Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mibvunzo Inobva Kuvaverengi

Mibvunzo Inobva Kuvaverengi

Nei nhoroondo yeupenyu hwaJesu achiri mudiki yakanyorwa naMateu yakasiyana neyakanyorwa naRuka?

Nhoroondo yaMateu yekuzvarwa uye kukura kwaJesu yakasiyana neyaRuka nekuti vanyori vacho vakanga vakaisa pfungwa pazvinhu zvakasiyana.

Nhoroondo yaMateu inonyanya kutaura zvakaitika kuna Josefa. Inorondedzera zvakaitwa naJosefa paakanzwa kuti Mariya akanga ava nepamuviri, kurota kwaakaita ngirozi ichimutsanangurira zvakanga zvaitika uye kubvuma kwaakaita zvaakanga audzwa. (Mat. 1:19-25) Mateu anoenderera mberi achitaura nezvekurota kwakaita Josefa ngirozi ichimuudza kuti atizire kuIjipiti, kutiza kwaakaita nemhuri yake, kurota kwaakaita ngirozi ichimuudza kuti adzokere kunyika yaIsraeri, kudzoka kwake uye kusarudza kwaakaita kugara kuNazareta nemhuri yake. (Mat. 2:13, 14, 19-23) Muzvitsauko zvekutanga zvebhuku raMateu, zita raJosefa rinotaurwa ka8 asi raMariya rinongotaurwa ka4 chete.

Asi nhoroondo yaRuka inonyanya kutaura zvakaitika kuna Mariya. Inotaura nezvekushanyirwa kwakaitwa Mariya nengirozi inonzi Gabrieri, kuenda kwakaita Mariya kunoona hama yake inonzi Erizabheti uye mashoko aMariya ekurumbidza Jehovha. (Ruka 1:26-56) Ruka anotaurawo nezvemashoko aSimiyoni kuna Mariya ane chekuita nekutambura kwaizoita Jesu. Kunyange paanotaura nezvekuenda kwemhuri yaMariya kutemberi Jesu paaiva nemakore 12, Ruka anotaura mashoko aMariya, kwete aJosefa. Ruka anowedzerawo kuti Mariya akachengeta zvinhu zvese izvi mumwoyo make. (Ruka 2:19, 34, 35, 48, 51) Muzvitsauko zviviri zvekutanga zvebhuku raRuka, zita raMariya rinotaurwa ka12, asi rekuti Josefa rinongotaurwa katatu chete. Saka Mateu anorondedzera zvakawanda zvaifungwa naJosefa uye zvaakaita, asi Ruka anotaura zvaifungwa naMariya uye zvakaitika kwaari.

Saizvozvowo, mitsara yemadzinza inotaurwa nevanyori vaviri ava yakasiyana. Mateu anotaura mutsara wedzinza raJosefa uye anoratidza kuti sezvo Jesu aiva mwanakomana waJosefa wekurera, aiva mugari wenhaka wepamutemo weumambo hwaDhavhidhi. Nei tichidaro? Sezvo aiva muzukuru waSoromoni mwanakomana waDhavhidhi, Josefa aiva wedzinza raDhavhidhi. (Mat. 1:6, 16) Zvisinei, Ruka anotaura mutsara wedzinza raMariya uye anoratidza kuti Jesu aiva mugari wenhaka chaiye weumambo hwaDhavhidhi “panyama.” (VaR. 1:3) Nei tichidaro? Sezvo aiva muzukuru waNatani mwanakomana waDhavhidhi, Mariya aiva wedzinza raMambo Dhavhidhi. (Ruka 3:31) Asi nei Ruka asina kuisa zita raMariya mumutsara wedzinza waakanyora kuti aratidze kuti Mariya aiva mwanasikana waHirai? Nekuti mumitsara yedzinza maiwanzoiswa mazita evarume chete. Saka Ruka paakanyora zita raJosefa achiti aiva mwanakomana waHirai, vanhu vainzwisisa kuti izvi zvaireva kuti Josefa aiva mukwasha waHirai.—Ruka 3:23.

Mitsara yemadzinza yakanyorwa naMateu naRuka inoratidza zvakajeka kuti Jesu ndiye Mesiya akafanotaurwa. Mutsara wedzinza raJesu wainyatsozivikanwa zvekuti kunyange vaFarisi nevaSadhusi vaisakwanisa kuupikisa. Mazuva ano mitsara yemadzinza yakanyorwa naMateu naRuka inokosha pakusimbisa kutenda kwedu uye pakuita kuti tive nechivimbo chekuti zvese zvakavimbiswa naMwari zvichazadziswa.