Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

MUKAI! Nhamba 2 2019 | Zvinhu 6 Zvinofanira Kudzidziswa Vana

Zvinhu 6 Zvinofanira Kudzidziswa Vana

Munoda kuti mwana wenyu azova munhu akaita sei paanenge akura?

  • Anozvidzora

  • Anozvininipisa

  • Anoshingirira

  • Anoshanda Nesimba

  • Anoziva Zvaanoita

  • Akatendeseka

Vana havangoerekani vava neunhu hwakadai. Vanoda kutungamirirwa nemi.

Magazini ino ichataura zvinhu 6 zvakakosha zvamunogona kudzidzisa vana venyu, uye zvidzidzo izvi zvichavabatsira pavanenge vakura.

 

Kuzvidzora

Nei kuzvidzora kuchikosha, uye tingaitei kuti tive vanhu vanozvidzora?

Kuzvininipisa

Kana vana vakadzidziswa kuzvininipisa zvichavabatsira iye zvino kunyange pavanokura.

Kushingirira

Kana vana vakadzidziswa kushingirira, vanokwanisa kuzokunda matambudziko muupenyu.

Kushanda Nesimba

Munhu anofanira kudzidza kushanda nesimba achiri mudiki here kana kuti akura?

Kutungamirirwa Nevanhu Vakuru

Vana vanoda kutungamirirwa, asi ndiani angavatungamirira?

Kuva Netsika Dzakanaka

Kana mukadzidzisa vana venyu kuva netsika dzakanaka zvichavabatsira mune remangwana.

Vabereki Vangawanepi Mamwe Mazano?

Vabereki vanodawo mazano anovabatsira pakurera vana. Kuti muwane mamwe mashoko, endai pajw.org.