Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Tiri vaJehovha

Tiri vaJehovha

“Runofara rudzi runa Mwari warwo anonzi Jehovha, ivo vanhu vaakasarudza kuti vave nhaka yake.”​—PIS. 33:12.

NZIYO: 40, 50

1. Nei zvakakodzera kuti Jehovha ati zvinhu zvese ndezvake? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)

ZVINHU zvese ndezvaJehovha. “Matenga, iwo matenga okumatengatenga, nyika nezvose zviri mairi ndezvaJehovha.” (Dheut. 10:14; Zvak. 4:11) Saka vanhu vese ndevaJehovha nekuti ndiye akavasika. (Pis. 100:3) Asi kubvira kare, Mwari aisarudza vamwe kuti vave vanhu vake vanokosha.

2. Ndivanaani vanotaurwa muBhaibheri sevanhu vaJehovha vanokosha?

2 Semuenzaniso, Pisarema 135 inotaura nezvevanamati vaJehovha vakatendeka vaiva muIsraeri ‘sepfuma yake chaiyo.’ (Pis. 135:4) Uyewo bhuku raHosiya rakafanotaura kuti vamwe vakanga vasiri vaIsraeri vaizova vanhu vaJehovha. (Hos. 2:23) Uprofita hwaHosiya hwakazadzika Jehovha paakasarudza vamwe vanhu vakanga vasiri vaJudha kuti vazotongawo pamwe chete naKristu. (Mab. 10:45; VaR. 9:23-26) Kuna Jehovha “rudzi rutsvene” urwu “vanhu vake chaivo,” vanhu vakazodzwa nemweya mutsvene uye vakasarudzwa kuti vaende kudenga. (1 Pet. 2:9, 10) Zvakadini nevaKristu vakawanda vakatendeka vane tariro yekurarama pasi pano? Jehovha anovatiwo “vanhu” vake uye ‘vanhu vaakasarudza.’​—Isa. 65:22.

3. (a) Ndivanaani vane ushamwari naJehovha mazuva ano? (b) Chii chichakurukurwa munyaya ino?

 3 Mazuva ano, “boka duku,” iro rine tariro yekuenda kudenga uye “mamwe makwai,” ayo ane tariro yekurarama pasi pano, vanoumba “boka rimwe chete” rinokosheswa naJehovha sevanhu vake. (Ruka 12:32; Joh. 10:16) Tinoda kuratidza kuti tinoonga Jehovha zvikuru nekuti akaita kuti tive neushamwari naye. Nyaya ino ichataura nzira dzakasiyana-siyana dzatingaratidza nadzo kuti tinoonga Jehovha nekutikudza kwaakaita.

TINOTSAURIRA UPENYU HWEDU KUNA JEHOVHA

4. Ndeipi imwe nzira yatingatenda nayo Jehovha nekuti akaita kuti tive neushamwari naye, uye Jesu akazviitawo sei?

4 Tinoratidza kuti tinoonga Jehovha nekuzvitsaurira kwaari nemwoyo wese. Patinobhabhatidzwa mumvura, tinoratidza pachena kuti tiri vaJehovha uye kuti tinoda kuzviisa pasi pake. (VaH. 12:9) Ndizvo zvakaitwa naJesu paakabhabhatidzwa. Ainge achitoudza Jehovha kuti: “Ndakafarira kuita zvamunoda, haiwa Mwari wangu.” (Pis. 40:7, 8) Jesu akazvipa kuti aite kuda kwaJehovha kunyange zvazvo akaberekerwa murudzi rwainge rwakatsaurirwa kuna Mwari.

5, 6. (a) Jehovha akatii pakabhabhatidzwa Jesu? (b) Taura muenzaniso unoratidza kuti nei Jehovha achikoshesa kuzvitsaurira kwatinoita kunyange zvazvo zvinhu zvese zviri zvake.

