NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA February 2020

Magazini ino ine nyaya dzekudzidza dzaApril 6–May 3, 2020.

Baba Vedu Jehovha, Vanotida Chaizvo

Tine chokwadi chekuti Baba vedu vekudenga vanotida, vane hanya nesu uye havazombotisiyi.

Baba Vedu Jehovha, Tinovada Chaizvo

Funga nezvezvimwe zvinhu zvatingaita kuratidza kuti tinoda Baba vedu vane hanya nesu, Jehovha.

Rwisa Shanje Kuti Uve Nerugare Nevamwe

Dzimwe nguva tinganzwa tiine shanje. Ona nzira dzinobatsira dzatingarwisa nadzo shanje toramba tiine rugare nevamwe.

Jehovha Ngaakuzorodze

Hana, muapostora Pauro, uye Mambo Dhavhidhi vainetseka nekuora mwoyo. Tinodzidzei pane zvakaitwa naJehovha paainyaradza uye kuzorodza mumwe nemumwe wavo?

NYAYA YEUPENYU

Zvandakadzidza Kune Vamwe Zvakaita Kuti Ndiwane Makomborero

Léonce Crépeault anotaura kuti mienzaniso yakanaka yevamwe yakamubatsira sei kukurira kutya uye makomborero aakawana mumakore 58 aaiva mubasa renguva yakazara.

Waizviziva Here?

Zvakawanikwa pakuchera matongo zvinoratidza sei kuti Bheshazari wekuBhabhironi akamborarama uye akambotonga saMambo?