NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA December 2020

Magazini ino ine nyaya dzekudzidza dzaFebruary 1-28, 2021.

Mibvunzo Inobva Kuvaverengi

Mashoko emuapostora Pauro ari pana 1 VaKorinde 15:29 anoreva here kuti vamwe vaKristu vepanguva yake vaibhabhatidzirwa vanhu vakafa?

Mibvunzo Inobva Kuvaverengi

Zvirevo 24:16 inoti: “Munhu akarurama angawa kanomwe, asi achasimuka zvakare.” Vhesi iyi iri kutaura here nezvemunhu anoramba achidzokorora kuita chivi asi achiregererwa naMwari?