Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 NYAYA IRI PAKAVHA

Paunofirwa Nemunhu Waunoda

Paunofirwa Nemunhu Waunoda

“Mwari ndiye anoziva zvakatinakira ufunge. . . . Chirega . . . kuchema.”

Mashoko aya akazevezerwa kune mumwe mukadzi anonzi Bebe. Mukadzi uyu akanga ari parufu rwababa vake vakanga vafira mutsaona yemotokari.

Bebe aiwirirana nababa vake chaizvo. Mashoko aya akaaudzwa neshamwari yepedyo yemhuri yavo uye izvi zvakarwadza Bebe pane kumunyaradza. Mumwoyo make Bebe aingozviudza kuti, “Hapana kana chakambonaka nekufa kwababa vangu.” Zviri pachena kuti Bebe paakazonyora nezvenyaya iyi mune rimwe bhuku patopera makore, akanga achiri kushungurudzika.

Bebe akazoona kuti zvinotora nguva kuti kushungurudzika kuzopera, kunyanya kana anenge afirwa anga achinyatsowirirana nemufi wacho. Ndokusaka Bhaibheri richiti rufu “muvengi wokupedzisira.” (1 VaKorinde 15:26) Rufu rwunongoerekana rwauya, kunyanya paye patinenge takarivara, uye rwunotitorera vanhu vatinoda. Tose zvedu tinorwadziwa patinofirwa. Saka zviri pachena kuti patinofirwa tinenge tarasikirwa uye tinosara tichishungurudzika.

Zvimwe wakambozvibvunza kuti: ‘Zvinotora nguva yakadii kuti kushungurudzika kuzopera? Chii chingabatsira munhu paanenge achishungurudzika? Ndinganyaradza sei vamwe vanenge vafirwa? Pane tariro here yokuti hama neshamwari dzedu dzakafa dzichazomuka?’