Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvaungaita Kuti Ubatsirwe Uye Unakidzwe Nekudzidza Bhaibheri

Zvaungaita Kuti Ubatsirwe Uye Unakidzwe Nekudzidza Bhaibheri

JOSHUA ane basa rakakura. Anofanira kutungamirira vaIsraeri kupinda muNyika Yakapikirwa, asi izvi hazvisi nyore. Zvisinei, Jehovha anomuvimbisa kuti achabudirira uye anomukurudzira achiti: ‘Shinga, usimbe. Ita maererano nemutemo wangu. Uverenge masikati nousiku, kuti uchenjerere kuita maererano nezvese zvakanyorwa mauri. Ukadaro uchaita kuti nzira yako ibudirire, wobva waita nekuchenjera.’​—Josh. 1:7, 8.

‘Munguva dzino dzinonetsa dzakaoma kubata nadzo,’ isuwo tinosangana nematambudziko akakura. (2 Tim. 3:1) Kungofanana naJoshua, tinogona kubudirira kana tikateerera mazano aakapiwa naJehovha. Tinofanira kugara tichiverenga Bhaibheri toshandisa mazano aro patinosangana nemiedzo.

Vamwe vedu tingasaziva kuti tinodzidza sei kana kuti tingasanakidzwa nekudzidza. Asi, sezvo kudzidza Bhaibheri kuchikosha chaizvo, ona bhokisi rakanzi “ Edza Kushandisa Mazano Aya” kuti uone zvimwe zvinogona kuita kuti unakidzwe uye ubatsirwe nekudzidza.

Munyori wepisarema akaimba kuti, “Ndifambisei mugwara remirayiro yenyu, nokuti ndakarifarira.” (Pis. 119:35) Kudzidza Shoko raMwari kunogona kuita kuti ufare. Paunenge uchitsvaga pfuma iri muShoko raMwari uchawana pfungwa dzinokosha.

Kunyange zvazvo usina rudzi rwaunofanira kutungamirira sezvakaitwa naJoshua, une matambudziko aunosangana nawo. Saka sezvakaitwa naJoshua, dzidza uye shandisa zvaunenge wadzidza kuti zvikubatsire. Kana ukadaro, newewo uchabudirira uye uchaita nekuchenjera.