5 Jehovha akatii pakabhabhatidzwa Jesu? Bhaibheri rinoti: “Achangobva kubhabhatidzwa, Jesu akabuda mumvura; uye tarira! matenga akavhurika, Johani akaona [mweya] waMwari uchiburuka wakaita senjiva uchiuya paari. Tarira! Kwaivawo neinzwi rakabva kumatenga rakati: ‘Uyu ndiye Mwanakomana wangu, anodiwa, wandafarira.’” (Mat. 3:16, 17) Jesu akagara ari waJehovha. Asi Mwari akafara kuona Mwanakomana wake achiratidza chido chekushumira iye chete. Saizvozvowo, Jehovha anofara patinozvitsaurira, uye achatikomborera.​—Pis. 149:4.

6 Zvine musoro here kuti titsaurire upenyu hwedu kuna Jehovha isu tagara tiri zvisikwa zvake? Ngationei muenzaniso unotibatsira kunzwisisa nyaya iyi. Funga nezvababa vakadyara miti yavo yemichero, uye rimwe zuva mwanasikana wavo wechidiki anotemha mumwe muchero wakaibva oupa baba vake. Muchero wacho wagara usiri wababa vake here? Anovapa sei chinhu chagara chiri chavo? Baba vane rudo havangambofungi zvakadaro. Pane kudaro, vanofara kugamuchira chipo chemwana wavo uye vanokoshesa chido chaaratidza. Jehovha anofarawo patinoshumira iye chete zvichibva pamwoyo.​—Eks. 34:14.

7. Maraki akaratidza sei manzwiro anoita Jehovha nezvevaya vanomushumira zvichibva pamwoyo?

7 Verenga Maraki 3:16. Kana usati wazvitsaurira uye kubhabhatidzwa, ona kuti nei zvichikosha kuti uite izvozvo. Kubva pawakatanga kuvapo, wakava waJehovha sezvakaita vamwe vanhu vese. Asi Jehovha achafara zvikuru kana ukabvuma kuti ave Mutongi wako nekutsaurira upenyu hwako kwaari uye nekuita kuda kwake. (Zvir. 23:15) Jehovha anoziva vaya vanoda kumushumira, uye anonyora mazita avo ‘mubhuku rake rekuyeuchidza.’

8, 9. Jehovha anoda kuti vaya vane mazita akanyorwa ‘mubhuku rake rekuyeuchidza’ vaite sei?

8 Pane zvatinofanira kuita kuti mazita edu arambe ari  ‘mubhuku rekuyeuchidza’ raJehovha. Maraki akataura zvakajeka kuti tinofanira ‘kutya Jehovha uye kufunga nezvezita rake.’ Kana tikanamata mumwe munhu kana chero chii zvacho, mazita edu anobviswa mubhuku raJehovha reupenyu.​—Eks. 32:33; Pis. 69:28.

9 Saka kuzvitsaurira kwedu kuna Jehovha kunosanganisira zvakawanda kupfuura kungovimbisa kuti tichaita kuda kwake uye kubhabhatidzwa. Munhu anozvitsaurira uye anobhabhatidzwa kamwe chete. Asi kuva kudivi raJehovha sevanhu vake kunoda kuti tirambe tichimuteerera, chero bedzi tiri vapenyu.​—1 Pet. 4:1, 2.

TINORAMBA ZVIDO ZVENYIKA

10. Musiyano upi unofanira kuvapo pakati pevanhu vanoshumira Jehovha nevasingamushumiri?

10 Nyaya yakapfuura yakataura nezvaKaini, Soromoni, uye vaIsraeri. Vese vaiti vainamata Jehovha asi vakanga vasina kuzvipira zvakazara kwaari. Mienzaniso iyi inonyatsoratidza kuti vaya vari kudivi raJehovha vanofanira kutsigira zvakarurama vosema zvakaipa. (VaR. 12:9) Saka pashure pekunge Maraki ataura ‘nezvebhuku rekuyeuchidza,’ Jehovha akataura “kusiyana kwomunhu akarurama nomunhu akaipa, kwouya anoshumira Mwari nouya asina kumushumira.”​—Mar. 3:18.

