Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 NYAYA YEKUDZIDZA 7

Baba Vedu Jehovha, Tinovada Chaizvo

Baba Vedu Jehovha, Tinovada Chaizvo

“Tine rudo nekuti Mwari ndiye akatanga kutida.”—1 JOH. 4:19.

RWIYO 3 Ndimi Simba Redu, Tariro Yedu, Tinovimba Nemi

ZVICHADZIDZWA *

1-2. Nei Jehovha akaita kuti tikwanise kuva mumhuri yake uye izvozvo akazviita sei?

JEHOVHA akatikoka kuti tive mumhuri yevanamati vake. Ichocho chikomborero chakazonaka. Mhuri yedu ndeyevanhu vakazvitsaurira kuna Jehovha uye vanotenda muchibayiro cherudzikinuro cheMwanakomana wake. Tiri mhuri inofara. Tine upenyu hune chinangwa, uye tine tariro yekurarama nekusingaperi, kungava kudenga kana muParadhiso panyika.

2 Jehovha akaita kuti tikwanise kuva mumhuri yake nekuti anotida chaizvo. Asi kuti aite izvozvo aifanira kurasikirwa chaizvo. (Joh. 3:16) ‘Takatengwa nemutengo.’ (1 VaK. 6:20) Jehovha akashandisa rudzikinuro kuti tikwanise kuva neushamwari hwepedyo naye. Tine ropafadzo yekushevedza Munhu mukuru pane vese kuti Baba. Uye sezvatakakurukura munyaya yakapfuura, Jehovha ndiye Baba vakanaka kupfuura vamwe vese.

3. Mibvunzo ipi yatingabvunza? (Onawo bhokisi rakanzi “ Jehovha Ane Hanya Neni Here?”)

3 Sezvakaita mumwe munyori weBhaibheri, tingabvunza kuti: “Ndicharipa Jehovha nechii nekuda kwezvinhu zvese zvakanaka zvaakandiitira?” (Pis. 116:12) Mhinduro ndeyekuti hatimbofi takakwanisa kuripa Baba vedu vekudenga. Asi kuda kwavanotiita kunoita kuti tivadewo. Muapostora Johani akanyora kuti: “Tine rudo nekuti Mwari ndiye akatanga kutida.” (1 Joh. 4:19) Tingaratidza sei Baba vedu vekudenga kuti tinovada?

 RAMBA URI PEDYO NAJEHOVHA

Tinoratidza kuti tinoda chaizvo Baba vedu vekudenga Jehovha nekuramba tichinyengetera kwavari, uye nekubatsira vamwe kuti vavade (Ona Ndima 4-14)

4. Maererano naJakobho 4:8, nei tichifanira kushanda nesimba kuti tive shamwari dzaJehovha?

4 Jehovha anoda kuti tive shamwari dzake dzepedyo uye kuti titaure naye. (Verenga Jakobho 4:8.) Anotikurudzira kuti ‘tirambe tichinyengetera,’ uye nguva dzese akagadzirira kutiteerera. (VaR. 12:12) Haawandirwi nezvekuita zvekuti anotadza kutiteerera uye haamboneti kutiteerera. Isuwo tinomuteerera patinoverenga Shoko rake, Bhaibheri, pamwe chete nemabhuku anotibatsira kurinzwisisa. Tinomuteererawo nekunzwa zvinodzidziswa pamisangano yechiKristu. Sezvo vana vachiramba vari pedyo nevabereki vavo kana vakagara vachikurukura navo, kugara tichikurukura naJehovha kunotibatsira kuramba tiri pedyo naye.

Ona Ndima 5

5. Tingaitei kuti minyengetero yedu iwedzere kufadza Jehovha?

5 Funga zvakaita minyengetero yako kuna Mwari. Jehovha anoda kuti tinyengetere kwaari tichimuudza manzwiro edu uye zvatiri kufunga. (Pis. 62:8) Zvakanaka kuzvibvunza kuti: ‘Minyengetero yangu yakaita setsamba dzandinongokopa here kana kuti yakaita setsamba dzine mashoko anobva pasi pemwoyo?’ Hapana mubvunzo kuti unoda Jehovha zvikuru, uye kuti unoda kuramba uine ushamwari hwakasimba naye. Kuti uite izvozvo, unofanira kugara uchitaura naye. Muudze zvinhu zvausingagoni kuudza mumwe munhu. Muudze zvinhu zvinoita kuti ufare uye zvinokushayisa mufaro. Iva nechivimbo chekuti unogona kumukumbira kuti akubatsire.

