Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Ndiani Mambo weUmambo hwaMwari?

Ndiani Mambo weUmambo hwaMwari?

Mwari ane vamwe vanyori veBhaibheri vaakaudza kuti vataure mazivire atingaita munhu aizova Mutongi weUmambo hwaMwari. Mutongi wacho:

  • Aizosarudzwa naMwari. “Ini pachangu ndakagadza mambo wangu . . . Ndichakupa marudzi kuti ave nhaka yako uye migumo yenyika kuti ive yako.”​—Pisarema 2:6, 8.

  • Aizova wedzinza raMambo Dhavhidhi. “Taberekerwa mwana, tapiwa mwanakomana . . . Utongi hwake huchangoramba huchikura uye kana ruri rugare ruchangoramba ruripo pachigaro cheumambo chaDhavhidhi nepaumambo hwake, kuti ahusimbise.”​—Isaya 9:6, 7.

  • Aizoberekerwa muBhetrehema. “Iwe Bhetrehema . . . , kwauri kuchabva munhu achava mutongi achindimiririra . . . Ukuru hwake huchazivikanwa kumigumo yenyika.”​—Mika 5:2, 4.

  • Aizorambwa nevanhu ourayiwa. “Akazvidzwa, uye takamuona seasingakoshi. . . . Iye akabayiwa nekuda kwekudarika kwedu; akapwanyiwa nekuda kwekukanganisa kwedu.”​—Isaya 53:3, 5.

  • Aizomutswa kubva kuvakafa uye okwidziridzwa. “Hamuzondisiyi muGuva. Hamuzoregi munhu wenyu akavimbika achiona gomba. . . . Kuruoko rwenyu rwerudyi kune mufaro nekusingaperi.”​—Pisarema 16:10, 11.

Jesu Kristu Ndiye Mambo Anonyatsokodzera

Hakuna mumwe munhu anonyatsoenderana nezvataurwa apa kunze kwaJesu Kristu. Amai vake Mariya, vakanga vatoudzwa nengirozi kuti: “Mwari achamupa chigaro cheumambo chababa vake Dhavhidhi, . . . uye Umambo hwake hauzogumi.”​—Ruka 1:31-33.

Jesu haana kumbotonga vanhu paaiva panyika. Asi achazotonga vanhu ari kudenga saMambo weUmambo hwaMwari. Chii chinoita kuti anyatsokodzera kutonga? Chimbofunga zvaakaita paaiva panyika.

  •   Jesu aida vanhu. Jesu akabatsira varume nevakadzi, vakuru nevadiki pasinei nekuti vaiva vanhu vakaita sei. (Mateu 9:36; Mako 10:16) Mumwe murume aiva nemaperembudzi paakamukumbira achiti: “Kana muchida henyu, munogona kundichenesa,” Jesu akasiririswa naye, achibva amuporesa.​—Mako 1:40-42.

  • Jesu akatidzidzisa zvatinofanira kuita kuti tifadze Mwari. Akati: “Hamungagoni kushandira Mwari pamwe chete nePfuma.” Akatiwo: “Zvinhu zvese zvamunoda kuti vanhu vakuitirei, vaitireiwo izvozvo.” Akaratidza kuti Mwari haagumiri pakutarisa zvatinoita asi anotarisawo zviri mupfungwa nemwoyo. Saka kana tichida kufadza Mwari tinofanira kudzora zvatinofunga mumwoyo. (Mateu 5:28; 6:24; 7:12) Akatiwo kana tichida kunyatsofara zvechokwadi, tinofanira kudzidza zvinodiwa naMwari tozviita​—Ruka 11:28.

  • Jesu akatidzidzisa chinonzi rudo. Mashoko nezviito zvaJesu zvaiva nesimba uye zvaisvika pamwoyo yevateereri vake. “Vanhu vakashamiswa nemadzidzisiro ake, nekuti akanga achivadzidzisa semunhu ane chiremera.” (Mateu 7:28, 29) Akavaudza kuti: ‘Idai vavengi venyu.’ Akatonyengetererawo vamwe vakanga vakonzera kuti afe achiti: “Baba, varegererei, nekuti havazivi zvavari kuita.”​—Mateu 5:44; Ruka 23:34.

Jesu ndiye anonyatsokwanisa kutonga pasi rese zvakanaka nekuti anoda vanhu. Saka achatanga kutonga riini?