Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Kuregererana kunogona kudzimura chimoto

 VAKAROORANA

4: Kuregererana

4: Kuregererana

ZVINOREVEI?

Kuregerera kubvisa chigumbu kana hasha mumwoyo mako kana wakanganisirwa. Kuregerera munhu hakurevi kuti wava kurerutsa nyaya yacho, kana kuti uri kuita sekuti hapana chamboitika.

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Rambai muchishivirirana nokukanganwirana nomwoyo wose kana paine munhu ane chikonzero chokunyunyutira mumwe.”​—VaKorose 3:13.

“Kana uchida mumwe munhu, hauzongotarisi zvaanokanganisa asi uchatarisawo zvakanaka zvaanoedza kuita.”​—Aaron.

NEI ZVICHIKOSHA?

Kuchengeta chigumbu kunoita kuti usafara uye kunogona kukanganisa utano hwako newanano yako.

“Murume wangu akambondirwadzisa zvisingaiti. Akakumbira ruregerero asi zvakambondiomera kumuregerera. Ndakazomuregerera hangu, asi ndinozvidemba kuti ndakanonoka. Kunonoka kumuregerera kwakaita kuti timbonetsana.”​—Julia.

ZVAUNGAITA

ZVIONGORORE

Kana mumwe wako akazotaura kana kuita chinhu chinokurwadza, zvibvunze kuti:

  • ‘Handina kugumbuka zvenhando here?’

  • ‘Anyanya kunditadzira zvekuti ndingatoda kuti andikumbire ruregerero here kana kuti ndinogona hangu kungosiyana nazvo?’

KURUKURA NEMUMWE WAKO

  • Tinozoregererana papera nguva yakareba sei?

  • Tingaitei kuti tikurumidze kuregererana?

MAZANO

  • Kana watadzirwa, usafunga kuti mumwe wako azviita nemaune.

  • Edza kuregerera mumwe wako uchiyeuka kuti “tose tinokanganisa kazhinji.”​—Jakobho 3:2.

“Zviri nyore kuregererana kana tese takanganisa, asi hazvisi nyore kana ari munhu mumwe chete akanganisa. Zvinotoda kuzvininipisa kuti uregerere mumwe munhu.”​—Kimberly.

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Kurumidza kugadzirisa nyaya.”​—Mateu 5:25.

Kuchengeta chigumbu kunoita kuti usafara uye kunogona kukanganisa utano hwako newanano yako