Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 UCHENJERI HWEKARE HUNOTIBATSIRA MAZUVA ANO

Musazvidya Mwoyo

Musazvidya Mwoyo

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Regai kuzvidya mwoyo pamusoro pemweya yenyu.”​—Mateu 6:25.

Zvinorevei? Jesu akataura mashoko aya muMharidzo yepaGomo. Rimwe duramazwi reBhaibheri rinoti shoko rechiGiriki rinoshandurwa kuti “kuzvidya mwoyo” rinogona kureva zvinoitwa nemunhu kana ari murombo, aine nzara kana kuti paanowirwa nemamwe matambudziko muupenyu hwake hwezuva nezuva. Kuzvidya mwoyo kunowanzoreva kuzvinetsa nekufunga zvinhu zvinogona kuitika mune ramangwana. Zvingori matiri uye hazvina kuipa kuti tifunge nezvezvinhu zvatinoda kuti tirarame uye kuti vatinoda vagare zvakanaka. (VaFiripi 2:20) Asi Jesu paakati “musambozvidya mwoyo,” akanga achinyevera vateveri vake kuti vasashayiswa mufaro nekunyanya kutyira kuti ramangwana ravo richange rakamira sei.—Mateu 6:31, 34.

Zvichiri kushanda here mazuva ano? Nei kuri kuchenjera kuti titeerere mashoko aJesu? Mamwe mabhuku anoti munhu paanonyanya kunetseka mupfungwa zvinozokonzera “matambudziko eutano akadai semaronda emudumbu, chirwere chemwoyo uye asima.”

Jesu akapa chikonzero chine musoro chokuti tisanyanya kuzvidya mwoyo: Kuzvidya mwoyo hakuna zvakunobatsira. Jesu akabvunza kuti: “Ndiani wenyu anogona kuwedzera kubhiti rimwe chete paurefu hwoupenyu hwake nokuzvidya mwoyo?” (Mateu 6:27) Kuzvidya mwoyo hakuwedzeri mazuva eupenyu hwedu kana nepaduku pose uye hakuite kuti upenyu hwedu huve nani. Uyezve kazhinji zvinhu zvatinenge tichitya hazvisirizvo zvinozoitika. Mumwe muongorori weBhaibheri akati: “Kunetseka nezveremangwana kupedza nguva uye zvatinenge tichityira kashoma kuti zviitike.”

Tingaita sei kuti tisazvidya mwoyo? Chekutanga, vimba naMwari. Kana Mwari achipa shiri zvekudya uye achishongedza maruva, angatadza here kuriritira vanhu vanokoshesa kunamatwa kwake kupfuura zvimwe zvose muupenyu hwavo? (Mateu 6:25, 26, 28-30) Chechipiri, usanetseka nezvezuva rinotevera. Jesu akati, “Musambozvidya mwoyo pamusoro pezuva rinotevera, nokuti zuva rinotevera richava nokuzvidya mwoyo kwaro.” Haubvumiwo here kuti “zuva rimwe nerimwe rinokwanirwa nouipi hwaro”?​—Mateu 6:34.

Kana tikateerera mashoko aJesu euchenjeri zvinoita kuti tisabatwa nezvimwe zvirwere zvinokonzerwa nekuzvidya mwoyo. Kupfuura izvozvo tichava nerugare rwepfungwa, rwunonzi neBhaibheri “rugare rwaMwari.”—VaFiripi 4:6, 7.