11. Nei zvichifanira kuva pachena kune vamwe kuti takazvipira zvakazara kuna Jehovha?

11 Ngationei imwe nzira yatingaratidza nayo kuti tinoonga kuti Jehovha akatisarudza kuti tive vanhu vake. Tinofanira kuita kuti kufambira mberi kwedu pakunamata “kuonekwe nevanhu vose.” (1 Tim. 4:15; Mat. 5:16) Zvibvunze kuti: ‘Vamwe vanozviona here kuti ndakanyatsovimbika kuna Jehovha? Ndinotsvaga here mikana yekuudza vamwe kuti ndiri mumwe weZvapupu zvaJehovha?’ Jehovha anorwadziwa chaizvo kana akatisarudza kuti tive vanhu vake isu tozeza  kuudza vamwe kuti tiri vanhu vake.​—Pis. 119:46; verenga Mako 8:38.

Mararamiro ako anonyatsoratidza here kuti uri mumwe weZvapupu zvaJehovha? (Ona ndima 12, 13)

12, 13. Vamwe vanoitei zvinoita kuti vasaonekwe seZvapupu zvaJehovha?

12 Zvinosuwisa kuti vamwe vakaita kuti pasanyatsooneka ‘musiyano wekushumira kwavo Mwari uye kusamushumira kwavo’ nekutevedzera mafungiro enyika. (1 VaK. 2:12) Mweya iwoyo unoita kuti vanhu vade kuita ‘zvinodiwa nenyama.’ (VaEf. 2:3) Semuenzaniso, pasinei nemazano ese anogara achitaurwa panyaya yekupfeka, vamwe vachiri kusarudza mapfekero uye kupoda-poda zvisina mutsigo. Vanopfeka hembe dzinobata uye dzinoratidza zvakaita muviri kunyange pavanoungana nevamwe vaKristu. Kana kuti vanotevedzera zvitayera zvisina mutsigo zvekugerwa uye zvekugadzirwa musoro. (1 Tim. 2:9, 10) Saka kana vari paruzhinji, zvinogona kuoma kuti uone kuti munhu waJehovha ndeupi uye “shamwari yenyika” ndeipi.​—Jak. 4:4.

13 Zvimwe Zvapupu zvinoratidzawo nedzimwe nzira kuti hazvina kunyatsoramba maitiro enyika. Kutamba kwavo uye zvavanoita kumapati hazvina kukodzera kuitwa nevaKristu. Mapikicha avo nemashoko avanoisa pamasocial network zvinoratidza mafungiro enyika. Vanogona kunge vasina kuita chivi chakakura chinoita kuti vapiwe chirango muungano yechiKristu, asi vanogona kukanganisa vamwe vari kuedza kuramba vachiita zvakanaka pakati pevanhu vaJehovha.​—Verenga 1 Petro 2:11, 12.

Usakanganiswa nevaya vasiri kunyatsotsigira divi raJehovha

14. Chii chatinofanira kuita kuti tichengetedze ushamwari hwedu naJehovha?

14 Nyika inokurudzira chaizvo “kuchiva kwenyama nokuchiva kwemaziso nokushamisira nezvinhu zvoupenyu zvomunhu.” (1 Joh. 2:16) Asi sevanhu vaJehovha, tinokurudzirwa kuti “tirambe zvinhu zvinopesana nezvinodiwa naMwari nokuchiva kwenyika uye kuti tirarame nepfungwa dzakanaka nokururama nokuzvipira kuna Mwari pakati pemamiriro ezvinhu epanguva ino.” (Tito 2:12) Zvese zvatinoita kusanganisira zvatinotaura, kudya nekunwa kwatinoita, mapfekero nekupoda-poda, uye mashandiro atinoita, zvinofanira kuratidza vanhu vanotiona kuti takazvipira zvakazara kuna Jehovha.​—Verenga 1 VaKorinde 10:31, 32.

 ‘TINODANANA KWAZVO’

15. Nei tichifanira kuratidza mutsa nerudo kune vatinonamata navo?

15 Mabatiro atinoita vatinonamata navo anoratidza kuonga kwatinoita ushamwari hwedu naJehovha. Naivowo vanhu vaJehovha. Kana tikaramba tichiyeuka chokwadi ichocho, ticharamba tichiratidza mutsa nerudo kuhama nehanzvadzi dzedu. (1 VaT. 5:15) Jesu akati kuvadzidzi vake: “Vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu neizvi, kana muine rudo pakati penyu.”​—Joh. 13:35.

