Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Indekisi Yenyaya dzeNharireyomurindi neMukai! dza2020

Indekisi Yenyaya dzeNharireyomurindi neMukai! dza2020

Inoratidza magazini anowanika nyaya dzacho

NHARIREYOMURINDI YEKUDZIDZA

BHAIBHERI

 • Zvakawanikwa Zvinoratidza Kuti Bheshazari Aivako? Feb.

DZIMWEWO NYAYA

 • Madzimambo Anokwikwidzana Munguva Yekuguma, May

 • Uchapupu Hunoratidza Kuti vaIsraeri Vaiva Varanda muIjipiti, Mar.

MIBVUNZO INOBVA KUVAVERENGI

 • Jesu akava Mupristi Mukuru riini? Pane musiyano here pakati penguva yakasimbiswa sungano itsva nepayakatanga kushanda? July

 • Muparidzi 5:8 inongotaura nezvevatongi vepanyika here, kana kuti inotaurawo nezvaJehovha? Sept.

 • Ndivanaani vaiva mapurisa echiJudha epatemberi? Vaiita mabasa api? Mar.

 • Pana 1 VaKorinde 15:29 panoreva here kuti vaKristu vaibhabhatidzirwa vakafa? Dec.

 • “Zvibereko zvemweya” zvinotaurwa pana VaGaratiya 5:22, 23 ndizvo zvega zviripo here? June

 • Zvirevo 24:16 iri kutaura here nezvemunhu anoramba achidzokorora kuita chivi? Dec.

NYAYA DZEKUDZIDZA

 • Baba Vedu Jehovha, Tinovada Chaizvo, Feb.

 • Baba Vedu Jehovha, Vanotida Chaizvo, Feb.

 • “Batanidzai Mwoyo Wangu Kuti Utye Zita Renyu,” June

 • “Chengetedza Zvinhu Zvakaiswa Mumaoko Ako,” Sept.

 • Dananai Kwazvo, Mar.

 • “Dzokai Kwandiri,” June

 • ‘Endai Munoita Kuti Vanhu Vave Vadzidzi’ Jan.

 • Jehovha Ane Basa Rekuti Uite Muungano Yake! Aug.

 • Jehovha Anoponesa Vakaora Mwoyo, Dec.

 • Jehovha Ari Kutungamirira Sangano Rake, Oct.

 • Jehovha Mwari Wako Anokukoshesa! Jan.

 • Jehovha Ngaakuzorodze, Feb.

 • Kubatsira Mudzidzi weBhaibheri Kusvikira Abhabhatidzwa—Chikamu 1, Oct.

 • Kubatsira Mudzidzi weBhaibheri Kusvikira Abhabhatidzwa—Chikamu 2, Oct.

 • Kuda Jehovha Kunoita Kuti Ubhabhatidzwe, Mar.

 • Kumutswa Kwevakafa Kunoratidza Rudo rwaMwari, Uchenjeri Uye Mwoyo Murefu, Aug.

 • Kumutswa Kwevakafa—Kuchatoitika! Dec.

 • Kurwisa Kunobva Kuchamhembe! Apr.

 • “Mambo Wekuchamhembe” Munguva Yekuguma, May

 • “Mhanya Kusvika Kumagumo,” Apr.

 • “Mweya Wacho Pachawo Unopupurirana Nemweya Wedu,” Jan.

 • “Ndava Kukutii Shamwari,” Apr.

 • Ndeipi Nguva Yakakodzera Yekutaura? Mar.

 • Ndiani “Mambo Wekuchamhembe” Mazuva Ano? May

 • “Ndichatsvaga Makwai Angu Ndega,” June

 • Nyatsogutsikana Kuti Wakawana Chokwadi, July

 • “Nyatsotarisa Mberi” Uchiona Ramangwana, Nov.

 • “Pandinenge Ndisina Simba, Ndipo Pandiine Simba,” July

 • Ramba Uchifamba Muchokwadi, July

 • Ratidza Kuti Unokoshesa Zvipo Zvisingaoneki, May

 • Rega Kufunga Nezvako Kupfuura Zvaunofanira Kuita, July

 • Remekedza Munhu Mumwe Nemumwe Ari Muungano, Aug.

 • Rwisa Shanje Kuti Uve Nerugare Nevamwe, Feb.

 • Shandisa Nguva Yerugare Zvakanaka, Sept.

 • Shinga—Jehovha Ndiye Mubatsiri Wako, Nov.

 • Tevedzera Jehovha Pamabatiro Aunoita Hama Nehanzvadzi, Apr.

 • Tichaenda Nemi, Jan.

 • Tsigira Vakadzi vechiKristu, Sept.

 • Ucharamba Uchibvuma Kururamiswa Here? Nov.

 • Unogona ‘Kunyaradza Vamwe Zvikuru,’ Jan.

 • Unokoshesa Zvipo Zvaunopiwa naMwari Here? May

 • Unoona Sei Vanhu Vari Mundima Yenyu? Apr.

 • Uri Kumirira “Guta Rine Faundesheni Chaiyo” Here? Aug.

 • “Usarega Ruoko Rwako Ruchizorora,” Sept.

 • Vachakura Vachishumira Mwari Here? Oct.

 • “Vakafa Vachamutswa Sei?” Dec.

 • Wagadzirira Kubhabhatidzwa Here? Mar.

 • Wagadzirira Kuva Mubati Wevanhu Here? Sept.

 • “Zita Renyu Ngaritsveneswe,” June

 • Zvatingaita Kuti Tibatsire Vamwe Kuchengeta Mirayiro yaKristu, Nov.

 • Zvaungaita Kuti Usaramba Wakaora Mwoyo, Dec.

 • Zvininipise Uye Iva Nemwero Pakufamba naMwari Wako, Aug.

NYAYA DZEUPENYU

 • “Jehovha Akaramba Achindiyeuka” (M. Herman), Nov.

 • “Tiri Pano! Titumei!” (J. naM. Bergame), Mar.

 • Zvandakadzidza Kune Vamwe Zvakaita Kuti Ndiwane Makomborero (L. Crépeault), Feb.

 • Zvandakaita Ndizvo Zvandaifanira Kuita (D. Ridley), July

UPENYU UYE UNHU HWECHIKRISTU

 • Isa Mwoyo Wako Pabasa Rako! Dec.

 • Kuzvidzora Kunoita Kuti Munhu Afarirwe naJehovha, June

 • Unyoro Hunotibatsira Sei? May

ZVAPUPU ZVAJEHOVHA

 • 1920—Makore 100 Apfuura, Oct.

 • Makomborero Anowanikwa Nevanodzokera Kunyika Dzavo, Nov.

 • Tinoteerera Here Kurira Kwemabhosvo?, June

NHARIREYOMURINDI YEVERUZHINJI

 • Chii chinonzi Umambo hwaMwari? Nha. 2

 • Kutsvaga Chokwadi, Nha. 1

 • Makomborero Anobva Kuna Mwari, Nha. 3

MUKAI!

 • Kuwana Zororo Padambudziko Rekushushikana, Nha. 1

 • Nei Tichitambura?, Nha. 2

 • Rusarura Ruchapera Here? Nha. 3