Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhaibheri Rinotii?

Bhaibheri Rinotii?

Vanhu vachazombobatwa zvakaenzana here?

Ungati kudii?

  • Ehe

  • Aiwa

  • Pamwe

Zvinotaurwa neBhaibheri

“Ndinonyatsoziva kuti Jehovha achatonga mhosva yomunhu anotambudzika, acharuramisira varombo.” (Pisarema 140:12) Umambo hwaMwari huchaita kuti vanhu vese panyika vabatwe zvakaenzana.

Ndezvipi zvimwe zvatinodzidza muBhaibheri?

  • Mwari ari kuona utsinye huri kuitirwa vanhu pasi rose uye achazvigadzirisa.—Muparidzi 5:8.

  • Utongi hwaMwari huchaita kuti panyika pave nerugare uye munhu wese anenge asisina chekutya.—Isaya 32:16-18.

Mwari ane vanhu vaanofarira kudarika vamwe here?

Vamwe vanoti pane vanhu vakakomborerwa naMwari, kwozoitawo vakatukwa. Asi vamwe vanoti Mwari anobata vanhu vese zvakaenzana. Unotiwo kudii?

Zvinotaurwa neBhaibheri

“Mwari haasaruri, asi murudzi rwose munhu anomutya uye anoita zvakarurama anogamuchirwa naye.” (Mabasa 10:34, 35) Kuna Mwari, vanhu vese vakaenzana.

Ndezvipi zvimwe zvatinodzidza muBhaibheri?

  • Bhaibheri rine “mashoko akanaka . . . kumarudzi ose nemadzinza nendimi nevanhu.”—Zvakazarurwa 14:6.