6. Tinofanira kuitei kuti tirambe tiri pedyo naBaba vedu vekudenga?

6 Kuti tirambe tiri pedyo naBaba vedu vekudenga, tinofanira kugara tichivaonga. Tinobvumirana nemunyori wemapisarema uyo akati: “Chokwadi makaita zvinhu zvizhinji, haiwa Jehovha Mwari wangu, mabasa enyu anoshamisa mazhinji uye zvamunofunga nezvedu zvakawanda. Hakuna mumwe angaenzaniswa nemi; kudai ndaida kuedza kuarondedzera uye kutaura nezvawo, aizondiwandira zvekutadza kuatsanangura!” (Pis. 40:5) Hatingogumiri pakuva nemanzwiro ekuonga, asi tinoratidza kuti tinoonga Jehovha nezvatinotaura uye zvatinoita. Izvi zvinoita kuti tive vanhu vakasiyana nevakawanda mazuva ano. Tiri munyika yakazara vanhu vasingaongi zvese zvavanoitirwa naMwari. Chimwe chinhu chinoratidza kuti tiri mumazuva ekupedzisira ndechekuti vanhu havasi kuonga. (2 Tim. 3:1, 2) Ngatisambofa takava vanhu vakadaro.

7. Jehovha anoda kuti tiitei, uye nei achida kuti tidaro?

7 Vabereki havadi kuti vana vavo vagare vachinetsana, asi vanoda kuti vawirirane. Saizvozvowo, Jehovha anoda kuti vana vake vese vawirirane. Kudanana kwatinoita kunoratidza kuti tiri vaKristu vechokwadi. (Joh. 13:35) Tinobvumirana nemunyori wemapisarema uyo akati: “Tarisai kunaka kwazvakaita uye kufadza kwazvinoita kana hama dzichigara pamwe chete dzakabatana!” (Pis. 133:1) Kana tichida hama nehanzvadzi dzedu, tinenge tichiratidza Jehovha kuti tinomuda. (1 Joh. 4:20) Zvinofadza chaizvo kuva mumhuri yehama nehanzvadzi ‘dzinoitirana mutsa, dzichinzwirana tsitsi kwazvo.’—VaEf. 4:32.

RATIDZA KUTI UNODA MWARI NEKUMUTEERERA

Ona Ndima 8

8. Maererano na1 Johani 5:3, ndechipi chikonzero chikuru chinoita kuti titeerere Jehovha?

8 Jehovha anoda kuti vana vateerere vabereki vavo, uye anodawo kuti timuteerere.  (VaEf. 6:1) Tinofanira kumuteerera nekuti ndiye akatisika, ndiye anoita kuti tirambe tichirarama, uye akachenjera kupfuura vabereki vese zvavo. Asi chikonzero chikuru chinoita kuti titeerere Jehovha ndechekuti tinomuda. (Verenga 1 Johani 5:3.) Kunyange zvazvo paine zvikonzero zvakawanda zvekuti titeerere Jehovha, haatimanikidzi kumuteerera. Jehovha akatipa chipo chekusarudza zvatinoda kuita, saka anofara patinosarudza kumuteerera nekuti tinomuda.

9-10. Nei zvichikosha kuti tizive mitemo yaMwari toiteerera?

9 Vabereki vanoda kuti vana vavo vagare vakachengeteka. Ndosaka vachiisa mitemo inovachengetedza. Vana pavanoteerera mitemo iyoyo, vanoratidza kuti vanovimba nevabereki vavo uye kuti vanovaremekedza. Saka zvakakosha chaizvo kuti tizive mitemo yaBaba vedu vekudenga tobva taiteerera. Patinoiteerera tinenge tichiratidza kuti tinovada uye tinovaremekedza uye izvozvo zvinotibatsira. (Isa. 48:17, 18) Asi vaya vanoramba Jehovha nemitemo yake vanopedzisira vava mumatambudziko.—VaG. 6:7, 8.

10 Patinorarama nenzira inofadza Jehovha, tinochengetedzwa kuti tisaita zvinhu zvinotikuvadza, zvinotishungurudza uye zvinokanganisa ushamwari hwedu naye. Jehovha anoziva zvakatinakira. Aurora, uyo anogara muUnited States, anoti, “Ndinoziva kuti pandinoteerera Jehovha upenyu hunonyatsofamba  zvakanaka.” Izvi zvinoshanda kwatiri tese. Kuteerera Jehovha kwakakubatsirawo sei?

