Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

NHARIREYOMURINDI Nhamba 3 2020 | Makomborero Anobva Kuna Mwari

Makomborero api anovimbiswa naMwari? Mashoko anotaurwa muBhaibheri ndeechokwadi here? Magazini ino ichataura zvimwe zvinhu zvaanovimbisa, zvikonzero zvinoita kuti titi zvaanovimbisa ndezvechokwadi uye zvaungaita kuti uzowana makomborero acho.

 

Mwari Anovimbisa Kuti Acharamba Achikuchengeta

Unodawo here kurarama munyika isina hondo, kurwisana, uye kuvengana? Hakusi kungorotawo zvako asi zvichatoitika sekuvimbisa kunoita Mwari.

Musiki Wedu Anotida

Sezvinongoita baba vane rudo, anochengeta mhuri yake. Anozviita sei?

Musiki Anoita Sei Kuti Tizive Zvaari Kutivimbisa?

Mwari akashandisa sei varume vakatendeka kuti vanyore Bhaibheri?

Shoko raMwari Rakachinjwa Here?

Inzwa zvakawanikwa paongororo dzakaitwa nezveBhaibheri ratiinaro mazuva ano.

Zvatinodzidza nezvaMwari Kubva Kuvaprofita Vake

Tinodzidza nezvaMwari uye zvatingaita kuti tiwane makomborero kubva kuvaprofita vatatu vaiva vakatendeka.

Ramba Uchinyengetera Kuti Ufarirwe naMwari

Tinganyengetera sei kuti Mwari atinzwe uye atikomborere?

Makomborero Atinowana Kana Tikateerera Mwari

Ona zvikonzero zviviri zvinoita kuti titi kuteerera Mwari kunounza makomborero.

Tingaratidza Sei Kuti Tinoda Vamwe?

Hazvisi nyore kuratidza vamwe rudo, asi zvinogoneka.

Makomborero Atinowana Kana Tikabatsira Vamwe

Mwari anoda kuti tibatsire vamwe uye tikadaro achatikomborera.

Unogona Kuwana Makomborero Anobva kuMusiki

Upenyu huchange hwakaita sei panyika Mwari paachazadzisa zvaakavimbisa Abrahamu?

Wakambozvibvunzawo Here Mibvunzo Iyi?

Inzwa mhinduro dzemibvunzo ine chekuita naMwari uye matambudziko eupenyu.