Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhaibheri Rinotii?

Bhaibheri Rinotii?

Chii chinoitika patinofa?

VAMWE VANOTI patinofa pane chimwe chinhu chiri matiri chinoenderera mberi nekurarama kune imwe nzvimbo uye vamwe vanoti kana munhu afa zvatopera. Munotiwo chii?

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI

“Vakafa havana kana chavanoziva.” (Muparidzi 9:5) Kana tafa tinenge tisisipo.

ZVIMWE ZVATINODZIDZA MUBHAIBHERI

  • Munhu wekutanga Adhamu akadzokera kuguruva paakafa. (Genesisi 2:7; 3:19) Saka munhu wese paanofa anodzokerawo kuguruva.—Muparidzi 3:19, 20.

  • Vanhu pavanofa vanoregererwa kana kuti vanosunungurwa pazvivi zvavo. (VaRoma 6:7) Munhu haazorangirwi zvivi zvake kana achinge afa.

Vakafa vachamuka here?

UNOTI CHII?

  • Hongu

  • Kwete

  • Pamwe

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI

“Kuchava nokumuka.”—Mabasa 24:15.

CHII CHIMWE CHATINOGONA KUDZIDZA MUBHAIBHERI?