11. Munyengetero unotibatsira sei?

11 Kunyengetera kunotibatsira kuti tive vanhu vanoteerera kunyange pazvinenge zvakaoma kuti titeerere. Dzimwe nguva zvinotiomera kuteerera Jehovha, asi tinofanira kugara tichirwisa kuti tisatadza. Munyori wemapisarema akateterera kuna Mwari achiti: “Itai kuti ndive nechido chekukuteererai.” (Pis. 51:12) Imwe hanzvadzi inonzi Denise, iyo iri kushumira sapiyona wenguva dzese yakati: “Pandinoomerwa nekuteerera mumwe wemirayiro yaJehovha, ndinonyengetera kuti andipe simba rekuita zvakarurama.” Tinogona kuva nechokwadi chekuti Jehovha anopindura minyengetero yakadaro.—Ruka 11:9-13.

BATSIRA VAMWE KUTI VADE BABA VEDU

12. Maererano naVaEfeso 5:1 tinofanira kuitei?

12 Verenga VaEfeso 5:1. ‘Sevana vaJehovha vanodiwa,’ tinoita zvese zvatinogona kuti timutevedzere. Tinomutevedzera patinoda vamwe, patinovabata zvakanaka uye patinovaregerera. Vaya vasingazivi Mwari pavanoona unhu hwedu hwakanaka, vanogona kukurudzirwa kudzidza zvakawanda nezvake. (1 Pet. 2:12) Vabereki vechiKristu vanofanira kuedza kubata vana vavo semabatirwo atinoitwa naJehovha. Izvozvo zvinoita kuti  vana vavo vadewo kuva neushamwari naBaba vedu vane rudo.

Ona Ndima 13

13. Tinofanira kuitei kuti tive neushingi?

13 Mwana anowanzodada naBaba vake uye anofara kutaura nezvavo. Isu tinodadawo naBaba vedu vekudenga, Jehovha, uye tinoda kuti vamwe vavazive. Tese tinonzwa sezvaiita Mambo Dhavhidhi, uyo akanyora kuti: “Ndichazvirumbidza muna Jehovha.” (Pis. 34:2) Ko kana tichinyara kutaura nezvaJehovha? Tingava sei neushingi? Tinova neushingi patinoisa pfungwa pakuti tingafadza sei Jehovha uye kuti vamwe vanobatsirwa sei kana vakadzidza nezvake. Jehovha achatipa ushingi hwatinoda. Akabatsira vaKristu vekutanga kuti vave neushingi, uye achatibatsirawo.—1 VaT. 2:2.

14. Nei zvichikosha kuti tiite basa rekuita kuti vanhu vave vadzidzi?

14 Jehovha haasaruri, uye anofara paanotiona tichiratidza vamwe rudo, pasinei nezvavari. (Mab. 10:34, 35) Imwe nzira yatinoratidza nayo kuti tinoda vamwe ndeyekuvaudza mashoko akanaka. (Mat. 28:19, 20) Basa iri rinobatsirei? Vaya vanotiteerera vanogona kuvandudza upenyu hwavo iye zvino uye vanogona kuva netariro yekuwana upenyu husingaperi mune remangwana.—1 Tim. 4:16.

IDA BABA VEDU JEHOVHA UFARE

15-16. Zvikonzero zvipi zvinoita kuti tifare?

15 Jehovha ndiBaba vane rudo, saka anoda kuti mhuri yake ifare. (Isa. 65:14) Pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti tifare iye zvino pasinei nematambudziko atinenge tichisangana nawo. Semuenzaniso, tine chokwadi chizere chekuti Baba vedu vekudenga vanotida chaizvo. Tine ruzivo rwakarurama rwuri muShoko raMwari Bhaibheri. (Jer. 15:16) Uye tiri mumhuri yakanaka chaizvo ine vanhu vanoda Jehovha, vanoda mitemo yake uye vanodanana.—Pis. 106:4, 5.

16 Tinogona kuramba tichifara nekuti tine tariro yechokwadi yekuti upenyu huchange hwanaka chaizvo mune ramangwana. Tinoziva kuti Jehovha ava pedyo nekubvisa zvakaipa zvese uye kuti Umambo hwake huchaita kuti nyika yese ive Paradhiso. Tinewo tariro yakazonaka yekuti vakafa vachamutswa vova pamwe chete nehama neshamwari dzavo. (Joh. 5:28, 29) Izvozvo zvichatifadza chaizvo! Uye chinokosha kupfuura zvese ndechekuti tine chokwadi chekuti munhu wese kudenga nepanyika achanamata uye acharumbidza Baba vedu vekudenga, achivapa rukudzo rwavanofanira kuwana.

RWIYO 12 Mwari Mukuru, Jehovha

^ ndima 5 Tinoziva kuti Baba vedu, Jehovha, vanotida chaizvo, uye vakaita kuti tive mumhuri yavo yevanhu vanovanamata. Izvozvo zvinoita kuti tivadewo. Tingaratidza sei kuti tinoda Baba vedu vane rudo, Jehovha? Nyaya ino ichataura zvimwe zvinhu zvatingaita.