Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Hwendefa iri recuneiform rine zita rekuti Tattannu

Humwe Umboo

Humwe Umboo

Pane umboo hwevanochera matongo hunotsigira zvinotaurwa neBhaibheri here? Muna 2014, mumagazini inonzi Biblical Archaeology Review maiva nenyaya yaiva nemubvunzo waiti: “Vanhu vangani vanotaurwa muBhaibheri kubva kuna Genesisi kusvika kuna Maraki vanonzi nevanochera matongo vaivako?” Mhinduro yacho yaiti: “50 zvichikwira!” Asi mumwe murume ainzi Tatenai haana kutaurwa mumagazini iyi. Aimbova ani? Ngatimboongororai tinzwe zvinotaurwa neBhaibheri nezvake.

Jerusarema raimbova pasi peumambo hwePezhiya. Guta iri raiva munzvimbo yainzi nevaPezhiya, Mhiri kweRwizi, uye nzvimbo yacho yaiva kumavirira kwerwizi rwaYufratesi. VaPezhiya pavakakunda Bhabhironi vakasunungura vaJudha, vachibva vavapa mvumo yekunovakazve temberi yaJehovha kuJerusarema. (Ezra 1:1-4) Asi vanhu vaishora basa rekuvaka raiitwa nevaJudha vakanyepa kuna Mambo wePezhiya vachiti vaJudha vakanga vachipandukira hurumende. (Ezra 4:4-16) Mambo Dhariyasi I paaitonga (522-486 B.C.E.), akaudza mumwe mukuru mukuru wehurumende yake ainzi Tatenai kuti aongorore nyaya yacho. Bhaibheri rinomuti ‘gavhuna wemhiri kweRwizi.’—Ezra 5:3-7.

Pane mahwendefa ecuneiform akati wandei ane zita rekuti Tatenai akawanika panzvimbo inofungidzirwa kuti yaichengeterwa zvinhu zvemhuri. Pane hwendefa remuna 502 B.C.E. rakasainwa pashure pekutengeserana zvimwe zvinhu uye rinoratidza kuti mumwe munhu wemumhuri iyi aiva neukama naTatenai anotaurwa muBhaibheri. Hwendefa iri rinoti munhu akapupurira kutengeserana uku aiva mushandi “waTattannu, gavhuna wemhiri kweRwizi.” Tatannu akanyorwa muhwendefa iri ndiye Tatenai anotaurwa nezvake mubhuku reBhaibheri rinonzi Ezra.

Zvii zvaakaita? Muna 535 B.C.E., Koreshi akaronga patsva nzvimbo dzaaitonga kuti dzive mapurovhinzi uye imwe yacho akaitumidza kuti Bhabhironi uye Mhiri kweRwizi. Nekufamba kwenguva, purovhinzi iyi yakazodimburwa kuti pave ne2, imwe ichibva yanzi Mhiri kweRwizi. Purovhinzi yainzi Mhiri kweRwizi yaisanganisira Coele-Syria, Fenikiya, Samariya neJudha uye kunenge kuti kuDhamasiko ndiko kwaiva nemakurukota aiitonga. Tatenai akatonga purovhinzi iyi kubva muna 520 kusvika muna 502 B.C.E.

Tatenai paakaenda kuJerusarema kunoongorora nyaya yaipomerwa vaJudha, akadzoka achiudza mambo Dhariyasi kuti vaJudha vaiti Koreshi akavapa mvumo yekuvakazve temberi yaJehovha. Nyaya iyi yakaongororwa pachishandiswa zvinyorwa zvehurumende, zvikabva zvaonekwa kuti vaJudha vaitaura chokwadi. (Ezra 5:6, 7, 11-13; 6:1-3) Saka Tatenai akaudzwa kuti asiyane nevaJudha uye akateerera.—Ezra 6:6, 7, 13.

Kutaura chokwadi, ‘gavhuna Tatenai wemhiri kweRwizi’ haana zvinhu zvikuru zvaakaita zvingaita kuti anyanye kuzivikanwa. Kunyange zvakadaro, Bhaibheri rinotaura nezvake uye nezvebasa raaiita. Uhwu ndehumwe umboo hunoratidza kuti vanochera matongo vanobvumawo kuti zvinotaurwa neBhaibheri ndezvechokwadi.