Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 ZVINOTAURA BHAIBHERI

Umambo hwaMwari

Umambo hwaMwari

Umambo hwaMwari huri mumwoyo womunhu here?

“Hausi kure noumambo hwaMwari.”—Mako 12:34.

ZVINOFUNGWA NEVANHU

Kufanana nezvinotaurwa nechimwe chitendero chikuru chinozviti ndechechiKristu, vanhu vakawanda vanofunga kuti Umambo hwaMwari “utongi hwaMwari huri mumwoyo kana kuti muupenyu hwemunhu.”

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI

Umambo ihurumende chaiyo, kwete shoko rinoreva kuzvipira kunoitwa nomunhu kuna Mwari mumwoyo wake. Umambo hwaMwari huchatonga pasi rose.—Pisarema 72:8; Dhanieri 7:14.

Ko mashoko akataurwa naJesu okuti “umambo hwaMwari huri mamuri” anorevei? (Ruka 17:21, Bhaibheri Dzvene MuChishona Chanhasi) Jesu akanga asiri kureva kuti Umambo hwaiva mumwoyo yevanhu vaaitaura navo. Sei tichidaro? Nokuti panguva iyoyo vanhu vaaitaura navo vaiva vaFarise. Jesu akati vaisazova muUmambo nemhaka yokunamata kwavo kwounyengeri uko kwakanga kusingagamuchiriki kuna Mwari. (Mateu 23:13) Zvakataurwa naJesu zvokuti Umambo hwaMwari huri “mamuri” kana kuti sezvinotaurwa muShanduro Yenyika Itsva, kuti “pakati penyu” zvaiva zvakarurama. Nemhaka yei? Nokuti iye saMambo aizogadzwa muUmambo akanga ari pakati pavo chaipo.—Ruka 17:21.

 Chii Chinonzi Umambo hwaMwari?

“Umambo hwenyu ngahuuye. Kuda kwenyu ngakuitwe panyika, sezvakunoitwa kudenga.”—Mateu 6:10.

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI

Umambo ihurumende chaiyo yakatangwa naMwari iyo Jesu Kristu ari Mutungamiriri wayo. (Mateu 28:18; 1 Timoti 6:14, 15) Chinangwa chahwo ndechokuita zvinodiwa naMwari kudenga uye pasi pano. (Mateu 6:10) Saka Mwari achapedza matambudziko ose evanhu achishandisa Umambo hwake. Umambo huchaita zvinhu zviri kutadzwa nemasangano evanhu.

Umambo hwaMwari pahuchange huchitonga, vanhu muparadhiso vachange vaine rugare, vasina chokutya, uye panyika paine budiriro. (Pisarema 46:9; Isaya 35:1; Mika 4:4) Hapana acharwara kana kufa uye zvirwere zvichange zvisisiko. (Isaya 33:24; Zvakazarurwa 21:4) Kunyange kuchembera kuchange kusisiko. Bhaibheri rinoti: “Nyama yake ngaive itsva kupfuura paaiva muduku; ngaadzokere kumazuva esimba rouduku hwake.”—Jobho 33:25.

ZVAUNOGONA KUITA

Pasinei nokuti uri wedzinza ripi kana kuti wakaberekerwa kupi, unogona kuva mumwe wevanhu vachatongwa noUmambo hwaMwari kana ukaita zvinodiwa naMwari. Bhaibheri rinoti: “Mwari haasaruri, asi murudzi rwose munhu anomutya uye anoita zvakarurama anogamuchirwa naye.”—Mabasa 10:34, 35.

Umambo hwaMwari huchaunzwa nevanhu here?

“Mwari wokudenga achamutsa umambo husingazomboparadzwi.”—Dhanieri 2:44.

ZVINOFUNGWA NEVANHU

Vamwe vanoti vanhu ndivo vachaunza Umambo hwaMwari panyika kuburikidza nokutendeutsa vamwe vopinda chitendero chavo kana kuti kuisa misoro pamwe chete kuti pasi rose ribatane.

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI

Umambo hwakatangwa naMwari kwete nevanhu. (Dhanieri 2:44) Pakagadzwa Umambo, Mwari akati: “Ini, iyeni, ndakagadza mambo wangu.” (Pisarema 2:6) Vanhu havasi ivo vanounza Umambo hwaMwari, uye havakwanisi kuhuvhiringa nokuti huchange huchitonga nyika yose huri kudenga.—Mateu 4:17.

SEI ZVICHIKOSHA KUTI UZIVE NEZVENYAYA IYI?

Vanhu vagara vaine tarisiro yokuti rimwe zuva panyika pachava norugare nokubatana. Unogona kuita zvose zvaunogona kuti zvinhu zvinake panyika asi unoodzwa mwoyo kana zvido zvako zvikatadza kuzadzikiswa. Kuziva kuti zvichange zvichiitwa noUmambo uhwu zvichange zvichitsigirwa naMwari ndiko kuchaita kuti uite zvose zvaunogona kuti uve mumwe wevachatongwa noUmambo ihwohwo.