Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

BHAIBHERI RINOCHINJA UPENYU

Ndaigara Ndakagumbuka Uye Ndaida Zvekurwa

Ndaigara Ndakagumbuka Uye Ndaida Zvekurwa
  • GORE ROKUBEREKWA: 1974

  • NYIKA: MEXICO

  • NHOROONDO YOUPENYU: AIRWISANA NEVANHU ARI MUDIKI

MARARAMIRO ANDAIITA:

Ndakaberekerwa muguta rakanaka reCiudad Mante, riri munharaunda yeTamaulipas, kuMexico. Vagari vakawanda vemuguta iri vane mutsa uye rupo. Asi nemhaka yematsotsi aivamo, nzvimbo yacho yaityisa.

Mumba medu tiri vakomana 4 ini ndiri wechi2. Ndakabhabhatidzwa kuRoma ndichiri mucheche, uye ndati kurei ndakazopindawo mukwaya. Ndaida kunamata Mwari nekuti ndaitya kuti aizonditonga uye ndozopiswa kugehena.

Vabereki vangu vakarambana ndiine makore 5, tichibva tasara namhamha. Ndakarwadziwa zvisingaiti. Baba taivada chaizvo saka ndakashaya kuti vakazviitirei. Mhamha vakanga vava kushanda nguva yakareba kuti vakwanise kutichengeta tose tiri 4.

Sezvo mhamha vaiswera vari kubasa, ndaitiza kuchikoro ndoswera ndichitamba nevamwe vakomana vechikuru. Vakandidzidzisa kutuka, kusvuta, kuba uye kurovana nevanhu. Zvekuitira vamwe utsinye ndaizvifarira, saka ndakabva ndadzidzira bhokiseni, kuita mamartial arts, uye kushandisa zvombo. Vanhu vakanga vava kunditya. Taimboridzirana pfuti uye kakawanda ndaipotsa ndafa, ndosara muviri wese rangova ropa rega rega. Mhamha pavaiuya kuzonditora vairwadziwa nekuona zvandiri uye vaibva vandimhanyisa kuchipatara!

Pandaiva nemakore 16, imwe shamwari yangu yandaitamba nayo ndichiri mudiki yainzi Jorge yakauya kumba kwedu. Akatiudza kuti aiva mumwe weZvapupu zvaJehovha uye kuti ane mashoko anokosha aaida kutiudza. Akabva atanga kutiudza zvaanotenda, achishandisa Bhaibheri. Ndakanga ndisati ndamboriverenga, uye ndakafara kuziva kuti zita raMwari ndiani uye kuti ndezvipi zvaanoda. Takabva tatotanga kudzidziswa Bhaibheri naJorge.

KUCHINJWA KWAKAITWA UPENYU HWANGU NEBHAIBHERI:

Ndakafara chaizvo pandakadzidza kuti Bhaibheri haridzidzisi kuti Mwari anopisa vanhu kugehena. (Pisarema 146:4; Muparidzi 9:5) Kubva ipapo ndakanga ndava kunamata Mwari ndisingatyiri kuti ndingazopiswa kugehena. Ndakanga ndava kumuona saBaba vane rudo vanoda kuti vana vavo vave neupenyu hwakanaka.

Pandairamba ndichidzidza Bhaibheri, ndakatanga kuona kuti ndinofanira kuchinja unhu hwangu. Ndaifanira kusiyana nezvekurwa ndova munhu anozvininipisa. Mashoko ari pana 1 VaKorinde 15:33 akandibatsira. Anoti: ‘Ushamwari hwakaipa hunoshatisa tsika dzakanaka.’ Ndakaona kuti kana ndichida kuchinja unhu hwangu ndinofanira kurega kutamba nevanhu vanondifurira kuita zvinhu zvakaipa. Saka ndakatanga kutamba nevanhu vari muungano yechiKristu. Kana vaKristu vakanetsana, vanoshandisa Bhaibheri kuti rivabatsire kugadzirisa dambudziko panzvimbo pekushandisa zvibhakera.