16. Zvii zvaitaurwa muMutemo waMosesi zvinotibatsira kunzwisisa kuti Jehovha anoda vanhu vake?

16 Ngationei muenzaniso unotevera unoratidza mabatiro atinofanira kuita vamwe muungano. Zvinhu zvaishandiswa patemberi yaJehovha zvainge zvakatsaurirwa kuti zvishandiswe pakunamata kwakachena chete. Mutemo waMosesi wainyatsotaura kuti zvinhu izvozvo zvaifanira kubatwa sei, uye vanhu vaityora mutemo wacho vaifanira kuurayiwa. (Num. 1:50, 51) Kudzivirira kwaiita Jehovha zvinhu zvisina upenyu zvaishandiswa pakumunamata, kunoratidza kuti anokoshesa chaizvo vashumiri vake vakavimbika vakazvitsaurira kwaari vaakasarudza kuti vave vanhu vake. Jehovha akambotaura nevanhu vake achiti: “Anokugunzvai anogunzva mboni yeziso rangu.”​—Zek. 2:8.

17. Jehovha ‘anoteerera uye anonzwa’ ani?

17 Maraki akati Jehovha ‘anoteerera uye anonzwa’ vanhu vake pavanenge vachitaura. (Mar. 3:16) “Jehovha anoziva vaya vari vake.” (2 Tim. 2:19) Anoona zvese zvatinoita uye zvatinotaura. (VaH. 4:13) Patinorega kuratidza mutsa kune vatinonamata navo, Jehovha anenge ‘achiteerera uye achinzwa.’ Kana tichigamuchira vamwe zvakanaka, tiine rupo, tichiregerera vamwe, uye tichiitira vamwe mutsa, tinogona kuva nechokwadi chekuti Jehovha anozvionawo.​—VaH. 13:16; 1 Pet. 4:8, 9.

“JEHOVHA HAAZOREGI VANHU VAKE”

18. Tingaratidza sei kuti tinoonga kukudzwa kwatakaitwa naJehovha kuti tive vanhu vake?

18 Tinoda chaizvo kuratidza kuti tinoonga Jehovha nekutikudza kwaakaita kuti tive vanhu vake. Takaita chisarudzo chinoratidza uchenjeri patakazvitsaurira kwaari zvichibva pamwoyo. Kunyange zvazvo tichirarama “pakati pechizvarwa chisina kururama, chakamonyana,” tinoda kuti vanhu vaone kuti tiri vanhu “vasina chavanopomerwa nevasina mhosva, . . . [tichipenya] sezvinhu zvinovheneka munyika.” (VaF. 2:15) Tinonyatsovenga zvakaipa. (Jak. 4:7) Uyewo tinoda uye tinoremekedza vatinonamata navo, tichiziva kuti naivowo vanhu vaJehovha.​—VaR. 12:10.

19. Jehovha anokomborera sei vanhu vake?

19 Bhaibheri rinovimbisa kuti: “Jehovha haazoregi vanhu vake.” (Pis. 94:14) Vimbiso iyi inotisimbisa pasinei nematambudziko atingasangana nawo. Kunyange rufu harukwanisi kukanganisa kudiwa kwatinoitwa naJehovha. (VaR. 8:38, 39) “Kana tichirarama, tinoraramira Jehovha, uye kana tichifa, tinofira Jehovha. Naizvozvo kana tichirarama uye kana tichifa, tiri vaJehovha.” (VaR. 14:8) Tinoda chaizvo kuti nguva yekuti Jehovha amutse shamwari dzake dzakavimbika isvike. (Mat. 22:32) Kunyange iye zvino tine makomborero akawanda. Sezvinotaurwa neBhaibheri: “Runofara rudzi runa Mwari warwo anonzi Jehovha, ivo vanhu vaakasarudza kuti vave nhaka yake.”​—Pis. 33:12.