Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

NYAYA IRI PAKAVHA | CHANDINORARAMIRA CHII?

Nokuti Zvinhu Zvinochinja

Nokuti Zvinhu Zvinochinja

“Tinomanikidzwa munzira dzose, asi hatimanikidziki zvokusagona kufamba; tinovhiringidzika, asi kwete zvokushaya pokubuda napo zvachose.”—2 VAKORINDE 4:8.

Kuzviuraya kunogona kufananidzwa nomunhu ari kurwadziwa nomusoro obva ati ndava kudimbura musoro wacho. Kunyange zvazvo uchiona sokuti dambudziko racho rakakura zvisingaiti uye harifi rakapera, zvinhu zvinogona kuerekana zvachinja kuva nani.—Ona bhokisi rakanzi  “Upenyu Hwavo Hwakachinja.”

Kunyange dambudziko racho rikasapera, zvakanaka kuedza kurigadzirisa zvishoma nezvishoma. Jesu akati: “Musambozvidya mwoyo pamusoro pezuva rinotevera, nokuti zuva rinotevera richava nokuzvidya mwoyo kwaro. Zuva rimwe nerimwe rinokwanirwa nouipi hwaro.”—Mateu 6:34.

Ko kana dambudziko racho rikasapera? Ungaita sei kana une chirwere chava nenguva refu, kana kuti uri kunetseka nemhaka yokurambana kwawakaita nomumwe wako kana kuti kufa kwemumwe munhu wawaida?

Kunyange zvinhu zvakamira saizvozvo, pane chimwe chaunogona kuchinja padambudziko racho: maonero aunoriita. Kuziva kuti pane zvimwe zvinhu zvausingakwanisi kugadzirisa kuchaita kuti uve nemaonero akanaka nezvedambudziko rako. (Zvirevo 15:15) Zvichaitawo kuti utsvake nzira dzokurarama uine dambudziko iroro panzvimbo pokufunga kuzviuraya. Kuita izvi kunobatsirei? Unenge wava kukwanisa kuona kuti dambudziko rawaifunga kuti haufi wakarikunda, uchange wava kukwanisa kurarama kunyange riripo.—Jobho 2:10.

YEUKA IZVI: Pasinei nokuti dambudziko rako rakakura sei, edza kurigadzirisa zvishoma nezvishoma.

ZVAUNGAITA NHASI: Udza mumwe munhu, angava shamwari yako kana kuti hama yako nezvedambudziko rako. Munhu iyeye anogona kukubatsira kuti uve nemaonero akanaka nezvedambudziko rako.—Zvirevo 11:14.