NHARIREYOMURINDI Nhamba 1 2016 | Nei Tichifanira Kuva Vanhu Vakatendeseka?

Vanhu vakawanda vanonyepa kamwe chete pamaminitsi 10 ega ega pavanenge vachitaura. Nei uchifanira kuva munhu akatendeseka?

NYAYA IRI PAKAVHA

Kutendeseka Ndekwechinyakare Here?

Vanhu pavakaona zvakaitika kuna Hitoshi vangafunga kuti kutendeseka ndekwechinyakare.

NYAYA IRI PAKAVHA

Kusatendeseka Kunokukanganisa Sei?

Ona zvakaipira nhema.

NYAYA IRI PAKAVHA

Kutendeseka Kwakanakirei?

Vamwe vachitaura zvakaitika kwavari zvinoratidza kuti kutendeseka kunobatsira.

BHAIBHERI RINOCHINJA UPENYU

Ndipeiwo Gore Rimwe Chete Rerugare Uye Mufaro

Alain Broggio akabayiwa mwoyo nemashoko ari pana 1 Johani 1:9.

Waizviziva Here?

Mipumburu (scrolls) inotaurwa muBhaibheri yaigadzirwa uye yaishandiswa sei? Panenge pachitaurwa ‘mukuru wevapristi’ muMagwaro echiKristu echiGiriki panenge pachitaurwa nezvaani?

Zvaungaita Kana Uine Zvauri Kutyira

Zvinhu zvitatu zvaunogona kuita kana uine zvauri kutyira.

UCHENJERI HWEKARE HUNOTIBATSIRA MAZUVA ANO

Musazvidya Mwoyo

Jesu akatiudza kuti tirege kuzvidya mwoyo uye akatsanangura kuti tingazviita sei.

Bhaibheri Rinotii?

Vakafa vachazomuka here?

Zvimwe Zviri paIndaneti

Bhaibheri Rinogona Kundibatsira Here Kana Ndakaora Mwoyo?

Pane zvinhu zvitatu zvatinopiwa naMwari zvinotibatsira patinenge takaora mwoyo.