Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Roora raigona kubhadharwa pachishandiswa zvipfuwo

Waizviziva Here?

Waizviziva Here?

Nei vaIsraeri vaibhadhara roora?

KARE, murume aibhadhara roora kumhuri yemusikana waanenge achida kuroora. Roora racho raisanganisira zvishongo, zvipfuwo kana kuti mari. Pamwe pacho, mukwasha aiita zvekushandira tezvara vake sezvakaitwa naJakobho, uyo akabvuma kushandira baba vaRakeri kwemakore 7 kuti azova mudzimai wake. (Gen. 29:17, 18, 20) Tsika iyi yekubhadhara roora yaiitirwei?

Imwe nyanzvi inoongorora Bhaibheri inonzi Carol Meyers yakati: “Roora raibhadharwa kumhuri yemusikana nekuti vainge varasikirwa nemunhu aivabatsira kuita mabasa, kunyanya kana vairarama nekurima.” Chimwe chinangwa cheroora chaiva chekusimbisa ukama pakati pemhuri mbiri idzi dzaroorerana. Mhuri idzi dzaigona kuzobatsirana panguva dzematambudziko. Chimwewo zvakare chikonzero chekubhadhara roora, chaiva chekuti musikana uyu aizenge asisiri pasi pevabereki vake asi aizova pasi pemurume wake.

Roora rakanga risingarevi kuti mukadzi aigona kutengwa kana kutengeswa. Bhuku rinonzi Ancient Israel—Its Life and Institutions rinoti: “Uchizvitarisa, tsika yekubhadhara roora yaiitwa nevaIsraeri inogona kuita sekuti uri kutotenga munhu. Asi handizvo zvazvaireva. Yaingovawo nzira yekupa vabereki chimwe chinhu nemhaka yekurasikirwa kwavanenge vaitwa nemwana wavo.”

Mazuva ano, tsika yekubhadhara roora ichiri kuitwa mune dzimwe nyika. Kana vabereki vechiKristu vakabhadharisa roora, vanofanira kuita kuti ‘kunzwisisa kwavo kuzivikanwe nevanhu vese’ nekusachaja mari yakawanda. (VaF. 4:5; 1 VaK. 10:32, 33) Pavanodaro, vanenge vachiratidza kuti havasi vanhu “vanoda mari,” kana kuti vanokara. (2 Tim. 3:2) Uyezve, kana vabereki vechiKristu vakasachaja roora rakanyanya, zvichabatsira kuti mukwasha asasundira kumberi mazuva emuchato, achiitira kuti ambounganidza mari yeroora. Izvi zvinogonawo kubatsira mukwasha kuti asasiye basa rake rinokosha rekupayona achinotsvaga basa kuti aunganidze mari yakawanda yeroora yaakachajwa.

Mune dzimwe nyika, hurumende inoti pane mari isingafaniri kupfuurwa pakubhadharisa roora. Munyika dzakadaro, vabereki vechiKristu vanofanira kuteerera mitemo iyoyo. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti Bhaibheri rinoti muKristu anofanira ‘kuzviisa pasi pevanhu vane masimba’ uye kuteerera mitemo yehurumende chero bedzi isingapesani nemitemo yaMwari.—VaR. 13:1; Mab. 5:29.