Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Utongi hwaMwari hwaiita kuti zvisikwa zvake zvese zvigare zvakabatana uye zviri murunyararo

Nei Tichida Umambo hwaMwari?

Nei Tichida Umambo hwaMwari?

Panguva yakasikwa vanhu, Musiki wedu anonzi Jehovha ndiye ega aiva Mutongi. Aitonga nerudo. Akasikira vanhu musha wakanaka, akautumidza kuti Edheni, uye akavapa zvekudya zvakawanda. Akavapawo basa raigutsa. (Genesisi 1:28, 29; 2:8, 15) Vanhu vangadai vaine rugare kudai vakabvuma utongi hwaMwari hune rudo.

Vanhu vekutanga vakaramba kutongwa naMwari

Bhaibheri rinotaura kuti pane ngirozi yakapandukira Mwari, ichibva yazonzi Satani Dhiyabhorosi. Ngirozi iyi yakati vanhu vaizowedzera kufara kana vakararama vasingatongwi naMwari. Zvinosuwisa kuti vabereki vedu vekutanga, Adhamu naEvha, vakatevedzera Satani vachibva vapandukirawo Mwari.​—Genesisi 3:1-6; Zvakazarurwa 12:9.

Kupanduka kwakaita Adhamu naEvha, kwakaita kuti varasikirwe nemusha wavo wakanaka uye tariro yekurarama nekusingaperi vaine utano hwakanaka. (Genesisi 3:17-19) Zvavakaita zvakakonzera matambudziko kuvana vavo. Bhaibheri rinoti nekutadza kwakaita Adhamu ‘chivi chakapinda munyika uye rufu rwakapinda nechivi.’ (VaRoma 5:12) Chivi chakaita kuti pavewo nemamwe matambudziko akakura: ‘Munhu anotonga mumwe munhu achimubata zvakaipa.’ (Muparidzi 8:9) Izvi zviri kureva kuti kana vanhu vakatongana pachavo, zvinokonzera matambudziko.

KUTANGA KWEUTONGI HWEVANHU

Nimrodhi akapandukira Jehovha

Nimrodhi ndiye munhu wekutanga anotaurwa muBhaibheri aiva mutongi. Akapandukira utongi hwaJehovha. Kubvira panguva iyoyo kusvikira iye zvino, kunewo vamwe vanhu vane simba vanodzvinyirira vamwe. Mambo ainzi Soromoni akararama makore 3 000 akapfuura akanyora kuti: “Ndakaona misodzi yevanhu vaidzvinyirirwa, uye pakanga pasina aivanyaradza. Uye vaya vaivadzvinyirira vaiva nesimba.”​—Muparidzi 4:1.

Nanhasi ndizvo zvichiri kungoitika. Muna 2009 rimwe bhuku rakabudiswa neSangano Remubatanidzwa Wenyika Dzepasi Rese rakati, utungamiriri hwakaipa ndihwo “hunonyanya kukonzera matambudziko evanhu.”

MWARI AVA PEDYO KUZOPINDIRA!

Vanhu vari kuda vatungamiriri vakanaka uye hurumende iri nani. Ndizvo zviri kuronga kuzoitwa neMusiki wedu!

Kunyange hurumende dzinonzi dziri nani, dzatadza kupedza matambudziko ese evanhu

Mwari akagadza Umambo, kana kuti hurumende, ichabvisa utongi hwese hwevanhu uye ‘icharamba iripo nekusingaperi.’ (Dhanieri 2:44) Uhwu ndihwo Umambo hunogara huchinyengetererwa nemamiriyoni evanhu. (Mateu 6:9, 10) Asi Mwari achange asiri iye Mambo wehurumende iyi. Akagadza mumwe munhu akamborarama pano panyika kuti azova Mambo. Ndiani iyeye?