Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Indekisi Yenyaya dzeNharireyomurindi neMukai! dza2021

Indekisi Yenyaya dzeNharireyomurindi neMukai! dza2021

Inoratidza magazini anowanika nyaya dzacho

NHARIREYOMURINDI YEKUDZIDZA

BHAIBHERI

 • Mashoko akanyorwa pane rimwe dombo anotsigira sei Bhaibheri? Jan.

DZIMWEWO NYAYA

 • Mitero munguva yaJesu, June

 • Nhokwe dzaishandiswa pakugadzira zvikepe panguva yeBhaibheri, May

 • Ninivhi pashure pemazuva aJona, Nov.

 • Zvese Zvakabva Pakunyemwerera! Feb.

MIBVUNZO INOBVA KUVAVERENGI

 • Murayiro wekuti “usatsvaga kudeurisa ropa remumwe wako” unorevei? (Revh. 19:16), Dec.

 • Nei tichifanira kungwarira pakushandisa mapurogiramu ekutumirana mameseji? Mar.

 • Paakanga ava kufa, nei Jesu akataura mashoko ari pana Pisarema 22:1? Apr.

 • Pauro airevei paakati: “Pachishandiswa mutemo ndakafa kumutemo”? (VaG. 2:19), June

 • Zvapupu zvinofanira kuona sei kushandisa mawebsite kutsvaga wekudanana naye? July

NYAYA DZEKUDZIDZA

 • Batisisa Chokwadi Uine Kutenda Kwakasimba, Oct.

 • Batsira Vadzidzi Vako veBhaibheri Kuti Vabhabhatidzwe, June

 • Boka Guru Remamwe Makwai Rinorumbidza Mwari naKristu, Jan.

 • ‘Fambai Muchitevera Maakatsika Namo,’ Apr.

 • Fara Nezvaunokwanisa Kuita Pakushumira Jehovha! July

 • Fara Nezvauri Kuitira Jehovha, Aug.

 • Hapana Chingaita Kuti Vakarurama Vagumburwe, May

 • Jehovha Achakupa Simba, May

 • Jehovha Anewe, Hausi Wega, June

 • Jehovha Anokudzivirira Sei? Mar.

 • Jehovha Anokukoshesa! Apr.

 • Kana Munhu Watinoda Akasiya Jehovha, Sept.

 • Koshesa Hama Nehanzvadzi Dzedu Dzakura, Sept.

 • Koshesa Nzvimbo Yako Mumhuri yaJehovha, Aug.

 • Koshesa Simba Rine Vechidiki, Sept.

 • Kunzwisisa Nyaya Yemusoro Muungano, Feb.

 • Kupfidza Kwechokwadi Kuita Sei? Oct.

 • Kutenda Kwako Kuchange Kwakasimba Zvakadii? Nov.

 • Majaya—Mungaitei Kuti Vamwe Vavimbe Nemi? Mar.

 • “Munofanira Kuva Vatsvene,” Dec.

 • Musagumbura “Vadiki Ava,” June

 • “Musoro Wemukadzi Murume,” Feb.

 • “Musoro Wemurume Wese ndiKristu,” Feb.

 • “Ndichazunungusa Marudzi Ese,” Sept.

 • Ramba Uchikoshesa Rudzikinuro, Apr.

 • Ramba Uine Tariro Muushumiri Hwako, May

 • Ramba Wakadzikama Uye Vimba naJehovha, Jan.

 • Rambai ‘Muchimuteerera,’ Dec.

 • Rambai Muchidanana Nemwoyo Wese, Jan.

 • Rambai Muchiratidzana Rudo Rusingachinji, Nov.

 • Rudo Runotibatsira Kutsungirira Patinovengwa, Mar.

 • Simbisa Kutenda Kwaunoita Kuti Musiki Ariko, Aug.

 • Teerera Inzwi Remufudzi Akanaka, Dec.

 • Tevedzera Kutsungirira kwaJehovha, July

 • Tinoshumira Mwari “Ane Ngoni Huru,” Oct.

 • Ucharega Chimwe Chinhu Chichikutadzisa Kutevera Jesu Here? May

 • Ungabatsirawo Here Pabasa Rekuita Kuti Vanhu Vave Vadzidzi? July

 • ‘Ungaravira’ Sei Kuti Jehovha Akanaka? Aug.

 • Unobatsirwa Sei Nerudo rwaJehovha Rusingachinji? Nov.

 • Unoda Kumirira Jehovha Here? Aug.

 • Unogona Kupukunyuka Mumisungo yaSatani! June

 • Usamutsa Makwikwi—Ita Kuti Pave Nerugare, July

 • Usarega Kuita Zvakanaka! Oct.

 • Vachangopinda Muwanano—Vakirai Upenyu Hwenyu Pakushumira Jehovha, Nov.

 • Wedzera Kuda Kwaunoita Jehovha uye Hama Nehanzvadzi Dzako, Sept.

 • Zvatingaita Kuti Tirambe Tiine Mufaro Patinotsungirira Matambudziko, Feb.

 • Zvatingaita Kuti Tiwane Simba Kubva muBhaibheri, Mar.

 • Zvatinodzidza ‘Pamudzidzi Aidiwa naJesu’ Jan.

 • Zvatinodzidza Muna Revhitiko Nezvemabatiro Atinofanira Kuita Vamwe, Dec.

 • Zvatinodzidza Pamashoko aJesu Ekupedzisira, Apr.

 • Zvingaitwa Neungano Pakubatsira Vadzidzi veBhaibheri Kusvika Pakubhabhatidzwa, Mar.

NYAYA DZEUPENYU

 • “Iye Zvino Ndava Kuda Ushumiri!” (V. Vicini), Apr.

 • Jehovha ‘Akaruramisa Makwara Angu’ (S. Hardy), Feb.

 • Kutsvaga Kwandaiita Upenyu Hune Chinangwa (M. Witholt), Nov.

 • “Ndakadzidza Zvakawanda Kune Vamwe!” (L. Breine), May

 • Ndinoisa Jehovha Pekutanga Pane Zvese Zvandinosarudza (D. Yazbek), June

 • Ndiri Kunakidzwa Nekushumira Jehovha (J. Kikot), July

 • Takadzidza Kubvuma Zvese Zvatinonzi naJehovha Tiite (K. Logan), Jan.

UPENYU UYE UNHU HWECHIKRISTU

 • Gadzirisa Ushamwari Hwako naJehovha, Oct.

 • Unoshanda Nevamwe Zvakanaka Here? Dec.

ZVAPUPU ZVAJEHOVHA

 • 1921—Makore 100 Apfuura, Oct.

NHARIREYOMURINDI YEVERUZHINJI

 • Nei Tichifanira Kunyengetera? Nha. 1

 • Nyika Itsva Yava Pedyo, Nha. 2

 • Ungava Sei Neramangwana Rakanaka? Nha. 3

MUKAI!

 • Foni Yako Uri Kuishandisa Zvakanaka Here? Nha. 2

 • Mazano Anotibatsira Kuti Tifare Muupenyu, Nha. 1

 • Unobvuma kuti Musiki Ariko Here?, Nha. 3