakafemerwa rekuti: “Musadzorera chakaipa nechakaipa kuna ani naani zvake. . . . Kana zvichibvira, nepamunogona napo, ivai norugare nevanhu vose.” (VaR. 12:17, 18) Pasinei nematambudziko akasangana naPauro kusanganisira “ngozi dzemakororo,” akararama maererano nemashoko ake, asingakoshesi kuchengeteka kwake kupfuura kuteerera mazano eBhaibheri. (2 VaK. 11:26) Akavimba naMwari uye neuchenjeri hunowanika muShoko rake, uchenjeri “huri nani kupfuura zvombo zvokurwa.”​—Mup. 9:18.

VaKristu vanokoshesa chaizvo upenyu kupfuura zvinhu. “Upenyu [hwemunhu] hahubvi pazvinhu zvaainazvo.” (Ruka 12:15) Kana muKristu akataura neunyoro kuti mbavha ine zvombo irege kumubira, asi zvoshaya basa, kunenge kuri kuchenjera kuteerera pfungwa iri mumashoko aJesu ekuti: “Musadzivisa munhu akaipa.” Izvi zvingatoreva kuti timupe chero chaanenge achida. (Mat. 5:39, 40; Ruka 6:29) * Asi chinhu chakanyanya kunaka kudzivisa kuti zvinhu zvakadaro zvisaitika. Kana tichidzivisa “kushamisira nezvinhu [zvedu] zvoupenyu,” uye tichizivikanwa nevavakidzani vedu seZvapupu zvaJehovha zvinoda rugare, tingadzivisa kuteverwa nematsotsi anoita zvechisimba.​—1 Joh. 2:16; Zvir. 18:10.

VaKristu vanoremekedza hana dzevamwe. (VaR. 14:21) Kana zvikazivikanwa kuti muKristu anogara nepfuti yekuzvidzivirira kubva kune vanhu, vamwe vaKristu vangatovhunduka kunyange kutovhiringidzwa nazvo. Tingave tiine kodzero yepamutemo yekuva nepfuti, asi nemhaka yekuti tinoda hama dzedu, hatimbofi takaita chinhu chatinoziva kuti chingadzikanganisa.​—1 VaK. 10:32, 33; 13:4, 5.

VaKristu vanoedza kuva mienzaniso yakanaka. (2 VaK. 4:2; 1 Pet. 5:2, 3) Kana muKristu akapiwa mazano emuMagwaro asi oramba aine pfuti yekuti azvidzivirire kubva kune vanhu haanganzi muenzaniso wakanaka. Haakodzeri kushumira semunhu akagadzwa muungano. Izvi zvinoshandawo kumuKristu anoramba ari pabasa rinoda kuti ave nepfuti. Zvaizova nani chaizvo kuti atsvage rimwe basa. *

MuKristu anosarudza ega kuti ozvidzivirira sei iye nemhuri yake kana kuti odzivirira sei zvinhu zvake sezvaanongoita pakusarudza kuti oita basa rerudzii. Asi paanoita zvisarudzo izvi, anofanira kushandisa mazano ari muBhaibheri. Mwari wedu ane uchenjeri akatipa mazano aya nekuti anotida. Ndosaka vaKristu vakasimba pakunamata vachisarudza kusagara nepfuti yekuzvidzivira kubva kune vamwe vanhu. Vanoziva kuti kana vakavimba naMwari uye vakashandisa mazano ari muBhaibheri vachagara vakachengeteka nekusingaperi.​—Pis. 97:10; Zvir. 1:33; 2:6, 7.

Pakutambudzika kukuru, vaKristu vachavimba naJehovha uye havazoedzi kuzvidzivirira

^ ndima 3 MuKristu angasarudza kuva nepfuti yekuvhimisa mhuka dzekudya kana yekuzvidzivirira pamhuka dzemusango. Asi kana zvisiri kushandiswa, zvombo zvakadaro zvinofanira kuchengetwa zvisina mabara, kunyange kutogwejenurwa zvokiyirwa mazvinochengeterwa. Munyika dzisingabvumirwi kuti vanhu vave nepfuti, kana kuti dzine mitemo inotaura nezvekuva nepfuti, vaKristu vanoteerera mutemo.​—VaR. 13:1.

^ ndima 2 Panyaya yekuzvidzivirira pakubatwa chibharo, ona nyaya inoti “Nzira Yokudzivisa Nayo Kubatwa Chibharo” muMukai! yaMarch 8, 1993.

^ ndima 4 Mamwe mashoko panyaya yekubvuma basa rinoda kuti munhu ave nepfuti anowanikwa muNharireyomurindi yaNovember 1, 2005, peji 31; uye yeChirungu yaJuly 15, 1983, mapeji 25-26.