Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

NZIRA YEKUWANA MUFARO

Chinangwa Cheupenyu

Chinangwa Cheupenyu

TAKASIYANA NEMHUKA PAZVINHU ZVAKAWANDA. TINOKWANISA KUNYORA, KUDHIROWA, KUGADZIRA ZVINHU UYE TINOTSVAGA MHINDURO DZEMIBVUNZO INOKOSHA MUUPENYU: Nyika yakasikirwei? Isu takabvepi? Chinangwa cheupenyu ndechei? Ramangwana rakamira sei?

Vamwe vanhu havadi kutsvaga mhinduro nekuti vanofunga kuti dzakaoma kunzwisisa. Vamwe vanoti mibvunzo iyi haina basa nekuti upenyu hwakangoerekana hwavapo. “Hakuna chinonzi mwari, hakuna chinonzi chinangwa,” akadaro mumwe purofesa anonzi William Provine. Akawedzera kuti: “Mumwe nemumwe anofanira kuita zvaanofunga kuti ndizvo zvakanaka, upenyu hahuna chinangwa.”

Asi kune vamwe vasingabvumirani nepfungwa iyi. Vanoona kuti zvinhu zviri panyika uye zviri muchadenga zvakanyatsorongeka uye zvine mitemo yazvinotevedzera. Vanoshamiswa nemagadzirirwo akaitwa zvinhu izvi. Vamwe vanhu vanoedza kuzvikopa pavanogadzirawo zvinhu zvavo. Uye zvinhu zvinoshamisa zvavanoona mazuva ese zvinovaratidza kuti pane mumwe munhu akachenjera akazvigadzira kwete kuti zvakangoerekana zvaitika.

Izvi zviri kuita kuti vamwe vanhu vaiti zvinhu zvakaita zvekushanduka-shanduka vachinje mafungiro. Inzwa zvakataurwa nevamwe vavo.

ALEXEI MARNOV, CHIREMBA WENERVOUS SYSTEM. Anoti, “Kuchikoro taidzidziswa kuti Mwari haako uye kuti zvinhu zvakaita zvekushanduka-shanduka. Munhu aitenda muna Mwari ainzi haazivi.” Asi muna 1990, akatanga kuchinja mafungiro ake.

Anoti, “Ndakagara ndichingoda kunzwisisa kuti zvinhu zvinombofamba sei, kusanganisira mashandiro anoita uropi hwemunhu. Vaongorori vanoti hakuna chimwe chinhu chakaoma kunzwisisa mashandiro acho kupfuura uropi. Asi basa reuropi nderekungoti munhu azive zvinhu uye ova neunyanzvi, obva azofa here? Ndaiona zvisina musoro. Saka ndakatanga kuzvibvunza kuti: ‘Chinangwa chekurarama ndechei?’ Pashure pekufungisisa ndakazoona kuti panofanira kunge paine Musiki.”

Neshungu dzekuda kuziva chinangwa cheupenyu, Alexei akatanga kudzidza Bhaibheri. Mudzimai wake ndichiremba uye akanga asingatendiwo muna Mwari. Akazodzidzawo Bhaibheri, asi pakutanga aizviitira kuti aratidze murume wake kuti zvinotaurwa neBhaibheri ndezvenhema! Iye zvino vese vava kutenda muna Mwari uye vava kunzwisisa zvinotaurwa neBhaibheri nezvechinangwa cheupenyu.

HUABI YIN, NYANZVI YEZVESAINZI. Huabi Yin akaita makore akawanda achiongorora zuva.

Huabi anoti, “Senyanzvi dzesainzi, patinoongorora zvinhu zvakadai sekubuda kwezuva, tinoramba tichiona kurongeka kwemaitikiro ezvinhu, uye izvi zvinoratidza kuti zvinhu izvi zvine mitemo yazvinotevedzera. Chaindinetsa ndechekuti, ‘Akaisa mitemo yacho ndiani? Kana moto wekubikisa uchifanira kupota uchikuchidzirwa kana kuti kubviswa dzimwe huni, ko anoona nezvemapisiro anoita zuva ndiani?’ Ndakazoona kuti zvinotaurwa neBhaibheri ndizvo zvine musoro parinoti: ‘Pakutanga Mwari akasika matenga nenyika.’”—Genesisi 1:1.

Kutaura chokwadi, sainzi iri kubatsira kuti tinzwisise mibvunzo yakawanda yekuti “sei,” yakadai sekuti: Macell europi anoshanda sei? Zvinofamba sei kuti zuva ribudise chiedza uye ripise? Asi Alexei naHuabi vakazoona kuti Bhaibheri rinopindura mibvunzo inokosha yekuti “nei,” yakadai seyekuti: Nei nyika nezvinhu zviri muchadenga zvakasikwa? Nei paine mitemo inozvidzora? Nei tichirarama?

Richitaura nezvenyika, Bhaibheri rinoti: ‘Mwari haana kungoisikira pasina, akaiumba kuti igarwe.’ (Isaya 45:18) Saka Mwari ane chinangwa chaakasikira nyika, uye sezvatichaona munyaya inotevera, chinangwa ichocho ndicho chinoita kuti tive netariro yeramangwana.