Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 CHIDZIDZO 4

Kushanda Nesimba

Kushanda Nesimba

KUSHANDA NESIMBA KUNOSANGANISIREI?

Vanhu vanoshanda nesimba vanovimbwa navo. Pavanopiwa basa, vanoriita uye vanoripedza nenguva.

Kunyange vachiri vadiki, vana vanogona kutodzidza kushanda nesimba. “Mwana paanenge ava nemwedzi 15 anenge ava kukwanisa kuita zvaanonzi aite nemubereki. Paanenge ava nemwedzi 18 anenge ava kuda kuita chero zvinenge zvichiitwa nevabereki vake,” rinodaro bhuku rinonzi Parenting Without Borders. “Munyika dzakawanda vana pavanenge vari pakati pemakore 5 ne7, vabereki vanotanga kuvadzidzisa mabasa epamba. Zvisinei nekuti vachiri vadiki, vanotokwanisa kuita mabasa acho.”

NEI KUSHANDA NESIMBA KUCHIKOSHA?

Mune dzimwe nzvimbo, vechidiki vati kurei vanobva pamba vachinogara vega, asi vanoomerwa nazvo vobva vadzokera kuvabereki. Chinonyanya kuita kuti zvidaro ndechekuti vana vacho vanenge vasina kudzidziswa kushandisa mari zvakanaka, kuita mabasa epamba, kana kuzvitsvagira zvekurarama nazvo.

Saka zvakanaka kugara madzidzisa vana venyu kushanda nesimba kuitira pavanozokura. “Hamufaniri kungoramba muchivaitira zvese, mobva mazongovati vachizviraramira vega pavanosvitsa makore 18,” rinodaro bhuku rinonzi How to Raise an Adult.

MADZIDZISIRO AMUNGAITA MWANA WENYU

Vapei mabasa ekuita pamba.

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Kushanda zvakaoma kwese kune zvakunobatsira.”​—Zvirevo 14:23.

Vana vanoda kushanda nevabereki vavo. Saka shandisai mukana iwoyo kuti muvape mabasa ekuita pamba.

Vamwe vabereki vanozeza kupa vana mabasa epamba. Vanenge vachiti vana vavo vachiri kuenda kuchikoro vane homuweki yakawanda, saka havadi kuvaremedza nebasa repamba.

Asi vana vanoita mabasa pamba vanowanzogona kuchikoro, nekuti mabasa iwayo anovadzidzisa kuita basa ravanenge vanzi vaite nevadzidzisi. Bhuku rambotaurwa rinonzi Parenting Without Borders rinoti, “kana tikasabvuma kubatsirwa nevana vedu vachiri vadiki, vanogona kufunga kuti kubatsira vamwe hakukoshi . . . Vanenge vava kutotarisira kuti vachaitirwa zvese nevamwe.”

 Saka kuita mabasa epamba kunobatsira vana kuti vadzidze kubatsira vamwe pane kungofunga zvakavanakira. Mabasa epamba anoita kuti vana vaone kuti vanokosha mumhuri, uye vanoona mabasa acho sezvinhu zvavanofanira kuita.

Batsirai vana venyu kubvuma kana vakakanganisa.

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Teerera zano uye bvuma kurayirwa, kuti uve akachenjera mune ramangwana.”​—Zvirevo 19:20.

Ngatitii mwana wenyu apwanya chinhu chemumwe munhu netsaona. Hamufaniri kuvanza zvaitika. Anofanira kutobvuma mhosva yake uye dzimwe nguva kutotenga chinhu chacho.

Kana mwana achiziva kuti anokanganisa achadzidza

  • kutaura chokwadi uye kubvuma kana akanganisa

  • kusapa vamwe mhosva

  • kusapa tuzvikonzero

  • kukumbira ruregerero