Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Nei Tichitambura, Tichichembera, Uye Tichifa?

Nei Tichitambura, Tichichembera, Uye Tichifa?

Musiki wedu anotiona sevana vake. Haadi kuti titambure. Asi vanhu vakawanda mazuva ano vari kutambura. Nemhaka yei?

Tiri Kutambura Nemhaka Yezvakaitwa Nevabereki Vedu Vekutanga

“Chivi chakapinda munyika nemunhu mumwe chete uye rufu rwakapinda nechivi, rufu rukabva rwapararira kuvanhu vese.”—VAROMA 5:12.

Mwari paakasika vabereki vedu vekutanga, Adhamu naEvha, akavapa pfungwa nemiviri zvisina chivi. Akavapawo musha wakanaka panyika wainzi munda weEdheni. Akavaudza kuti vanogona kudya michero yemiti yese yavanoda kunze kwemuti mumwe chete. Asi Adhamu naEvha havana kuteerera zvavakaudzwa. Vakabva vadya muchero wavakanga varambidzwa vachibva vava nechivi. (Genesisi 2:15-17; 3:1-19) Nemhaka yekusateerera kwavakaita, Mwari akabva avadzinga mumunda weEdheni uye vakatanga kurarama upenyu hwakaoma. Nekufamba kwenguva, vakazobereka vana uyewo vana ivavo vakatangawo kutambura. Adhamu naEvha vakasvika pakuchembera vachibva vafa. Uye ndizvo zvinoitawo vana vavo. (Genesisi 3:23; 5:5) Iye zvino tinorwara, tinochembera, uye tinofa nemhaka yechivi chakaitwa nevabereki vedu vekutanga.

Ngirozi Dzakaipa Dzinoitawo Kuti Titambure

“Nyika yese iri musimba reakaipa.”—1 JOHANI 5:19.

‘Akaipa’ uyu ari kutaurwa ndiSatani. Satani ingirozi yakapandukira Mwari. (Johani 8:44; Zvakazarurwa 12:9) Pava paya, dzimwe ngirozi dzakabatanawo naye pakupandukira Mwari uye dzinonzi madhimoni. Ngirozi idzi dzakaipa dzinoshandisa simba radzo kunyengera vanhu uye kuvabvisa pana Mwari. (Pisarema 106:35-38; 1 Timoti 4:1) Satani nemadhimoni ake vanonakidzwa nekuona vanhu vachitambura.

Zvisarudzo Zvakaipa Zvatinoita, Zvinoitawo Kuti Titambure

“Zvinodyarwa nemunhu, ndizvo zvaachakohwa.”—VAGARATIYA 6:7.

Tese tinotambura nenzira dzakasiyana-siyana zvichikonzerwa nechivi chatakaberekwa tiinacho uye nyika yakaipa yaSatani yatiri kurarama mairi. Asi pamwe pacho vanhu ndivo vanoita kuti upenyu hwavo huwedzere kuoma. Sei? Pavanoita zvinhu zvakaipa kana kuti pavanotadza kuita zvisarudzo zvakanaka, zvinhu zvakaipa zvinobva zvaitikawo kwavari. Asi kana vakaita zvinhu zvakanaka, zvinhu zvinovafambirawo zvakanaka. Semuenzaniso, kana baba vachishanda nesimba, vakatendeseka, uye vachida mhuri yavo zvinhu zvichavafambira zvakanaka uye mhuri yavo ichagara ichifara. Asi kana vachiita zvekubheja, vachinwa doro zvakanyanya, uye vasingadi kushanda, zvichaita kuti mhuri yavo itambure. Saka kuteerera zvatinoudzwa neMusiki wedu kunotibatsira. Anoda kuti zvinhu zvitifambire zvakanaka uye tive ‘nerugare rukuru.’—Pisarema 119:165.

Tiri Kutambura Nekuti Tiri “Mumazuva Ekupedzisira”

“Mumazuva ekupedzisira . . . , vanhu vachava vanozvida, vanoda mari,. . . vasingateereri vabereki, . . . vasingazvidzori, vanotyisa, vasingadi zvakanaka.”—2 TIMOTI 3:1-5.

Zvataurwa mumavhesi aya, ndizvo zvatiri kuona zvichiitika mumazuva ano. Zviri kuitwa nevanhu zvinonyatsoratidza kuti tiri kurarama “mumazuva ekupedzisira.” Bhaibheri rakagara rataurawo kuti mumazuva ano ekupedzisira maizova nehondo, nzara, kudengenyeka kwenyika, uye zvirwere. (Mateu 24:3, 7, 8; Ruka 21:10, 11) Zvese izvi zvinokonzera kuti vanhu vatambure uye vafe.