Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

ZVINOTAURA BHAIBHERI

Kurotswa naMwari

Kurotswa naMwari

Mwari airotsa vanhu kuti avaudze zvimwe zvinhu here?

[Muprofita waMwari] Dhanieri akarota hope . . . ari pamubhedha wake. Panguva iyoyo akanyora hope dzacho. Akataura nhoroondo yakazara yenyaya dzacho.”Dhanieri 7:1.

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI

Mwari aitaura nevanhu nyaya dzinokosha achishandisa nzira dzakasiyana-siyana. Pane dzimwe nguva aitaura navo kuhope. Asi dzakanga dzisiri hope dzatajaira dzisina zvadzinoreva. Hope dzairotswa naMwari dzine zvadzaireva. Somuenzaniso, muprofita Dhanieri akaoneswa zvikara zvaimirira hurumende dzakasiyana-siyana kutangira pane yeBhabhironi kusvika iye zvino. (Dhanieri 7:1-3, 17) Mwari akataura kuhope naJosefa baba vaJesu, kuti atizire kuIjipiti nomudzimai wake nemwana. Izvi zvakaita kuti Jesu asaurayiwa naMambo aiva noutsinye ainzi Herodhi. Herodhi paakazofa, Mwari akaudzazve Josefa kuhope kuti achidzokera nemhuri yake.Mateu 2:13-15, 19-23.

Mwari achiri kurotsa vanhu here?

“Musapfuura zvinhu zvakanyorwa.”1 VaKorinde 4:6.

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI

Mwari akanyora Bhaibheri kuti tizive zvaanoda uye zvimwe zvirimo ihope dzaairotsa vamwe vanhu. Ndokusaka 2 Timoti 3:16, 17 ichiti: “Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari uye runobatsira pakudzidzisa, pakutsiura, pakururamisa zvinhu, pakuranga nokururama, kuti munhu waMwari akwanise zvizere, akashongedzerwa zvakakwana kuita mabasa ose akanaka.”

Bhaibheri ‘rinotishongedzera zvakakwana’ pakuti rinotiudza zvose zvatinofanira kuziva nezvaMwari, mitemo yake, unhu hwake hwakanaka uye chinangwa chake pakutisika. Ndokusaka mazuva ano Mwari asingacharotsi vanhu kuti avaudze zvaanoda. Kana tichida kuziva kuti ramangwana rakamira sei uye zvinodiwa naMwari, hatifaniri ‘kupfuura zvinhu zvakanyorwa’ muBhaibheri. Anenge munhu wose anokwanisa kuwana Bhaibheri overenga kuti azive zvinotaurwa naMwari uye hope dzakanyorwa imomo.

Chii chingaita kuti uvimbe nehope dzakanyorwa muBhaibheri?

“Vanhu vakataura zvichibva kuna Mwari sezvavaitungamirirwa nomudzimu mutsvene.”2 Petro 1:21.

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI

Hope dzakawanda dzakanyorwa muBhaibheri dzine zvadzaireva zvaizoitika. Vanyori veBhaibheri pavainyora hope idzi paiva nomukana wokuti vapedzisire vava kunzi vanonyepa. Zvavainyora zvaizoitika here? Ongorora zvakaoneswa Dhanieri pana Dhanieri 8:1-7 hurumende yeBhabhironi payakanga yava pedyo nokuparara.

Dhanieri akaoneswa nhongo ichitunga gondohwe uye ichiritsika-tsika. Haana kuita zvokufungidzira zvairehwa nezvaakaona. Ngirozi yaMwari yakamuudza kuti: “Gondohwe rawakaona raiva nenyanga mbiri rinomirira madzimambo eMedhiya nePezhiya. Nhongo ine mvere inomirira mambo weGirisi.” (Dhanieri 8:20, 21) Mabhuku anotaura nyaya dzakaitika kare anoratidza kuti Medhiya nePezhiya ndidzo dzakakunda Bhabhironi dzikatanga kutonga. Uyewo pakazopera makore 200 Medhiya nePezhiya yakazokundwa naAlexander Mukuru wekuGirisi. Kunyatsoitika kwezvinhu izvi semataurirwo azvakanga zvaitwa kunoratidza kuti Bhaibheri rinotaura chokwadi. Izvi zvinoita kuti Bhaibheri risiyane nokure nemamwe mabhuku anoyera uye tinobva tada kuvimba naro.