Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhaibheri Richiri Kushanda Here?

Bhaibheri Richiri Kushanda Here?

VAMWE VANOTI AIWA. Mumwe chiremba akati kushandisa Bhaibheri kwakafanana nekudzidzisa chemistry uchishandisa bhuku rakanyorwa kuma1920. Munhu asingabvumi kuti Bhaibheri rinoshanda anogona kukubvunza kuti ungashandisa here bhuku remakombiyuta rakanyorwa kare kuti uzive mashandiro emakombiyuta emazuva ano. Izvi zvinoratidza kuti vamwe vanofunga kuti Bhaibheri harichashandi.

Iye zvino zvakwava nemaTV neindaneti, zvine musoro here kutsvaga mazano kubva muBhaibheri? Mawebsite akawanda ari kupa vanhu mazano panyaya dzakasiyana-siyana. Vanhu vakadzidza, vane mukurumbira uye vanyori vemabhuku vari kubuda paTV vachipawo mazano. Kunewo mabhuku akawanda anotengeswa mumashopu, uye vakawanda vari kuatenga.

Nezvese izvi zvavako mazuva ano, munhu angatsvagirei mazano muBhaibheri rakanyorwa makore anenge 2 000 apfuura? Ichokwadi here kuti kutsvaga mazano mubhuku rekare iroro kwakafanana nekushandisa bhuku rekare rechemistry kana remakombiyuta? Aiwa, hachisi chokwadi. Zvinhu zvesainzi zvinogara zvichichinja, asi zvinodiwa nevanhu pakurarama hazvichinji. Vanhu vachiri kuda kuziva chinangwa cheupenyu, zvavangaita kuti vawane mufaro, vanzwe vakachengeteka, vagarisane mumhuri, uye vave neshamwari dzechokwadi.

Kunyange zvazvo Bhaibheri rakanyorwa kare, rinobatsira pazvinhu izvi uye pane zvimwewo zvakawanda. Rakafemerwa neMusiki wedu uye rinotibatsira pane zvese zvatinoita muupenyu uye pamatambudziko atingasangana nawo. (2 Timoti 3:16, 17) Zvarinotaura hazvimbotadzi kushanda! Iro pacharo rinoti: “Shoko raMwari ibenyu.”—VaHebheru 4:12.

Zvinotaurwa neBhaibheri ndezvechokwadi here? Richiri kushanda here kana kuti harichashandi? Magazini ino ichakubatsira kupindura mibvunzo iyi.