Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhaibheri Rinotii?

Bhaibheri Rinotii?

Chii chinonzi Amagedhoni?

Vamwe vanoti . . .

kuparadzwa kuchaitwa nyika nezvombo zvenyukiriya kana kuti nenjodzi dzinongoitikawo. Unofungei?

Zvinotaurwa neBhaibheri

Amagedhoni ‘ihondo yezuva guru raMwari Wemasimbaose,’ yekuparadza vanhu vakaipa.—Zvakazarurwa 16:14, 16.

Ndezvipi zvimwe zvatinodzidza muBhaibheri?

Pane vachapona here paAmagedhoni?

Ungati kudii?

  • Ehe

  • Aiwa

  • Pamwe

Zvinotaurwa neBhaibheri

“Boka guru revanhu” vanobva kumarudzi ese richapona ‘pakutambudzika kukuru,’ uko kuchazoguma nehondo yeAmagedhoni.—Zvakazarurwa 7:9, 14.

Ndezvipi zvimwe zvatinodzidza muBhaibheri?

  • Mwari anoda kuti vanhu vakawanda vapone paAmagedhoni. Anoparadza vakaipa kana varamba kupfidza.—Ezekieri 18:32.

  • Bhaibheri rinotiudza zvatingaita kuti tipone paAmagedhoni.—Zefaniya 2:3.