Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Waizviziva Here?

Waizviziva Here?

Munguva yakaitika zviri muBhaibheri mipumburu (scrolls) yaigadzirwa uye yaishandiswa sei?

Mipumburu yematehwe yebhuku raEsteri yakazogadzirwa kuma1700

Evhangeri yaRuka inotaura kuti Jesu akavhura mupumburu waIsaya, ndokuuverenga achibva azoupeta. Panoperera Evhangeri yaJohani, Johani anotaurawo nezvemupumburu, achiti zviratidzo zvose zvakaitwa naJesu zvakanga zvisingakwani mumupumburu waakanyora.—Ruka 4:16-20; Johani 20:30; 21:25.

Mipumburu yaigadzirwa sei? Zvidimbu zvematehwe kana kuti nhokwe zvaibatanidzwa kusvika zvareba. Zvaimonererwa pachitanda, divi rakanga rakanyorwa richipinda mukati. Mashoko acho ainyorwa ari muzvikamu zvipfupi, zvinobva kumusoro zvichidzika. Kana mupumburu wacho wakareba, waiiswa chitanda kwaunotangira, chimwe choiswa kwaunoperera. Saka pakuverenga, munhu aizoshandisa chimwe chitanda pakubhedhenura mupumburu wacho, uye chimwe chitanda pakupeta kwaainge abva, kusvikira awana paari kuda.

“Mupumburu wainge wakanakira pakuti waigona kureba (kazhinji kacho mamita anenge 10) zvekuti kunyange bhuku rese raikwana mumupumburu mumwe chete, uyo waiita mudiki kana wapetwa,” rinodaro The Anchor Bible Dictionary. Semuenzaniso, zvinofungidzirwa kuti Evhangeri yaRuka yaizokwana mumupumburu wakareba anenge mamita 9,5. Pamwe pacho kumusoro nekuzasi kwemupumburu kwaichekererwa, kwokweshwa nedombo kuti kusamare uye kwozopendwa.

“Vakuru vevapristi” vanotaurwa muMagwaro echiKristu echiGiriki vangangodaro vaiva vanaani?

Kubva pakatanga urongwa hwekuti rudzi rwevaIsraeri rwuve nevapristi, paigadzwa murume mumwe chete kuti ashande semupristi mukuru. Pakutanga mupristi mukuru aigadzwa kweupenyu hwake hwose. (Numeri 35:25) Aroni ndiye aiva mupristi mukuru wekutanga. Kazhinji kacho mupristi mukuru paaifa, mwanakomana wake mukuru ndiye aibva agadzwa panzvimbo yake. (Eksodho 29:9) Varume vakawanda vedzinza raAroni vakashanda sevapristi, asi paingova nevashomanana vakava vapristi vakuru.

VaIsraeri pavakanga vava kutongwa nemamwe marudzi, vatongi vacho avo vaisava vaIsraeri vaigadza nekubvisa vapristi vakuru vechiJudha pavaidira. Asi zvinoita sekuti vapristi vakuru vatsva vaiwanzova vemumhuri dzainge dzakasarudzwa, kazhinji kacho dzedzinza raAroni. Zviri pachena kuti mashoko ekuti “vakuru vevapristi” aireva vapristi vaiva nezvinzvimbo zvairemekedzwa. Vakuru vevapristi vanotaurwa muMagwaro echiKristu echiGiriki vangangodaro vaisanganisira vakuru vemapoka 24 eupristi; vapristi vaiva nezvinzvimbo zvairemekedzwa vaibva mumhuri dzevapristi vakuru, uye vapristi vakuru vainge vabviswa pachigaro vakadai saAnasi.—1 Makoronike 24:1-19; Mateu 2:4; Mako 8:31; Mabasa 4:6; Bhaibheri reShanduro yeNyika Itsva yeMagwaro Matsvene yeChirungu.