Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Nyika Ichaguma Riini? Zvakataurwa naJesu

Nyika Ichaguma Riini? Zvakataurwa naJesu

Munyaya yapfuura, tadzidza kuti Bhaibheri parinotaura nezvekuguma kwenyika rinenge risingarevi kuparara kwenyika chaiyo kana kuti vanhu vese. Asi rinenge richireva kuparadzwa kwemasangano enyika ino nevese vanoatsigira. Asi Bhaibheri rinotiudza here kuti nyika ino yakaipa ichaguma riini?

IMBOONA ZVINHU ZVIVIRI ZVAKATAURWA NAJESU NEZVEMUGUMO:

“Saka rambai makarinda nekuti hamuzivi zuva racho kana nguva yacho.”—MATEU 25:13.

“Rambai makatarisa, rambai makamuka, nekuti hamuzivi kuti nguva yacho ichasvika riini.”—MAKO 13:33.

Saka panyika hapana munhu anoziva kuti nyika ino ichaguma riini. Asi Mwari anoziva ‘zuva racho nenguva yacho.’ (Mateu 24:36) Izvi zvinoreva here kuti hatitombokwanisi kuziva kana mugumo wava pedyo? Aiwa. Jesu akaudza vadzidzi vake kuti pane zvinhu zvaizoitika zvaizoratidza kuti mugumo wava pedyo.

ZVAKATAURWA NAJESU KUTI ZVAIZOITIKA

Zvinhu izvi ndizvo zvaizova chiratidzo chekuti “nyika yava kumagumo kwayo.” Jesu akati: “Rudzi ruchamukira rudzi uye umambo huchamukira umambo, uye kuchava nenzara nekudengenyeka kwenyika munzvimbo dzakawanda.” (Mateu 24:3, 7) Akataurawo kuti kwaizova “nematenda,” kureva zvirwere zvinopararira. (Ruka 21:11) Zvinhu izvi zvakataurwa naJesu, uri kuzviona zvichiitika here?

Mazuva ano, vanhu vakawanda vari kutambura nehondo, nzara, kudengenyeka kwenyika, nezvirwere. Semuenzaniso, muna 2004 muIndian Ocean makaitika kudengenyeka kwenyika kwakaita kuti kuve netsunami yakauraya vanhu vanosvika 225 000. Munguva inongoti pfuurei gore, chirwere cheCOVID-19 chakauraya vanhu vanosvika 2, 6 miriyoni pasi rese. Jesu akati zvinhu izvi zvaizoratidza kuti nyika yava pedyo kuguma.

 “MAZUVA EKUPEDZISIRA”

MuBhaibheri, “mazuva ekupedzisira” inguva yekuti mugumo unenge wava pedyo kusvika. (2 Petro 3:3, 4) 2 Timoti 3:1-5 inotaura kuti mumazuva ekupedzisira vanhu vachange vava kunyanyisa kuita zvinhu zvakaipa. (Ona bhokisi rakanzi “ Nyika Painenge Yava Pedyo Kuguma.”) Mazuva ano uri kuona here vanhu vanongofunga zvakavanakira, vane makaro, vanotyisa uye vasina rudo? Zvinhu izvi zvinongotiratidza kuti tava pedyo nemugumo.

Mazuva ekupedzisira achange akareba zvakadii? Bhaibheri rinoti ingori “nguva pfupi.” Kana nguva iyoyo yangopera, Mwari achabva aparadza vaya “vari kuparadza nyika.”—Zvakazarurwa 11:15-18; 12:12.

 NYIKA ITSVA YAVA PEDYO!

Mwari akatosarudza zuva nenguva yaachaparadza nyika ino yakaipa. (Mateu 24:36) Asi pane mashoko anofadza. Mwari “hapana waanoda kuti aparadzwe.” (2 Petro 3:9) Ari kupa vanhu mukana wekuti vadzidze nezvake uye vamuteerere. Nemhaka yei? Nekuti anoda kuti tipone paachaparadza nyika, torarama munyika itsva inenge yava paradhiso.

Mwari akaita urongwa hwekuti vanhu vadzidziswe zvavanofanira kuita kana vachida kuzorarama munyika itsva inenge ichitongwa neUmambo hwake. Jesu akati mashoko akanaka eUmambo hwaMwari aizoparidzwa “munyika yese.” (Mateu 24:14) Muna 2019, Zvapupu zvaJehovha pasi rese zvakaita maawa anopfuura 2 bhiriyoni vachiparidza nekudzidzisa vanhu Bhaibheri. Jesu akati basa iri rekuparidza raizofanira kuitwa pasi rese mugumo usati wasvika.

Hurumende dzevanhu dzava pedyo kuparadzwa. Asi chinofadza ndechekuti, unogona kupona pachaparadzwa nyika worarama munyika inenge yava Paradhiso yakavimbiswa naMwari. Nyaya inotevera ichataurawo zvaunofanira kuita kuti uzoraramawo munyika itsva iyi.

Uprofita hwakataurwa naJesu ‘nezvemazuva ekupedzisira’ hunoita kuti tive netariro