Imwe vhesi yakandibatsira ndiVaRoma 12:17-19 iyo inoti: “Musadzorera chakaipa nechakaipa kuna ani naani zvake. . . . Kana zvichibvira, nepamunogona napo, ivai norugare nevanhu vose. Musatsiva, . . . nokuti zvakanyorwa kuti: ‘“Kutsiva ndokwangu; ndichatsividza,” anodaro Jehovha.’” Ndakadzidza kuti kana pane zvinenge zvaitika ndinofanira kuzvisiyira kuna Jehovha. Nekufamba kwenguva ndakazokwanisa kusiya tsika yangu yekurwa.

Handifi ndakakanganwa zvakaitika rimwe zuva manheru ndichienda kumba. Chimwe chikwata chataimborwa nacho chakandirwisa uye mukuru wavo akandirova kumusana achiti, “Dzorera tione!” Ndakabva ndapa munyengetero mupfupi kuna Jehovha ndichikumbira kuti ndizvidzore. Ndainyatsonzwa kuti dai ndadzorera, asi ndakakwanisa kuzvidzora ndichibva ndatiza. Mangwana acho ndakasangana nemukuru wavo, uye anga ari ega. Ndakanzwa hasha, asi ndakabva ndanyengetera nechemumwoyo kuna Jehovha ndichikumbira kuti ndizvidzore. Ndakashamisika paakauya kwandiri achiti: “Ndiregererewo nezvakaitika nezuro. Ndinoda kuitawo sezvauri kuita. Ndinoda kudzidzawo Bhaibheri.” Ndakati nechemumwoyo, ko dai ndanga ndisina kuzvidzora! Ndinofara nezvandakaita, nekuti akabva atotangawo kudzidza Bhaibheri.

Chinorwadza ndechokuti panguva iyoyo, hapana akazoramba achidzidza Bhaibheri kumba kwedu. Asi ini handina kudzokera shure. Ndaiziva kuti kuramba ndiine vanhu vaMwari kwaizondibatsira kuti ndisaramba ndichinetseka nezvakaitika muupenyu hwangu uye ndivo vakanga vatova hama dzangu. Ndakaramba ndichidzidza Bhaibheri uye muna 1991, ndakabva ndabhabhatidzwa seChapupu chaJehovha.

KUBATSIRWA KWANDAKAITWA:

Ndaisimbogara ndakagumbuka, ndichiitira vamwe utsinye uye ndiri munhu wezvibhakera. Asi Shoko raMwari rakanyatsondichinja. Ndava kuudza vamwe mashoko akanaka emuBhaibheri anobatsira kuti vanhu vasafarira zvekurwa. Ndava nemakore 23 ndichiita basa iri rekuparidza.

Ndakamboti shandei pahofisi yeZvapupu zvaJehovha iri kuMexico. Ndiri ipapo ndakaonana nemumwe musikana anonzi Claudia aishanda nesimba watainamata naye, uye takabva taroorana muna 1999. Ndinotenda Jehovha chaizvo nekundipa mudzimai akavimbika kudai!

Takambonamata pamwe chete neungano yemutauro wemasaini wekuMexico, tichibatsira matsi kuti dzizivewo nezvaJehovha. Takazokumbirwa kuti tiende kunyika yeBelize kunodzidzisa vamwe Bhaibheri. Kuno hatina hedu zvinhu zvakawanda asi tiri kufara chaizvo. Hapana chatingaenzanisa nemufaro watiinawo.

Mhamha vangu vakazotangazve kudzidza Bhaibheri vachibva vazobhabhatidzwa. Mukoma wangu nemudzimai wake nevana vavo 3 vavawo Zvapupu zvaJehovha. Ndakakwanisawo kuparidzira shamwari dzandaimbotamba nadzo kare uye dzava kushumirawo Jehovha.

Chinondirwadza ndechokuti vamwe vanhu vekumba kwedu vakafa nemhaka yekuti vakaramba vachifarira zvekurwa. Dai ndisina kudzidza Bhaibheri, handifungi kuti ndingadai ndichiri mupenyu. Ndinotenda Jehovha nekundibatsira kwaakaita kuti ndimuzive uye ndibatane nevanamati vake, avo vakandiitira mwoyo murefu pandaiedza kushandisa zvandaidzidza muBhaibheri.