Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

NZIRA YEKUWANA MUFARO

Tariro

Tariro

“[Ndine] pfungwa dzorugare, kwete dzedambudziko, kuti ndikupei nguva yemberi netariro.”Jeremiya 29:11.

“TARIRO INOKOSHA CHAIZVO PAKUNAMATA KWEDU,” rakadaro bhuku rinonzi Hope in the Age of Anxiety. “Uye inotibatsira kuti tisapererwa, tisazviita vanazindoga uye tisatya.”

Bhaibheri rinoratidza kuti tinofanira kuva netariro, asi rinotiudzawo kuti tisava netariro dzenhema. “Usavimba nevanokudzwa, kana nomwanakomana womunhu wepanyika, asingagoni kuponesa,” inodaro Pisarema 146:3. Panzvimbo pekuvimba nevanhu, tinofanira kuvimba neMusiki wedu, uyo ane simba rekuzadzisa zvaanenge avimbisa. Zvii zvaakativimbisa? Inzwa zvimwe zvacho.

UIPI HUCHAPERA; VANHU VAKARURAMA VOGARA MURUGARE NEKUSINGAPERI: “Kwangosara nguva duku, munhu akaipa haazovipozve; . . . asi vanyoro ndivo vachagara nhaka yenyika, uye vachafara kwazvo norugare rukuru,” inodaro Pisarema 37:10, 11. Vhesi 29 inobva yati ‘vakarurama vachagara panyika nokusingaperi.’

HONDO DZICHAPERA: “Jehovha, . . . anogumisa hondo kusvikira kumugumo wenyika. Anotyora uta uye anogura-gura pfumo; anopisa ngoro nomoto.”—Pisarema 46:8, 9.

KURWARA, KUTAMBURA UYE RUFU ZVICHAPERA: “Tende raMwari riri pakati pevanhu, . . . achapukuta misodzi yose pamaziso avo, rufu haruchazovipo, kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa hazvingazovipozve.”—Zvakazarurwa 21:3, 4.

MUNHU WESE ACHAWANA ZVEKUDYA ZVINOMUKWANIRA: “Panyika pachava nezviyo zvizhinji kwazvo; zvichafashukira pamusoro pemakomo.”—Pisarema 72:16.

PACHAVA NEHURUMENDE IMWE CHETE YAKANAKA, ICHATUNGAMIRIRWA NAJESU: “[Jesu Kristu] akapiwa ushe nokukudzwa noumambo, kuti vanhu, mapoka emarudzi nemitauro vamushumire vose. Ushe hwake ushe hunogara nokusingagumi, husingazopfuuri, uye umambo hwake ndohuya husingazoparadzwi.”—Dhanieri 7:14.

Tinoziva sei kuti zvinhu izvi zvichaitika? Jesu paakanga ari panyika, akaita zvinhu zvinoratidza kuti akakodzera kuva Mambo. Akaporesa vairwara, akapa zvekudya vaitambura, uye akamutsa vanhu vakafa. Chinonyanya kukosha idzidziso dzaaipa, dzaisanganisira mazano achaita kuti vanhu vazokwanisa kurarama nekusingaperi vakabatana. Akataurawo zvinhu zvaizoratidza kuti nyika yava pedyo kuparadzwa.

RUGARE TANGE NHAMO

Jesu akataura kuti mumazuva ekupedzisira muchange muzere matambudziko. Zvimwe zvaakataura zvinoratidza kuti ‘nyika yava kuguma’ zvinosanganisira hondo, kushomeka kwezvekudya, zvirwere, uye kudengenyeka kwenyika. (Mateu 24:3, 7; Ruka 21:10, 11; Zvakazarurwa 6:3-8) Akatiwo: “Rudo rwevazhinji ruchatonhora nokuda kwokuwedzera kwokusateerera mutemo.”—Mateu 24:12.

Kutonhora kwerudo kuri kunyatsooneka uye mumwe munyori weBhaibheri akatombozvitaurawo. Pana 2 Timoti 3:1-5, panotaura kuti “mumazuva okupedzisira,” vanhu vachange vachizvida, vachida mari uye mafaro. Vachange vakaoma musoro, uye vachityisa. Mhuri dzichange dzisingacharatidzani rudo, uye vana vasingachateereri vabereki. Unyengeri huchange hwazara mumachechi.

Matambudziko aya anoratidza kuti tiri kurarama mumazuva ekupedzisira. Anoratidzawo kuti Umambo hwava pedyo kuunza rugare. Jesu paaitaura zvinhu zvichaitika mumazuva ekupedzisira akataurawo kuti: “Aya mashoko akanaka oumambo achaparidzwa munyika yose inogarwa kuti ave uchapupu kumarudzi ose; uye zvadaro kuguma kuchasvika.”—Mateu 24:14.

Mashoko aya akanaka ari kuyambira vanhu vakaipa, asi kune vakanaka ari kuvapa tariro yekuti zvese zvakavimbiswa naMwari zvava pedyo kuzadzika. Unoda kuziva zvakawanda nezvemakomborero acho here? Kana uchida, verenga peji inotevera.